Blog

Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 10
22.02.2022

Obliczenie wzdłużnie

W artykule znajdziesz:

Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 11
Obliczenie wzdłużnie

Dla powłok długich uwzględnienie momentów skręcających oznacza konieczność wprowadzenia nieznacznej poprawki, podczas gdy dla powłok krótkich możemy uzyskać znaczną redukcję wartości M,p. Różnica ta stanie się zrozumiała na podstawie następującego rozumowania. Jeżeli został obliczony bez uwzględnienia innych momentów, to linie tworzące, na których Mv przyjmuje najwyższe wartości, podzielą powłokę na pewną liczbę pasm walcowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Szerokość pasma b jest odległością między tworzącymi, zaś ich długość l jest długością powłoki. Momenty na przeciwległych brzegach pasma praktycznie są zawsze odwrotnych znaków. Istnienie momentów wskazuje na to, że obciążenie zewnętrzne działa na pasmo powodując skręcanie. Temu skręcaniu przeciwdziałają momenty Mę,, jak również i powiązanie pasma z przeponą. Ten drugi czynnik jest tym bardziej istotny, im bardziej szerokość pasma jest większa w porównaniu do jego długości. Przy powłokach długich b jest zazwyczaj małe w porównaniu do l, natomiast powłoki krótkie mają stosunkowo bardzo szerokie pasma (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zagadnienie tu omawiane możemy porównać do obliczenia płyt prostokątnych. Jeżeli stosunek długości do szerokości płyty jest duży, przyjmujemy, że całe obciążenie przenosi się przez krótszą rozpiętość. Odwrotnie, gdy płyta zbliżona jest do kwadratu, uważamy, że momenty rozkładają się we wszystkich kierunkach (uprawnienia budowlane).

W związku z tym możemy wprowadzić do teorii nośności granicznej powłok walcowych następujące twierdzenie: obliczenie powłok długich należy podzielić na obliczenie wzdłużnie i obliczenie łuku powłokowego, natomiast obliczenie powłok krótkich na obliczenie wzdłużnie i płyty. Paragraf 1.7.7 podaje sposób przeprowadzenia takiego podziału za pomocą fikcyjnego obciążenia (program egzamin ustny).

Wobec tego, że w powłokach krótkich znak momentu zginającego zazwyczaj zmienia się kilkakrotnie z plusa na minus, odginanie zbrojenia zgodnie ze zmianą znaku może praktycznie nastręczać pewne trudności, dlatego też niejednokrotnie umieszczamy zbrojenie w środku grubości płyty, gdzie może ono przenosić jednakowe momenty zarówno dodatnie jak i ujemne. Nie należy jednak stosować tego wówczas, gdy nieregularność kształtu powłoki lub warunki obciążenia mogą znacznie zmienić wielkości momentów (opinie o programie).

Założenia teorii nośności granicznej

Zbrojenie na ścinanie w powłokach długich należy ustalać, rozpatrując działanie kratowe, z pominięciem działania łukowego. Jednak w strefie krawędziowej powłoki krótkiej może istnieć również działanie łukowe, np. wzdłużnica ściskana może być zakrzywiona. Ponieważ działanie łukowe może mieć znaczny wpływ na momenty w powłoce, zagadnienie to wymaga dalszych studiów. Dopóki nie będziemy mieli wyników takich badań, wskazane wydaje się projektowanie zbrojenia na ścinanie, opierając się na działaniu kratowym w taki sam sposób, jak i dla powłok długich (segregator aktów prawnych).

Bardzo wskazane byłoby przeprowadzenie badań doświadczalnych w celu upewnienia się co do słuszności zaproponowanej teorii nośności granicznej, tzn. do potwierdzenia założeń plastycznego zachowania się konstrukcji. Założenia teorii nośności granicznej przyjęto przy rozpatrywaniu następujących zagadnień dla powłok krótkich:

  • ustalenie stosunku sił rozciągających do sił zginających,
  • rozdział sił normalnych Nx w obrębie poszczególnych stref rozciąganych i ściskanych,
  • wybór odległości między różnymi strefami rozciąganymi i ściskanymi,
  • obliczenie momentów zginających w przekrojach poprzecznych statycznie niewyznaczalnych (lub układów statycznie niewyznaczalnych wzdłużnie),
  • obliczanie działania płytowego powłoki,
  • obliczanie powłok ciągłych.

Pozycje a), b), c) i e) zostały omówione powyżej. Pozycja d) znana jest z teorii powłok długich; dla powłok krótkich należałoby rozważyć możliwość istnienia układów ze wzdłużnicami statycznie niewyznaczalnymi; zagadnienie to jest omówione w dalszym ciągu w związku z różnymi zakłóceniami. Wykorzystanie plastyczności w poz. f) jest analogiczne z obliczeniem długich powłok ciągłych (promocja 3 w 1). W wyniku założenia plastycznego zachowania się materiału teoria nośności granicznej daje bardziej ekonomiczne rozwiązania aniżeli teoria sprężystości.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 16 Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 17 Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 18
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 19
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 20 Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 21 Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 22
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 32 Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 33 Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 34
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 35
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 36 Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 37 Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 38
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zakotwienia hakowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami