Odpowiedzialność za błędy w czasie budowy domu


Krzywe ściany, odpadający tynk czy pękający komin to tylko kilka z problemów, które mogą ujawnić się po wybudowaniu domu. Kto odpowiada za wadliwe wykonanie projektu? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ odpowiedzialność może spoczywać zarówno na wykonawcy, jak i na podwykonawcy, kierowniku budowy czy inspektorze nadzoru inwestorskiego. Każdy z nich odpowiada jednak wyłącznie za naruszenie swoich własnych obowiązków i w trybie, który określony jest w umowie z inwestorem. Kierownik budowy odpowiada przede wszystkim za brak bieżących wpisów w dzienniku budowy, niedopilnowanie przebiegu poszczególnych prac, nieobecność przy odbiorach, nieinformowanie zleceniodawcy o nieprawidłowościach oraz nienakazywanie dokonywania poprawek.
W przypadku, gdy kierownik budowy nieodpowiednio wykonywał swoje obowiązki, inwestor może domagać się od niego naprawienia szkody lub pokrycia kosztów naprawy. W przypadku, gdy kierownik był zatrudniony przez wykonawcę, roszczenia muszą być skierowane do wykonawcy, z którym zawarta była umowa o roboty budowlane. Inwestor może w takiej sytuacji żądać usunięcia wad w podanym terminie. Jeśli wykonawca odmówi naprawy, ponieważ wiąże się ona ze zbyt dużymi kosztami, jest niemożliwa do wykonania w wyznaczonym czasie w w ogóle, to inwestor może odstąpić od umowy. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy wady są istotne. W przypadku wad nieistotnych inwestor ma prawo zażądać obniżki wynagrodzenia.
Przed wdaniem się w spór inwestor powinien na piśmie poinformować osobę, do której kierowane są roszczenia, o swoich wymaganiach oraz ich powodach. Nie ma obowiązku podawania w piśmie przepisów stanowiących podstawę roszczenia, ale z treści musi wynikać jakie są faktyczne okoliczności powstania roszczenia. Pismo wzywające do usunięcia usterek lub naprawienia szkody trzeba wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy adresat nie podejmie próby wyjaśnienia sprawy, konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !