Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy


Jedną z samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest funkcja kierownika budowy (program na komputer). Do jej pełnienia niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Pierwszym obowiązkiem kierownika budowy jest oczywiście przejęcie od inwestora terenu budowy (program na telefon).

Następnie kierownik musi ten teren odpowiednio zabezpieczyć, razem z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz punktami osnowy geodezyjnej, jakie się na nim znajdują (program egzamin ustny). Do grupy obiektów wymagających zabezpieczenia zaliczają się także podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. Kierownik budowy zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji budowy (opinie o programie).
Kolejnym ważnym obowiązkiem kierownika budowy jest zadbanie o to, aby dokonano geodezyjnego wytyczenia obiektu. Ponadto odpowiada on za takie zorganizowanie budowy i kierowanie nią, aby wszystko przebiegało zgodnie z projektem oraz pozwoleniem na budowę, a także przepisami, zwłaszcza techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy musi koordynować realizację zadań, które zapobiegają powstaniu zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jego rola jest szczególnie ważna w trakcie opracowywania organizacyjnych oraz technicznych założeń planowanych prac budowlanych bądź ich etapów. Dotyczy to również planowania czasu, jaki jest potrzebny do zakończenia prac budowlanych lub ich etapów (segregator aktów prawnych).

Koordynacja działań


Kierownik odpowiada również za koordynację działań, które mają zapewnić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych. Osoba pełniąca tę funkcję wprowadza również niezbędne zmiany w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnia jego sporządzenie. Kierownik może wstrzymać roboty budowlane, jeśli stwierdzi możliwość powstania zagrożenia (promocja 3  w 1). W takiej sytuacji musi on także od razu zawiadomić właściwy organ oraz inwestora. Ma on również prawo do podejmowania wszelkich działań, które są niezbędne, aby uniemożliwić wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !