Obszar oddziaływania obiektu budowlanego – jak go ustalić?

Obszarem oddziaływania obiektu budowlanego nazywa się teren wyznaczony na podstawie odrębnych przepisów, co do którego powstający obiekt będzie wprowadzać ograniczenia w zagospodarowaniu (program na komputer). Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ zgodnie z artykułem 28 ust. 2 prawa budowlanego w sprawie pozwolenia na budowę stronami postępowanie są m.in. użytkownicy wieczyści oraz właściciele nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu (program na telefon). Kwestie, jakie należy brać pod uwagę przy ustalaniu obszaru oddziaływania obiektu, określił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie II SA/Bk 173/18. W wyroku wskazano, że w celu ustalenia interesu prawnego w sprawach związanych z pozwoleniem na budowę, największe znaczenie ma art. 28 ust. 2 prawa budowlanego (program na egzamin ustny).

Granice obszaru oddziaływania

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Granice obszaru oddziaływania powinny być ustalane każdorazowo z uwzględnieniem indywidualnych cech planowanego obiektu budowlanego oraz jego przeznaczenia (promocja 3 w 1). W wyroku napisano, że „pojęcie obszaru oddziaływania obiektu jest rekonstruowane w każdym odrębnym postępowaniu prowadzonym dla indywidualnych inwestycji, a wyznaczając obszar oddziaływania obiektu organ powinien badać nie tylko usytuowanie budynku w odniesieniu do sąsiednich działek i zachowanie wymaganych prawem odległości (od granicy, od budynków), ale również funkcję, przeznaczenie, formę oraz konstrukcję projektowanego obiektu.”
Sąd nakazał, aby podczas ustalania obszaru oddziaływania budynku, zwracać uwagę zarówno na faktyczne negatywne wpływy inwestycji na sąsiednie tereny, jak i na możliwość wywołania szkodliwego oddziaływania przez ten obiekt (segregator). Wynika z tego, że za stronę postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę powinny być uznane również osoby, które legitymują się prawem do nieruchomości, na które obiekt może oddziaływać szkodliwie. Co ważne, obszar oddziaływania obiektu zawsze ustalany jest indywidualnie, a na rozmiar terenu wpływa nie tylko faktyczne oddziaływanie, ale również możliwość pojawienia się takiego oddziaływania (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami