Oczyszczanie części uprawnienia budowlane

Oczyszczanie części uprawnienia budowlane

Wszystkie części przed składaniem powinny być oczyszczone. Następnie sprawdza się, czy usunięto odkształcenia i naprawiono uszkodzenia, które mogły powstać przy składaniu międzyoperacyjnym, w czasie transportu lub składowania. Sprawdza się także zabezpieczenie przed korozją powierzchni, które po złożeniu zespołu będą niedostępne do zabezpieczenia.

Dopuszczalne odchyłki części składanych nie powinny przekraczać odchyłek założonych w dokumentacji technicznej, poza tym przy miejscowym odchyleniu blachy od płaszczyzny przy wybrzuszeniu stosunek wymiarów ń// nie powinien przekraczać 1/200.

Badania, które należy przeprowadzić w czasie odbiorów technicznych, są zestawione w PN-63/B-06201. „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Jeżeli badania te dadzą wynik dodatni, konstrukcję uznaje się za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy. Jeżeli natomiast chociaż jedno z badań daje wynik ujemny, to całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Konstrukcje takie, po dokonaniu poprawek, mogą być przedstawione do ponownego badania. Kształtowniki, w których podczas profilowania na zimno powstały rysy lub pęknięcia materiału lub materiał uległ rozwarstwieniu, nie mogą być zastosowane do wykonania elementów nośnych nawet po naprawieniu i powinny być odrzucone jako braki produkcyjne. W przypadku uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami normy należy ustalić, czy odstępstwa te zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji. Konstrukcje z usterkami mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Stal, z której wykonuje się kształtowniki, powinna być chroniona przed korozją podczas składowania i wytwarzania elementów.

Kształtowniki zaoliwione podczas profilowania uważa się za zabezpieczone przed normalnymi wpływami atmosferycznymi w okresie do 2 miesięcy. Po dokonaniu odbioru i przyjęciu konstrukcji nakłada się odpowiednią ochronę antykorozyjną. Elementy konstrukcji muszą być starannie składowane i transportowane. Transport konstrukcji z kształtowników profilowanych na zimno powinien odbywać się w wagonach zamkniętych (uprawnienia budowlane). Transport lekkich konstrukcji stalowych z kształtowników walcowanych na gorąco odbywa się wagonami kolejowymi, samochodami lub drogą wodną.

Płatwie i wiązary o pasach z dwóch lub jednego kątownika mają odpowiednią sztywność i dobrze znoszą transport, natomiast płatwie, których pasy dolne składają się z wiotkich prętów okrągłych, ulegają często uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu (program egzamin ustny).

Lekkie elementy konstrukcji ustawia się w wagonie pionowo. Płatwie z kształtowników pełnościennych mogą być ustawiane w trzech warstwach. Konstrukcje układa się na drewnianych podkładach oraz podpiera zastrzałami dla zabezpieczenia przed przewróceniem.
Wymiary przesyłanej konstrukcji są ograniczone skrajnią taboru i uzależnione od promieni łuków na trasie (opinie o programie).

Elementy z kształtowników profilowanych

Elementy z kształtowników profilowanych na zimno należy załadowywać i wyładowywać ostrożnie, aby nie wystąpiło odkształcenie plastyczne całości poszczególnych elementów lub odkształcenie miejscowe, a także aby nie wystąpiło zniszczenie powłok antykorozyjnych. Kształtowniki profilowane na zimno oraz elementy konstrukcyjne powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Warunki takie zapewnić mogą magazyny kryte. Elementy konstrukcji powinny leżeć na podkładach izolujących od przenikania wilgoci z podłoża. Ustawienie konstrukcji powinno zapewniać jej stateczność i zabezpieczenie przed odkształceniami.

Wiązary i elementy ram układa się pionowo, natomiast słupy i belki w pozycji poziomej.
W celu zabezpieczenia przed przewróceniem elementy ustawione pionowo opiera się o słupki oporowe. Sposób oparcia powinien zabezpieczać konstrukcję przed odkształceniami.
Elementy konstrukcji lekkich, wykonane z kształtowników walcowanych na gorąco, mogą być przechowywane na składowisku odkrytym.

Drobne elementy, jak nakładki stykowe, śruby fundamentowe itp. powinny być powiązane dla zabezpieczenia przed zgubieniem. Do elementów uprzednio poddanych montażowi próbnemu należy dołączyć drobne części, które były użyte przy składaniu w czasie próbnego montażu. Nity, śruby, podkładki należy pakować do trwałych skrzynek. Elektrody powinny być pakowane do skrzynek w sposób ochraniający przed wilgocią (segregator aktów prawnych).

W dokumentacji konstrukcji powinny być podane wytyczne wiązania elementów w pakiety, zabezpieczające elementy w czasie załadunku, transportu i wyładunku, przy użyciu lokalnych środków dźwigowych. Powłoki antykorozyjne, uszkodzone podczas transportu, po dokładnym oczyszczeniu należy uzupełnić.
Przed rozpoczęciem robót montażowych należy sprawdzić w terenie podane w dokumentacji repery, tj. znaki wytyczające osie i ustalające rzędne, oraz skontrolować ich stan i sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Należy także sprawdzić stan wykonanych fundamentów oraz śrub kotwiących.

Ciężar transportowanych na plac budowy elementów lekkich konstrukcji stalowych nie przekracza zasadniczo 1000 kG i wynosi przeciętnie:
- dla konstrukcji z kształtowników walcowanych na gorąco 1004-400 kG,
- dla konstrukcji cienkościennych 50-400 kG (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !