Odporność na ścieranie jastrychów

Odporność na ścieranie jastrychów

Zbyt długa obróbka (np. zacieranie) powierzchni jastrychu może prowadzić do nasycenia górnej jego warstwy cementem, tak że warstwa ta będzie się oddzielać od warstw głębiej położonych i pękać. Niebezpieczeństwu temu można zapobiec, przecierając powierzchnię szorstką gąbką. Zabieg taki poprawia również przyczepność wykładziny układanej na jastrychu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odporność na ścieranie jastrychów służących jako podłoga, tj. nie pokrywanych wykładziną, można zwiększyć stosując szczególnie odporne kruszywo oraz optymalnie dobierając skład i starannie wykonując jastrych albo też wylewając specjalną, odporną na ścieranie warstwę wierzchnią na mokry jastrych.

Ponieważ warstwa jastrychu ma małą grubość i dużą powierzchnię, wszystkie czynniki sprzyjające wysychaniu, jak wysoka temperatura i ruch powietrza, mała wilgotność względna powietrza lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, powodują szybki ubytek wody (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Szybkość wysychania ma wpływ zarówno na przyrost wytrzymałości, jak i na wielkość naprężeń własnych. Skurcz ulega opóźnieniu, a przebieg procesu wzrostu wytrzymałości korzystnej zmianie, gdy jastrych przez pierwsze 7 dni jest utrzymywany w wilgoci, np. przez spryskiwanie wodą i pokrycie szczelnym materiałem izolacyjnym z rolki, a później chroniony przed szkodliwymi oddziaływaniami. Dodatek dyspersyjnego roztworu żywicy syntetycznej poprawia zdolność zatrzymywania wody przez zaprawę jastrychową, co zezwala na uproszczenie pielęgnacji (uprawnienia budowlane).

Chodzenie po świeżo ułożonym jastrychu powoduje powstawanie widocznych śladów stóp i zniszczenie jego struktury. Wchodzić na ja- strych wolno najwcześniej po 3 dniach, przy czym dopiero po co najmniej 3 tygodniach nadaje się on do pełnego użytkowania. Dlatego w tym czasie należy w skuteczny sposób zamknąć dostęp do świeżo ułożonego jastrychu (program egzamin ustny).

Gotowy jastrych

Zaprawa na jasłrych musi być jednorodna, z kruszywem o równomiernym uziarnieniu. W razie potrzeby można stosować specjalne, twarde kruszywo. Składniki zaprawy należy mieszać przez przynajmniej 3 minuty w mieszarce przeciwbieżnej.

Po rozścieleniu wilgotnej zaprawy na przygotowanym uprzednio podłożu należy jastrych równomiernie zagęścić, w miarę możliwości za pomocą belki wibracyjnej lub wibratora powierzchniowego. Następnie należy go wyrównać do wysokości starannie spoziomowanych sprawdzianów (łat lub pasm ustalających wysokość), konieczne jest zachowanie tolerancji zgodnych z normą DIN 18202, stosownie do przeznaczenia jastrychu. Przetarcie jastrychu szorstkim filcem (lub gąbką) zwiększa chropowatość powierzchni (opinie o programie).

Gotowy jastrych musi być utrzymywany w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni, a następnie przez dalsze 14 dni chroniony przed wysychaniem. Otwory budynku (okna i drzwi) powinny być w miarą możności zamknięte. Jastrych po ułożeniu należy zwilżać i przykrywać np. folią poliestrową. Należy skutecznie uniemożliwić dostęp do powierzchni świeżo ułożonego jastrychu (przez zamknięcie drzwi, ustawienie barier itp.) (segregator aktów prawnych).

Podłogi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi są z reguły pokrywane wykładziną. Stosuje się przede wszystkim posadzki z płytek ceramicznych lub kamiennych, parkiety drewniane, wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylne.

Przy wyborze wykładziny należy obok jej wyglądu uwzględniać przede wszystkim następujące cechy:

  1. wystarczającą odporność na zużycie i łatwość konserwacji,
  2. zachowanie się w przewidywanych warunkach zewnętrznych i sposobie użytkowania,
  3. ciepłochronność powierzchni (nie powodującej marznięcia nóg) i ewentualną izolacyjność akustyczną tłumiącą dźwięki uderzeniowe (kroki),
  4. przydatność przy projektowanej konstrukcji podłoża.

W ramach badań szkód stwierdzono liczne uszkodzenia i błędy wykonania podłóg i ich wykładzin. Dotyczyło to prawie wyłącznie podłóg wyłożonych płytkami lub parkietów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami