Obsługa instalacji ogrzewczych

 

Obsługa instalacji ogrzewczych

Obsługa instalacji ogrzewczych powinna dobrze znać przede wszystkim proces technologiczny ogrzewania, następnie rozumieć działanie wszystkich elementów urządzenia, sposób uruchamiania, eksploatacji i wstrzymania procesu ogrzewania, a ponadto stosować się do obowiązujących przepisów i instrukcji.

Palacz kotłowy powinien być wyszkolony w swoim zawodzie teoretycznie i praktycznie oraz posiadać odpowiednie świadectwa. Tylko fachowa i sumienna obsługa urządzeń ogrzewczych daje pewność, że instalacja będzie działać sprawnie, koszty eksploatacji nie będą nadmierne, urządzenia nie będą narażone na uszkodzenia oraz na tak często zdarzające się w ogrzewnictwie awarie. Z fachowością obsługi wiąże się również sprawa oszczędnego wydatkowania paliwa, co - jak wspomniano wyżej - ma duże znaczenie dla gospodarki krajowej (program uprawnienia budowlane na komputer). Wyrazem tego jest ustanowiony regulamin premiowania palaczy za oszczędną gospodarkę paliwem (zarządzenie Przewodniczącego PKPG nr 301 z dnia 22. X. 53 r.) oraz instrukcja w sprawie stosowania mieszanki koksowo-węglowej przy opalaniu kotłów centralnego ogrzewania (zarządzenie Przew. PKPG nr 277 z dn. 4. IX. 52 r. Znak PL-I-l-Ola-6).

Odpowiednie instrukcje do poszczególnych rodzajów kotłów i systemów ogrzewania powinny być przekazywane użytkownikom przez Biuro Projektowe lub wykonawcę instalacji.
Miastoprojekt ZOR - Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego opracowało instrukcje obsługi dla:
a) ogrzewania wodnego grawitacyjnego z kotłami żeliwnymi,
b) ogrzewania wodnego pompowego z kotłami żeliwnymi i naczyniem wzbiorczym otwartym,
c) ogrzewania wodnego pompowego z kotłami żeliwnymi i naczyniem
d) ogrzewania wodnego, pompowego ze stokerami i naczyniem wzbiorczym ciśnieniowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zatwierdzenie instrukcji

Wyżej wymienione instrukcje zostały zatwierdzone przez Min. Budownictwa Miast i Osiedli pismem z dnia 29. X. 1952 r. L. dz. D.XI1.3-3877/52.
Do ogrzewań parowych niskoprężnych została opracowana instrukcja obsługi również przez Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (uprawnienia budowlane).
W oparciu o wyżej wymienione instrukcje niżej podajemy najważniejsze zasady obowiązujące przy obsłudze urządzeń ogrzewczych niskoprężnych.
a) Palacz ponosi odpowiedzialność za wszystkie wypadki i uszkodzenia kotła.
b) Palaczowi nie wolno pozostawić kotła bez dozoru ani na chwilę, jeżeli w palenisku znajduje się ogień. Przy użyciu paliwa węglowego palacz musi być obecny w czasie palenia całą dobę - bez przerwy 1).
c) Osobom niezatrudnionym w kotłowni wejście bez zezwolenia jest wzbronione.
d) Palaczowi w czasie dyżuru nie wolno wykonywać innych czynności poza czynnościami związanymi z pracą kotła i zasilaniem go paliwem (program egzamin ustny).
e) Palacz powinien przestrzegać każdorazowo (codziennie), aby przed paleniem kotłownia była dobrze przewietrzona i sprawdzać działanie przewodów wentylacyjnych. W razie wadliwego ich działania niezwłocznie powinien meldować o tym administracji budynków. Przy braku otworu nawiewnego należy uchylać odpowiednio okno - zwłaszcza przed rozpaleniem kotłów.
f) Palacz powinien utrzymywać kotłownię w czystości. Zabrania się palaczowi lub osobom postronnym składowania w kotłowni jakichkolwiek przedmiotów zbędnych, a zwłaszcza materiałów łatwopalnych, żrących lub cuchnących (opinie o programie).
g) Palacz powinien prowadzić książkę kontrolną pracy kotłów, w której codziennie należy notować temperaturę zewnętrzną o godz. 21 i o 7, niezależnie od notowania ilości zużytego paliwa.
h) Zabrania się pobierania wody z instalacji centralnego ogrzewania przez zawory spustowe, odpowietrzające itp., do zmywania podłogi lub do innego użytku. Zabrania się pod jakimkolwiek pozorem wypuszczać wodę z kotłów rozpalonych lub zalewać ogień w palenisku wodą, gdyż mogą popękać kotły.
1) Zabrania się rozpalania ognia pod kotłami podpałkami oblanymi naftą, benzyną lub innym płynnym paliwem (segregator aktów prawnych).
2) Żadnych robót remontowych nie powinno się przeprowadzać w kotłowni w czasie pracy kotłów.
3) Podczas remontu i czyszczenia kotłów należy używać lamp przenośnych o napięciu nie większym niż 24 V.
4) W razie pożaru, awarii i innych wypadków palacz musi pozostać na posterunku i nie odchodzić dopóki jest to możliwe od kotła, którego nie wolno pozostawić bez nadzoru.
5) W wypadku pożaru w kotłowni ugasić żar, zasypując go piaskiem.
6) Narzędzia do obsługi kotłów powinny być utrzymane w porządku i znajdować się na swoich wieszadłach.
7) O wszystkich oznakach niebezpieczeństwa palacz powinien zawiadomić administrację budynków (promocja 3 w 1).
8) Palacz powinien znać przepisy BHP i umieć nieść pomoc w nagłych wypadkach.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !