Blog

Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 10
30.05.2018

Ocena stanu technicznego nawierzchni autostrady płatnej

W artykule znajdziesz:

Ocena stanu technicznego nawierzchni autostrady płatnej

 
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Ocena stanu technicznego nawierzchni jest dokonywana w trakcie odbioru technicznego robót zanikających, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego (uprawnienia budowlane). Wyróżnia się 3 klasy stanu technicznego nawierzchni autostrady: A - stan dobry, pożądany stan nawierzchni, B - stan zadawalający, własności użytkowe nawierzchni i nośność są obniżone, ale nie stwarzając zagrożenia dla użytkowników, C - stan zły, nawierzchnia przekroczyła stan granicznej nośności lub przydatności do użytkowania i musi być poddana naprawie. Dodatkowo wyróżnia się klasę 0 - używaną tylko dla określania stanu nowej nawierzchni. Ocenę równości podłużnej należy dokonywać metodami profilometrycznymi wyliczając wskaźnik równości.

 

Równość poprzeczna jest wyrażana przez głębokość miarodajnej koleiny. Stan powierzchni określa się przez inwentaryzację uszkodzeń. Oceniając właściwości przeciwpoślizgowe należy brać pod uwagę głębokość makrotekstury oraz współczynnik tarcia. Nośność nawierzchni jest wyrażana przez miarodajny zastępczy moduł sprężystości nawierzchni E. Nośność nawierzchni z betonu cementowego należy określać indywidualnie. Nawierzchnia autostrady powinna zapewnić bezpieczeństwo użytkowania przy spełnieniu wymagań w zakresie: nośności, równości podłużnej, równości poprzecznej, właściwości przeciwpoślizgowych, stanu powierzchni (pęknięcia, ubytki, deformacje). Ocena tych cech jest dokonywana w trakcie odbioru technicznego robót zanikających, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Warunki bezpiecznego użytkowania nawierzchni są spełnione, jeśli jej stan techniczny kwalifikuje ją do klasy A lub B. Rozporządzenie ustala przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych i związanych z nimi urządzeń.

 

Stosuje się je przy projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji autostrad i związanych z nimi urządzeń, a także ich odbudowie, rozbudowie i przebudowie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Powinna mieć w szczególności: system poboru opłat za przejazdy, system urządzeń łączności malarmowej, obwody utrzymania (OUA) (program uprawnienia budowlane na komputer). Krzyżowanie się lub połączenie autostrady z inną drogą, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy, powinno następować na różnych poziomach. Krzyżowanie się autostrady z inną drogą, nie umożliwiające wyboru kierunku jazdy, powinno następować na różnych poziomach.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 15 Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 16 Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 17
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 18
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 19 Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 20 Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 21
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 31 Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 32 Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 33
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 34
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 35 Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 36 Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 37
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Działanie środków uszczelniających zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami