Blog

Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 10
21.10.2020

Obliczanie parcia poziomego

W artykule znajdziesz:

Obliczanie parcia poziomego

Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 11
Obliczanie parcia poziomego

Bukowski proponuje przy obliczaniu parcia poziomego zastosować wykres parcia przebiegający między wykresem Janssena i wykresem uzyskanym w sposób analityczny przez Naleszkiewieża. Zwraca on równocześnie uwagę, że tylko doświadczenie może być dostatecznym sprawdzianem przyjętych założeń (program uprawnienia budowlane na komputer).
Tego rodzaju sprawdzenie na dużym modelu (1 : 6) przeprowadzono w laboratorium Katedry Konstrukcji Żelbetowych Politechniki Wrocławskiej.

Według teorii opracowanej przez Naleszkiewicza, napowietrzanie nie tylko nie zwiększa parcia materiału sypkiego, ale nawet je zmniejsza. Jedynie tuż nad dnem parcie jest kilkakrotnie większe od parcia statycznego (wg Janssena), nie przekraczając jednak wielkości ciśnienia sprężonego powietrza. Bukowski wprowadza pewną poprawkę do tych wyników i proponuje, by wielkość parcia obliczonego wzorami Janssena pomnożyć przez 1,6 w celu uwzględnienia wpływów dynamicznych przy opróżnianiu zbiornika. Dno natomiast i części ściany o wysokości 60-f-80 cm nad dnem proponuje obliczać na ciśnienie równe ciśnieniu sprężonego powietrza, stosując współczynnik bezpieczeństwa 1,3.

Dotychczasowe wyniki badań w laboratorium Politechniki Wrocławskiej (Katedra Konstrukcji Żelbetowych) wykazują, że parcie poziome w nieznacznym stopniu powiększa się w stosunku do wartości obliczonych wzorami Janssena. W pobliżu dna parcie nie zbyt dużo odbiega od wartości parcia wg Janssena, mnożonych przez współczynnik dynamiczny Wydaje się więc, że sformułowane poprzednio zalecenia ujmują w obecnym stanie wiedzy w sposób najściślejszy wpływ kinetycznego stanu materiału na wielkość jego parcia w silosie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Silosy składające się ze ścian podłużnych, poprzecznych i lejów są ustrojami przestrzennymi, których rozwiązanie należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień statyki.

Aby taki system przestrzenny dla ułatwienia obliczeń podzielić na prostsze elementy, należy wprowadzić szereg założeń upraszczających.
Obliczenie wielokomorowego prostokątnego silosu z jego sprężyście zamocowanymi przesuwnymi podporami (w przekroju poziomym) jest problemem przestrzennym, który właściwie nie znalazł jeszcze zadowalającego rozwiązania.

Obliczenia statyczne

Obliczenie ścian. W przypadku komór prostokątnych, których kształt znacznie odbiega od kwadratu, nie można rozpatrywać dowolnie wybranej komory jako ramy zamkniętej i obliczać jej bez uwzględnienia wpływu oddziaływania sąsiednich komór. Wpływ połączenia komór silosów na wielkość momentów wywołanych obciążeniem sąsiednich komór jest tym większy, im bardziej kształt komory różni się od kwadratu (uprawnienia budowlane).

Wszystkie ściany, dowolnie wybranej z zespołu wielokomorowego komory kwadratowej A, podlegają od parcia materiału sypkiego jednakowym ugięciom w ich punktach środkowych. Z tego powodu punkty skrzyżowania (narożne) ścian nie doznają obrotu i nie wywołują odkształcenia ścian sąsiednich komór zespołu (opinie o programie).
Są to więc momenty zamocowania i momenty przęsłowe belki całkowicie utwierdzonej na obu podporach.

Metoda Crossa w porównaniu z innymi metodami daje duże ułatwienie przy obliczaniu prostokątnych silosów wielokomorowych, należy jednak dla każdego schematu obciążeń wykonać nową iterację. Przy układzie symetrycznym wykonuje się iterację, korzystając z właściwości symetrii danego układu; należy przy tym wprowadzić do rachunku odpowiednio zmienione sztywności przeciętych prętów (segregator aktów prawnych).
Przy układzie niesymetrycznym znacznie szybciej dochodzi się do celu za pomocą metody krakowianów, gdyż wszystkie schematy obciążeń rozważa się w tym przypadku jednocześnie.
Praktyka wykazuje, że w przypadku układu wielokomorowego (więcej niż 3 komory) wpływ obciążonej komory na komory sąsiednie jest ograniczony.

Przy większych obiektach, gdy głębokość leja dochodzi do 10-12 m i przy szczególnie ciężkich materiałach wypełniających (np. rudy żelaza, miedzi itp.), należy stosować metody dokładniejsze, dające rzeczywiste wartości naprężeń i umożliwiające bardziej ekonomiczne zaprojektowanie konstrukcji (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 16 Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 17 Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 18
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 19
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 20 Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 21 Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 22
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 32 Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 33 Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 34
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 35
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 36 Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 37 Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 38
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbiornik czerpalny zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami