Odbywanie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych

W rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszczono możliwość odbywania praktyki zawodowej przygotowującej do egzaminu na uprawnienia budowlanej przy budowie lub projektowaniu obiektów, które znajdują się na zamkniętych terenach w organizacyjnych jednostkach podlegających (https://uprawnienia-budowlane.pl):
• MON,
• ministrowi spraw wewnętrznych,
• szefowi ABW.

Odbywanie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych

W związku z tym, że w takich miejscach obowiązują określone procedury bezpieczeństwa, nieco inaczej wygląda procedura dokumentowania praktyki (program na komputer). Dokładna definicja terenów zamkniętych znajduje się w Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. W art. 2 tej ustawy wskazano, że tereny zamknięte to „tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych” (program na telefon).

Praktyką zawodową przy budowie lub projektowaniu na terenach zamkniętych może potwierdzić wyłącznie wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Wydaje on kandydatowi zaświadczenie, które potwierdza odbycie praktyki i określa, w jakim terminie odbyła się praktyka w danej specjalności (opinie o programie). Inspektor wojewódzki musi być właściwy miejscowo dla obiektu, na którym wykonywana była praktyka. Takie zaświadczenie może być wydane wyłącznie na pisemny wniosek praktykanta (segregator aktów prawnych).

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:
• kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie kandydata,
• zaświadczenie z przedsiębiorstwa, w którym odbywały się praktyki, o czasie odbywania praktyk, zajmowanym stanowisku, miejscu praktyki i opiekunie praktyki (promocja 3 w 1),
• oświadczenie opiekuna praktyki potwierdzające, że praktyka odbyła się – w oświadczeniu zawarta powinna być ogólna oceny teoretycznej praktycznej wiedzy w zakresie wybranej specjalności,
• kopia decyzji o nadaniu uprawnień kierownika praktyki wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego,
• zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej zgodnie z obowiązującym wzorem,
• potwierdzeniem wpłaty skarbowej (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !