Ogólny harmonogram budowy

Ogólny harmonogram budowy

Zasadniczą cechą ogólnego harmonogramu budowy jest jego podział na trzy wyodrębnione obowiązkowe składniki:
- zestawienie analityczne, przedstawiające obliczenie podstawowych elementów organizacji budowy,
- graficzny przebieg robót we właściwej skali czasu,
- wykresy sprawdzające jako harmonogramy robocizny głównych specjalności robotników lub maszyn (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sporządzanie ogólnego harmonogramu budowy powinno odbywać się w bezwarunkowej i ścisłej łączności z zestawieniem analitycznym. Treść i forma zestawienia analitycznego do harmonogramu budowy mogą być różne, powinny jednak zawierać główne przesłanki organizacyjne elementów budowy.
Zestawienie to powinno być z reguły złączone z częścią graficzną przebiegu robót, stanowiąc obowiązkową część ogólnego harmonogramu budowy.
W podanych przykładach zestawień analitycznych do ogólnego harmonogramu budowy wariant 1 przedstawia układ skróconego zestawienia opracowanego dla przykładu pracy na jedną zmianę, zaś wariant 2 takiż układ zestawienia dla przypadku pracy wielozmianowej lub mieszanej. W wariancie 3 podano pełne zestawienie analityczne. Wariant 1 jest najczęściej używany (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ogólny harmonogram budowy należy projektować na podstawie poniższej metody, używanej przez autora:
Pracę przy projektowaniu ogólnego harmonogramu budowy rozpoczynać należy od określenia ilości robót, których wykonanie zostało zamierzone.

Zatrudnienie robotników

Ilości robót w ogólnych harmonogramach budowy powinny opierać się na danych kosztorysowych i być podawane w jednostkach technicznych (m3, m2, T, sztuk) (uprawnienia budowlane).. Wyszczególnienie przewidzianych do wykonania robót i określanie ich ilości jest znacznie ułatwione, gdy kosztorysy zestawione są wg elementów (części) budowli, a nie według kategorii robót.
Po ustaleniu ilości robót, które mają być wykonane, następnym zadaniem jest wybór metody wykonania robót (program egzamin ustny).

Ta oczywista zasada nie zawsze jest przestrzegana przy projektowaniu ogólnego harmonogramu budowy, a bywa niejednokrotnie, że metodę wykonania ustala się dopiero po sporządzeniu harmonogramu. Decydując się na taki czy inny wybór metody wykonania należy dążyć do ograniczenia pracy ręcznej na rzecz zmechanizowanej, a przy ręcznej do stosowania w najszerszym zakresie mechanizacji (zmechanizowanych narzędzi, urządzeń racjonalizatorskich) oraz do stosowania przy organizowaniu robót systemu brygad (specjalizowanych, kompletowanych itp.) (opinie o programie).
Przy wyborze metody wykonania należy zabiegać o nieprzerwane i możliwie równomierne zatrudnienie robotników głównych specjalności, o takie zestawienie poszczególnych grup roboczych przy zespołach obiektów, aby po zakończeniu robót danej kategorii na jednej budowie przechodziły one możliwie bez zmiany składu na następną budowę.

W przypadku obiektów indywidualnych należy stosować podział obiektu na działki obejmujące jednakowe ilości robót zasadniczych, aby także w granicach jednego obiektu grupy robocze, po zakończeniu robót danego rodzaju na jednej działce, przechodziły, możliwie bez zmiany składu, na dalsze działki lego samego obiektu. Te same zasady powinny być tym bardziej stosowane do pracy wszelkich maszyn budowlanych i urządzeń w szczególności przez dążenie do ciągłego równomiernego ich stosowania (segregator aktów prawnych).

Aby podkreślić podstawowe znaczenie wyboru metod wykonania robót dla projektowania ogólnej organizacji budowy, przewidziano w zestawieniu analitycznym specjalną kolumnę, do której projektant harmonogramu powinien wpisać w sposób konkretny metody wykonania i podstawowe maszyny, jakie przyjmuje do wykonania robót.

Dane te służą z kolei do przyjęcia dziennych wydajności robotników i maszyn. c. Gdy ilości robót, metody ich wykonania oraz maszyny i urządzenia jakie zamierza się zastosować zostały ustalone, przechodzi się do ustalenia kolejności wykonania robót lub ściślej do określenia kolejności wykonywania poszczególnych elementów budowy (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !