Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń


Każdy pracodawca jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do jego obowiązków należy przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków do pracy i pomieszczeń sanitarnych. Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny spełniać szereg wymagań, które dotyczą ich rodzaju i wielkości, które są określone w rozporządzeniu w sprawie przepisów ogólnych BHP. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy. Zaś pracownik ma obowiązek przestrzegać tych zasad. Regulacja prawna, która dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument ten określa obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, które dotyczą: - obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy, - procesów pracy, - pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych. Za pomieszczenia higieniczno-sanitarne uważane są: - szatnie, umywalnie, - łazienki, - pomieszczenia z natryskami, - jadalnie - z wyjątkiem stołówek, - pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej, - pomieszczenia, które służą do ochrony przed zimnem.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych. Segregator:Segregator

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Pracodawca zobowiązany jest przede wszystkim do utrzymywania czystości w pomieszczeniach oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje. Dodatkowo powinien zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, a także zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Również higiena pracy wymaga, by pracodawca zapewnił dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych swoim pracownikom.