Blog

Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 10
21.10.2020

Obliczanie słupów podporowych komór silosowych

W artykule znajdziesz:

Obliczanie słupów podporowych komór silosowych

Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 11
Obliczanie słupów podporowych komór silosowych

Słupy podporowe baterii komór pracują: na siły podłużne powstające od obciążenia materiałem zasypowym, na siły od ciężaru własnego i parcia wiatru, oraz na momenty zginające wywołane parciem wiatru (program uprawnienia budowlane na komputer).
Obliczanie sił podłużnych. Siły te wyznacza się sumując wielkości otrzymane od obciążenia materiałem zasypowym i od ciężaru własnego - z siłami od parcia wiatru.

Pierwsze z nich można obliczać dla wierzchołków słupów przez przyjęcie części obciążenia całkowitego, przypadającego na każdy słup z powierzchni przynależnego mu rzutu poziomego konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Obliczanie ścian silosów o przekroju kołowym na wpływy termiczne. Dla zbiorników na ciecze o kształcie okrągłym (powłoki obrotowe o pionowej osi obrotu). I tu również różnica pomiędzy temperaturą magazynowanego materiału sypkiego i temperaturą zewnętrzną wpływa na powstawanie momentów zginających w ścianach konstrukcji.
Pod względem konstrukcji - a więc i wymiarowania - możemy w każdym silosie rozróżnić trzy zasadnicze części: przekrycie, ściany pionowe i dno. Konstrukcje przekrycia silosów okrągłych i wielobocznych (uprawnienia budowlane).

Wymiaruje się według zasad ustalonych dla odpowiedniego typu konstrukcji jak np. konstrukcje ramowe, przekrycia płytowe, płytowo-żebrowe, płyty panwiowe czy przekrycia z powłok obrotowych opisanych bliżej. Nie mają one z punktu widzenia wymiarowania żadnych cech specjalnych przez zastosowanie ich jako elementów konstrukcji silosowych.

Pionowe ściany silosów okrągłych

Pionowe ściany silosów okrągłych pracują głównie na pierścieniowe siły rozciągające R, będące iloczynem parcia poziomego materiału sypkiego na obliczanym poziomie z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego v i promienia przekroju poziomego komory (opinie o programie).
Aby naprężenia rozciągające w betonie nie były zbyt duże i nie mogły spowodować powstawania niebezpiecznych włoskowatych rys, należy przyjąć odpowiednią grubość ścianki. Grubość tę wyznacza się z warunku na szczelność, analogicznie jak w przypadku zbiorników żelbetowych na materiały płynne.
W ścianach silosów wielobocznych oprócz sił rozciągających występują również w płaszczyznach poziomych momenty zginające.

Wówczas zarówno przekroje zbrojenia, jak i grubość ścianek oblicza się na mimośrodowe rozciąganie, uwzględniając odpowiednie wielkości współczynników dynamicznych. Jeżeli w ścianach komór kołowych wielkości momentów zginających w płaszczyznach poziomych są nie do pominięcia przy wymiarowaniu przekrojów - należy i tu obliczyć przekroje na mimośrodowe rozciąganie (na ogół przypadek małego mimośrodu).
Leje zbroi się zgodnie z ich pracą statyczną, obliczając przekroje na rozciąganie osiowe (dla lejów stożkowych), bądź mimośrodowe (dla lejów ostrosłupowych) oraz na momenty krawędziowe. Wprawdzie w przekrojach południkowych lejów stożkowych powstają również momenty zginające, lecz są one poza przekrojem podporowym tak niewielkie, że w większości przypadków można pominąć ich wpływ na przekroje zbrojenia i grubości ściany (segregator aktów prawnych).

Grubość ścian leja należy przyjmować analogicznie jak grubości pionowych ścian silosów okrągłych, pamiętając o tym, aby nie przekroczyć wartości minimalnej.
Zbrojenie lejów ostrosłupowych wyznacza się na mimośrodowe rozciąganie zgodnie z obliczonymi siłami rozciągającymi i momentami zginającymi, a grubości ścian można określać z warunku nieprzekroczenia dopuszczalnych naprężeń rozciągających liczonych wg fazy I z tym, że nie można przekroczyć ich wartości minimalnej.

W miejscu połączenia komory z dnem zawieszonym do jej ścian pionowych należy umieścić zbrojenie przechodzące z konstrukcji dennej (leja ostrosłupowego, stożkowego lub dna płytowego) w ściany pionowe komory, pracujące na siłę odrywającą konstrukcję denną od ścian komory (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 16 Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 17 Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 18
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 19
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 20 Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 21 Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 22
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 32 Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 33 Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 34
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 35
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 36 Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 37 Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 38
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściany wykonywane w pustakach zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami