Obliczenie izolacyjności przegród

Obliczenie izolacyjności przegród

Dla obliczeń inżynierskich można stosować następujący przybliżony sposób obliczenia izolacyjności stropów na dźwięki uderzeniowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obliczenie izolacyjności przegród na dźwięki uderzeniowe można przeprowadzić w następującej kolejności:
a) Określamy ciężar w kG/m2 płyty nośnej p2, płyty warstwy dociskowej Pj i sprężystej przekładki pc (zakładamy, że izolacyjna warstwa jest jednolita);
b) Odpowiednio do konstrukcji i ciężaru płyty nośnej przyjmujemy normatywną krzywą obniżenia poziomu dźwięków uderzeniowych;
c) Obliczamy częstotliwość rezonansową podłogi na sprężystym podłożu;
d) W celu wstępnego obliczenia wielkości AL dla niskich częstotliwości stosujemy zależności, dla średnich natomiast i wysokich przy wartość obniżenia poziomu dźwięków uderzeniowych określamy z zależności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rysujemy wykres AL. Na osi odciętych odkładamy częstotliwości w skali logarytmicznej, dla której każde podwojenie częstotliwości (oktawa) nanosimy jako równe odcinki. Dzieląc w dalszym ciągu każdy odcinek na trzy równe części otrzymujemy częstotliwości średnie w pasmach co 1/3 oktawy. Na osi rzędnych odkładamy wielkość obniżenia poziomu dźwięków uderzeniowych /iLwdB.
Porównujemy obliczeniową charakterystykę AL z normatywną ALn: Konstrukcja stropu odpowiada normatywnym wymaganiom pod względem
izolacyjności na dźwięki uderzeniowe, jeśli obliczeniowa krzywa nie różni się od normatywnej (w stronę zmniejszenia wartości izolacyjności) średnio nie więcej niż 2 dB. (Przez wartość średnią rozumie się zgodnie z PN-B-02151, sumę wartości izolacyjności na kolejnych pasmach, podzieloną przez liczbę pasm) (uprawnienia budowlane).
Wpływ składników masy betonowej na tłumienie dźwięków powietrznych.

Metody obliczania izolacyjności przegrody zakładają jej izotropowość i przyjmują schemat płyty lub membrany drgającej pod wpływem obciążenia dźwiękiem (program egzamin ustny).

Przegroda betonowa

Przegroda betonowa, w szczególności przegroda z lekkich betonów kruszy- wowych lub betonów komórkowych jest ustrojem niejednorodnym, porowatym, o dużej bezwładności w stosunku do ciśnień akustycznych (opinie o programie).
Charakterystyki izolacyjności otrzymane na drodze pomiarowej odbiegają w poszczególnych pasmach od wartości obliczeniowych. Odchylenia te są spowodowane niejednorodnością materiału betonowego, która zależy od technologii produkcji betonu i cech fizyczno-chemicznych jego składników (segregator aktów prawnych).

Model techniczny tak pomyślanej przegrody betonowej można przedstawić jako ustrój złożony ze „szkieletu” zbudowanego z kruszywa lub wykrystalizowanej krzemionki, wypełnionego „mikroporowatym ośrodkiem”. Przewodzenie dźwięku przez „szkielet” może być określone prawem masy, a „ośrodek porowaty” przewodzi dźwięk w zależności od systemu mikrokanałów. Warunkiem pozwalającym na zastosowanie takiego modelu będzie przyjęcie odpowiedniego wymiaru poprzecznego naczyń włoskowa tych (mikrokanalików); musi on być większy od odległości i średnic cząstek elementarnych, które w ośrodku powietrznym są nośnikami sprężystej fali akustycznej.
Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym i temp. 0°C w jednym cm3 dowolnego gazu liczbę molekuł określa liczba Loschmidta n,, = 27 • 1018 molekuł.

Średnice molekuł gazów wchodzących w skład powietrza wynoszą od 2,18 do 3,64 • 10~8 cm. A zatem w mikrokanale o przekroju poprzecznym rzędu 1 u2 mieści się 27 • 10 molekuł, które mogą przewodzić dźwięk w ośrodku powietrznym. Wymiary poprzeczne kanałów włoskowatych i porów w przegrodach betonowych wynoszą 3(M-300 fi2.
Przewodzenie dźwięku powietrznego przez mikronieszczelności przegrody betonowej rzutuje więc w sposób zasadniczy na jej własności dźwiękochronne.

Wartości Tbi i TB2 określa się drogą pomiarów, a wyniki pomiarów opracowuje się statystycznie. Liczba prób potrzebna do otrzymania rozkładu normalnego zależy od rodzaju betonu. Na podstawie do tej pory przeprowadzonych doświadczeń dla próbki betonowej o wymiarze 1 m2, bez żadnych złącz ani różnic w grubości, najmniejszą konieczną liczbę prób można określić (promocja 3 w 1).

System mikroporów (mikrokanałów) powstaje w przegrodzie betonowej wskutek:
- reakcji fizykochemicznych zachodzących podczas wiązania betonu,
- skurczu betonu,
- odkształceń termicznych.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !