Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie?

 

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie?

Każda osoba, która posiada uprawnienia budowlane, pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega odpowiedzialności zawodowej (program na komputer). Wynika to z faktu, iż uprawnienia dają możliwość wykonywania tzw. zawodów zaufania publicznego. Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej w budownictwie może być wszczęte zarówno na wniosek organu samorządu zawodowego, jak i na wniosek organu nadzoru budowlanego.

Wniosek może być złożony dopiero po przeprowadzeniu przez dany organ szczegółowego postępowania wyjaśniającego. We wniosku określa się zarzucany czyn, a także umieszcza się faktyczne i prawne uzasadnienie łącznie ze wskazaniem dowodów.
Organem, który jest upoważniony do orzekania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, jest organ samorządu zawodowego (program na telefon). Właściwość takich organów określają przepisy odrębne. Zgodnie z ustawą z grudnia 2000 roku, dotycząca samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej podlegają określone funkcje (program egzamin ustny).

Do orzekania w kwestiach związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie upoważniona jest okręgowa rada izby i okręgowy sąd dyscyplinarny, a oprócz nich również rzecznik odpowiedzialności zawodowej  (opinie o programie).
Okręgowa rada izby odpowiada za wykonywanie zadań danego samorządu zawodowego na terenie działania izby. Do zadań tych zalicza się:
• prowadzenie rejestru członków izby ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
• prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej,
• występowanie o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do okręgowego sądu dyscyplinarnego (segregator aktów prawnych).

Okręgowy sąd dyscyplinarny


Okręgowy sąd dyscyplinarny zajmuje się rozpatrywaniem spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie. Ponadto prowadzi on sprawy dyscyplinarne członków izb okręgowych, a orzeka w trzyosobowym składzie (promocja 3  w 1). Z kolei rzecznik odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję oskarżyciela w sądzie i prowadzi postępowania wyjaśniające.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !