Obliczeniowe sztywności złączy

Obliczeniowe sztywności złączy

Obliczeniowe sztywności złączy pionowych i nadproży. Obliczanie zespołów z uwzględnieniem zmian sztywności połączeń, odpowiednio do postępującego ich wytężenia możliwe jest obecnie jedynie z pomocą ETO. Dla celów praktycznych wprowadza się uproszczenia polegające na przyjęciu stałych wartości sztywności połączenia wzdłuż całej wysokości ściany (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sztywności nadproży zdefiniowano i wyrażono wzorami przy założeniu, że są to pojedyncze elementy konstrukcyjne. Wprowadzając tak zdefiniowane sztywności nadproży do rozwiązań metody pasmowej należy wartości sztywności, ustalone wg wzorów podzielić przez wysokość kondygnacji h (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy większej liczbie szeregów otworów, a więc i równań w układach, obliczenia wykonać można z pomocą programów. Pierwszy z wymienionych programów opracowany w r. 1973 przez Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego i Zakład ETO ITB, oznaczony symbolem SU-48/73, eksploatowany jest w swej oryginalnej wersji na maszynie Odra 1204 i przystosowany został do obliczeń na minikomputerze Wang. Drugi program aktualnie jest przygotowywany do wdrożenia (uprawnienia budowlane).

Odmienność zachowania się poziomo obciążonego zespołu prefabrykowanego w porównaniu z monolitycznym uwarunkowana jest wpływami odkształceń złączy poziomych i oionowych. W przypadku złączy poziomych najistotniejsze, z uwagi na pracę ściany, są odkształcenia wywołane przez siły podłużne skierowane prostopadle do złącza (program egzamin ustny). Siły te, w zależności od wzajemnych proporcji obciążeń poziomych i pionowych zespołu, mogą występować w postaci naprężeń normalnych ściskających rozłożonych wzdłuż całego przekroju poprzecznego lub w postaci naprężeń ściskających tylko w części przekroju, podczas gdy pozostała cześć przekroju ulega zarysowaniu w miejscu złącza poziomego wskutek jego niewielkiej zdolności przenoszenia wytężeń rozciągających (opinie o programie).

Potrzeba oceny

Przypadek ten może zdarzyć się w praktyce przede wszystkim w prefabrykowanych ścianach usztywniających budynków szkieletowych. Gdy wzdłuż całego przekroju działają naprężenia wyłącznic ściskające, złącza poziome powodować mogą większe odkształcenia zespołu niż obliczane odpowiednio do współczynnika sprężystości betonu prefabrykatów Ehv. Wpływ złączy poziomych może być wtedy analizowany za pomocą prostego wzoru przybliżonego na zastępczy współczynnik sprężystości betonu w zespole prefabrykowanym Ebo (segregator aktów prawnych).

We wzorze (6-93) hz jest wysokością strefy złącza poziomego, którą przyjmować można jako równą grubości elementu stropowego zwiększonej o grubości obu warstw (z betonu lub zaprawy) pomiędzy elementami stropowym a ściennymi, Ebz jest sprowadzonym współczynnikiem sprężystości betonu dla całej strefy złącza poziomego patrz wzór. Wartość Ebz uzależniona jest od parametrów określających cechy sprężyste i wymiary poszczególnych fragmentów złącza, a w szczególności od odkształcalności warstw betonu lub zaprawy, poniżej i powyżej powierzchni końców stropów.

Posługując się tym wzorem można obliczyć wartość Ebo dla stosunkowo niekorzystnego przypadku, w którym w złączu występują dwie warstwy zaprawy o łącznej grubości 0,04 m, o współczynniku sprężystości Ebz - 0,45 107 kN/m2,. przy czym przekaz sił normalnych przez złącze następuje przez zmniejszoną do 80% powierzchnię poziomego przekroju złącza. Wartość Ebz odniesiona do tego wymiaru złącza wynosi i w konsekwencji powoduje zmniejszenie (promocja 3 w 1).

Analizy wykazały, że zmniejszenie takie nie powoduje istotnych różnic w wielkościach sił wewnętrznych, wyznaczanych wg zaleceń przy założeniu Eb0 - Ebpi tj. odpowiednio do cech sprężystych prefabrykatów. Uściślenia w zakresie wartości Eb0 nie mają znaczenia dla wyników obliczeń sił. Potrzeba oceny i uwzględnienia Ebo < Ebp występuje w zasadzie tylko przy obliczeniach ugięć budynku, np. przy ściślejszym analizowaniu pracy ustroju prefabrykowanego w warunkach obciążeń sejsmicznych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !