Oddziałowe wydziały rady robotniczej

Oddziałowe wydziały rady robotniczej

Organami samorządu robotniczego są:
- konferencja samorządu robotniczego,
- rada robotnicza,
- prezydium rady robotniczej,
- oddziałowe wydziały rady robotniczej (program uprawnienia budowlane na komputer).

W skład samorządu robotniczego wchodzą członkowie rady robotniczej, rady zakładowej, zakładowego komitetu PZPR. Ponadto samorząd robotniczy może powoływać przedstawicieli organizacji młodzieżowej i stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Do wyłącznych uprawnień samorządu robotniczego należą:

- uchwalanie zakładowych regulaminów pracy,
- podejmowanie uchwał w sprawie podziału funduszu zakładowego lub przekazanie tej sprawy do decyzji załogi,
- ustalanie regulaminu w sprawie przyznawania premii ze środków funduszu zakładowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
- decydowanie w sprawach zakładowego budownictwa mieszkaniowego oraz
urządzeń socjalnych i kulturalnych w granicach funduszów przeznaczonych na te cele,
- zatwierdzanie wyboru przewodniczącego i sekretarza rady robotniczej przedsiębiorstwa oraz jej prezydium.
Ponadto do zakresu działania samorządu robotniczego należą inne sprawy, jak:
- rozpatrywanie bilansu przedsiębiorstwa,
- uchwalanie planów przedsiębiorstwa,
- zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (uprawnienia budowlane).

Naczelnym organem samorządu robotniczego w przedsiębiorstwie jest konferencja samorządu robotniczego (odbywająca się zazwyczaj raz na kwartał), sprawująca nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa oraz określenie kierunków jego rozwoju.
Fakt istnienia i działania rady robotniczej nie przekreśla zasady jednoosobowego kierownictwa dyrektora ani jego jednoosobowej odpowiedzialności. Dlatego też ani rada robotnicza, ani jej prezydium nie są uprawnione do działalności operatywnej w przedsiębiorstwie (program egzamin ustny).

Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa

Zależności służbowe pomiędzy poszczególnymi organami przedsiębiorstw budowlanych najlepiej jest przedstawiać za pomocą graficznych schematów organizacyjnych, a czynności tych organów - za pomocą zestawień.
Schematy organizacyjne przedsiębiorstw mogą być budowane wg różnych systemów, np. liniowy, funkcjonalny, sztabowo-liniowy, produkcyjno-terytorialny itp.
Działalność gospodarczą przedsiębiorstwa budowlano-montażowego w układzie pionów kompetencyjnych (opinie o programie).

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, opartą na działalności gospodarczej w układzie pionów kompetencyjnych, pokazuje rys. 9-2.
Struktura organizacyjna przedsiębiorstw budowlanych zależy od charakteru, specjalności i warunków, w jakich przedsiębiorstwo działa. Dlatego też stosownie do istniejących przepisów jest ona ustalana przez samo przedsiębiorstwo w oparciu jego statut.
Spośród licznych stosowanych w praktyce struktur organizacyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych zasługuje na uwagę propozycja struktury, nazwana „Wzorcową strukturą organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw budowlano-montażowych”, opracowana przez Departament Organizacji Ministerstwa Budownictwa PMB.

Ponieważ podstawowe funkcje wykonywane przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe są w zasadzie identyczne, zaproponowana struktura organizacji wymagałaby jedynie adaptacji do konkretnych warunków pracy poszczególnych przedsiębiorstw (segregator aktów prawnych).
W strukturze tej wyodrębnia się dwa układy organizacyjne, a mianowicie: „zarząd” i „ruch”.
„Zarząd” - stanowi dyrektor i jego zastępcy oraz komórki funkcjonalne niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwa, zorganizowane w kilkuosobowe działy bądź samodzielne stanowiska pracy.
„Ruch” - stanowią budowy oraz wszystkie komórki zaplecza techniczno-produkcyjnego usługowego; komórki te realizują produkcję budowlaną bezpośrednio lub w sposób pośredni przyczyniając się do jej wykonania (promocja 3 w 1).

„Ruch” dzieli się na komórki produkcji podstawowej, produkcji pomocniczej i usługowej.
Podstawową komórką produkcji podstawowej jest budowa. Kierownictwo budowy składa się z kierownika budowy i przydzielonych mu przez przedsiębiorstwo stanowisk pracy.
Omawiany schemat organizacyjny dostosowany jest do warunków dużego przedsiębiorstwa budowlanego lub montażowego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !