Odklejanie się płytek

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3 mm. Wielkość powierzchni pokrywanej klejem w jednym cyklu roboczym należy ustalać tak, aby klej nie mógł związać przed ułożeniem płytek. Płytki należy tak mocno wciskać (ewentualnie z obstukaniem ich) w warstwę kleju, aby zwilżył on przynajmniej ok. 80% spodniej powierzchni każdej płytki. Klejów dyspersyjnych nie należy stosować na powierzchniach zagrożonych przez wilgoć (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odklejanie się płytek i obłamywanie się ich krawędzi występowało w przypadku, gdy spoiny wykładziny nie były całkowicie wypełnione lub gdy użyło do tego celu zaprawy o malej wytrzymałości. Takie same skutki obserwowano także, gdy płytki były układane na styk, tzn. bez spoiny. Szczególnie wykładziny położone na stropach z ogrzewaniem podłogowym wybrzuszały się i pękały, gdy brak było dylatacji przy połączeniach ze ścianami. Brak takich dylatacji jednocześnie powodował, że izolacja akustyczna stropu przeciw dźwiękom uderzeniowym (krokom) była w tych przypadkach niewystarczająca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli zaprawa w spoinach ma dużą wytrzymałość, jest dobrze zagęszczona i związana z powierzchnią płytek, to obciążenie ścinające na brzegach płytek, wynikające z różnic odkształceń płytek i ich podłoża ulega zmniejszeniu (uprawnienia budowlane).

Spoiny o szerokości mniejszej niż 2 mm trudno jest całkowicie wypełnić zaprawą, w spoinach zaś szerszych niż 1 cm mogą powstawać widoczne rysy skurczowe, ponieważ zaprawa spoinowa o dużej zawartości spoiwa wykazuje znaczny skurcz (program egzamin ustny).

Uszczelnienie podłogi

Spoiny służą także do wyrównania niedokładności wymiarów płytek większych, np. w przypadku płytek kamionkowych (terakotowych) niż płytek szkliwionych z ceramiki drobnoporowatej. Ponieważ wilgoć z zaprawy, na której układa się szczelną wykładzinę, wydostaje się przez spoiny, korzystne jest stosowanie szerszych spoin przy wykładzinach szczelniejszych i wykonanych z większych płyt (opinie o programie).

Uszczelnienie podłogi w pomieszczeniach wilgotnych wymaga wykonania warstwy izolacyjnej, ponieważ nie można mieć pewności, że nie wystąpią nieszczelności spoin nawet w przypadku spoinowania styków płytek materiałem wodoszczelnym. Nieszczelności te (rysy włoskowate) powstają na skutek skurczu zaprawy w spoinie i odkształceń wykładziny. Tym niemniej spoiny między płytkami w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych powinny być możliwie szczelne, aby zmniejszyć zawilgocenie zaprawy i jastrychu w podłożu. Zaprawy cementowe z kruszywem o korzystnym uziarnieniu wykazują mały skurcz. W znacznej mierze szczelne są spoiny rozciągliwość i dobrą przyczepność (segregator aktów prawnych).

 Wykładzina płytkowa ułożona na jastrychu pływającym powinna mieć możliwość swobodnego odkształcania się wraz z nim. Ze względu na tłumienie dźwięków uderzeniowych nie powinna się ona stykać z sąsiednimi elementami budynku. Z tego względu wszystkie dylatacje podkładu (jastrychu), czy to przy brzegach czy też w polu podłogi, powinny całą szerokością przechodzić przez przekrój wykładziny.

Szerokość spoin nie powinna być w zasadzie mniejsza niż 2 i większa niż 10 mm, przy czym mniejszą wartość przyjmuje się przy płytkach o mniejszych rozmiarach i mniejszych tolerancjach wymiarów (tj. mniejszych dopuszczalnych niedokładnościach, przyp. tłum.). Zaprawa powinna wypełniać całe spoiny równo z powierzchnią płytek i być z nią związana. Stosowanie zaprawy cementowej z kruszywem o korzystnym uziarnieniu albo kitów spoinowych z żywicy epoksydowej należy zalecić szczególnie w pomieszczeniach wilgotnych (promocja 3 w 1).

Na brzegach wykładziny i na powierzchni podłogi należy wykonać dylatacje odpowiadające dylatacjom podkładu z jastrychu. Należy je przykryć w sposób stosowny do ich położenia, obciążenia mechanicznego i zagrożenia przez wilgoć (np. płytkami cokołowymi przy połączeniu ze ścianą) oraz wypełnić materiałem trwale elastycznym i możliwie wodoszczelnym (np. kitami spoinowymi przy słabo obciążonych mechanicznie podłogach w pomieszczeniach wilgotnych) lub wzmocnić kątownikami stalowymi (przy silnie obciążonych podłogach).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami