Blog

30.05.2018

Odśnieżanie obiektów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Odśnieżanie obiektów budowlanych


 

Reklama: Na naszej stronie znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, który również pozwoli na przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1. Jeżeli potrzebujesz i szukasz aktów prawnych idealnym rozwiązaniem jest program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017. Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.

 

Jeśli już zostanie podjęta decyzja o odśnieżaniu powierzchni dachu nasuwa się pytanie jak powinno to zostać wykonane. Metody można podzielić na 2 grupy – naturalne oraz sztuczne. Do metod naturalnych zaliczyć można:

• samoczynne zsuwanie się śniegu z dachu,
• topienie się śniegu,
• zdmuchiwanie śniegu przez wiejący wiatr.

Do metod sztucznych zaliczamy:

• instalacje podgrzewające dach powodujące topnienie śniegu,
• używanie środków chemicznych rozpuszczających zalegający śnieg,
• zdmuchiwanie śniegu przy użyciu przygotowanych do tego systemów.

Najbardziej powszechną i najtańszą jednak metodą jest ręczne usuwanie śniegu przy użyciu narzędzi prostych lub lekkich maszyn i to właśnie ta metoda wymaga projektu odśnieżania dachu. Przygotowanie projektu odśnieżania wymaga uwzględnienia topografii dachów, dla których przygotowywane są dane opracowania. Do takich elementów topografii należą:

• kształt dachów w rzucie,
• zróżnicowanie wysokościowe na poszczególnych częściach dachu w przypadku obiektów złożonych architektonicznie i funkcjonalnie,
• wymiary dachów i wynikające stąd odległości od krawędzi dachu,
• wysokości dachów nad terenem,
• spadki połaci dachów,
• attyki,
• zagospodarowanie dachów takie jak urządzenia dachowe, klapy dymowe, świetliki i naświetla, instalacje wentylacyjne etc.,
• różne przeszkody np. instalacja odgromowa.

Dodatkowo trzeba uwzględnić bliskie otoczenie budynku np. zagęszczenie obiektów w okolicy, zagospodarowanie terenów okolicznych przez parkingi, drogi itp.
Zanim przystąpimy do projektowania należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

• kiedy dany obiekt był projektowany,
• według jakich norm obciążeń obiekt był projektowany,
• według jakich norm wymiarowania obiekt był projektowany,
• uwarunkowania projektanta konstrukcji wynikające z przyjętych schematów obciążeń i ich wpływu na organizację odśnieżania,
• uwarunkowania autorów projektu wykonawczego warstwy nośnej dachu,
• uwarunkowania producenta, dostawcy i wykonawcy powłoki zewnętrznej dachu jako gwaranta jej szczelności,
• projekt składowania śniegu z odśnieżania dachu na terenie i wynikające stąd konieczność transportu śniegu po dachu,
• projekt organizacji odśnieżania wraz z przepisami BHP.

Tworząc projekt odśnieżania dachu niezależnie od rodzaju obiektu powinno się przestrzegać określonych zasad:

• W trakcie odśnieżania nie powinno się tworzyć tymczasowych pryzm śnieżnych na dachu. Śnieg po załadowaniu na środek transportu powinien być odtransportowany od razu poza krawędź dachu,
• Odśnieżanie rozpocząć od odśnieżania daszków i zadaszeń, aby nie dociążyć ich przypadkowo śniegiem z dachu głównego podczas jego odśnieżania,
• Śnieg usuwać pasami o szerokości ok. 3 metrów równoległymi do osi głównych ram nośnych hali równocześnie na obydwu połaciach dachu,
• Podczas zrzucania śniegu z dachu należy zwracać uwagę, aby nie spadał na daszki podwieszone do ścian ani na urządzenia ustawione przy ścianach.

Transport śniegu na dachu winien się odbywać drogą najkrótszą do najbliższej krawędzi dachu ograniczając do minimum jego przemieszczanie po dachu.

W celu zabezpieczenia połaci dachowej przed uszkodzeniami podczas odśnieżania:

• Stosować środki transportowe o małych gabarytach (wózki, taczki) i o szerokich kołach bez ostrych krawędzi i podpórek,
• Śnieg transportować niewielkimi porcjami o ciężarze do 30 kg,
• Stosować szufle do śniegu z gumowymi obrzeżami,
• Warstwy lodu, które mogą tworzyć się na izolacji przeciwwodnej nie skuwać. Jeżeli lód jest gruby, warstwę tę rozpuścić chemicznie. Stosować środki chemiczne, które są obojętne dla izolacji przeciwwodnej. Cienkie warstwy lodu o grubości 1-2 cm pozostawić na dachu,
• Szczegółowe wytyczne dotyczące używanych narzędzi, stosowanych techni9kl i metod odśnieżania (mechaniczne, chemiczne, termiczne lub inne) muszą być określone przez producenta, dostawcę i firmę wykonawcę powłoki zewnętrznej dachu jako gwaranta jej szczelności.

Podczas odśnieżania oraz w trakcie pomiaru ciężaru warstwy śniegu na dachu musza być przestrzegane przepisy BHP. Należą do nich:

• Ustalanie obszarów składowania śniegu na terenie posesji oraz ich zabezpieczenie leży w zakresie obowiązków służb technicznych właściciela obiektu,
• Teren wzdłuż ścian, na który będzie zrzucany śnieg musi być odgrodzony oraz oznaczony tablicami ostrzegawczymi,
• W czasie pracy na dachu należy stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprzęże bezpieczeństwa, punkty kotwiczenia, podzespoły łączące),
• Wszyscy pracownicy pracujący na dachu muszą mieć ważne badania wysokościowe,
• Szczegółowe przepisy BHP wraz z projektem organizacji odśnieżania powinien opracować wykonawca robót.

Dodatkowo zaleca się, aby odśnieżanie dachów zlecać firmom specjalizujących się w tego typu pracach [6].
Sytuacja po katastrofie spowodowała zaostrzenie oraz surowość egzekwowania przepisów związanych z odśnieżaniem dachów hal wielkopowierzchniowych. Inwestorzy, aby zabezpieczyć się zarówno przed uszkodzeniem konstrukcji, jak i niepotrzebnymi kosztami odśnieżania, zaczęli stosować elementy monitorujące pracę konstrukcji. Duże zainteresowanie się systemami monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji wynika również z faktu, iż pojawiły się zapisy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §204. ust.7:
„Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.”
W systemach monitoringu konstrukcji pokładane są bardzo duże nadzieje, iż w bardzo korzystny sposób wpłynie na jakość określania stanu i bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji. Systemy te mogą prowadzić ciągłe pomiary wielkości fizycznych jak te wymienione w rozporządzeniu: przemieszczenia, odkształcenia, oddziaływania sił zewnętrznych etc. W przypadku, gdy chcemy mieć informacje na temat odkształceń czujniki instaluje się w odpowiednich, wytypowanych na podstawie statyczno – wytrzymałościowych analiz, przekrojach elementów konstrukcyjnych. Uzyskane w ten sposób wyniki dają realne informacje na temat poziomu wytężenia danego fragmentu konstrukcji lub też wzrostu naprężeń odnotowywanych w przekroju elementu. Tego typu systemy można wykorzystać do wszelkiego rodzaju obiektów, poczynając od hal targowych, sportowych a na wiaduktach i mostach kończąc.
Wykorzystując systemy monitoringu mamy całkowitą dowolność jeśli chodzi o rodzaj mierzonych obciążeń. Mogą to być obciążenia stałe, zmienne, wyjątkowe, obciążenia od śniegu, wody, ludzi i pojazdów, a nawet sejsmiczne czy też uderzeniowe. Poszczególne systemy można dodatkowo modyfikować wprowadzając dodatkowe czujniki jak chociażby:

• czujniki mierzące temperaturę zarówno konstrukcji jak i powietrza wokół badanego obiektu,
• mierniki siły i kierunku wiatru,
• czujniki mierzące nasłonecznienie oraz ilość opadów atmosferycznych,
• czujniki dające możliwość pomiaru szybkozmiennych odkształceń, a także przyspieszeń i amplitud drgań,
• urządzenia umożliwiające obserwację monitorowanych konstrukcji.

System monitoringu aby mógł być wykorzystywany w obiektach musi działać niezawodnie. Stabilnie działający system wykonujący pomiary w trakcie wieloletniej pracy obiektu to podstawowe założenie, jakie musi spełnić monitoring obiektu, aby jego użytkowanie miało sens. Monitorowanie konstrukcji jest bowiem procesem wieloletnim, zgodnym z czasem funkcjonowania obiektu. Wieloletnie pomiary pozwalają również określić czy wyniki uzyskiwane w danym momencie są standardowe np. dla danej pory roku czy też są anomalią, która może prowadzić do nieprzewidzianych zdarzeń, a w konsekwencji do awarii i katastrof. Ważne jest również, aby wyniki przedstawione przez monitoring miały odpowiednią dokładność i powtarzalność, gdyż często badane wielkości fizyczne charakteryzują się bardzo małymi odchyleniami.
Jedną z głównych zalet elektronicznych systemów monitorowania konstrukcji jest bezpieczeństwo obiektu. Zamontowane czujniki w sposób niemalże natychmiastowy informują o jakichkolwiek zmianach rejestrowanych wielkości fizycznych, niezależnie od przyczyny powstania tej zmiany. Daje to możliwość szybkiej reakcji na jakiekolwiek objawy obniżenia sprawności technicznej konstrukcji oraz zapobieganie uszkodzeniu elementów najmocniej wytężonych, awariom układów konstrukcyjnych oraz katastrofom całych obiektów. Ponadto, ułatwia określenie zakresu prac remontowych i naprawczych, gdyż informuje gdzie konstrukcja jest uszkodzona bądź też w którym miejscu takiego uszkodzenia należy się w pierwszej kolejności spodziewać. 

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami