Ogrzewnictwo i ciepłownictwo na uprawnienia budowlane


Ogrzewnictwo i ciepłownictwo na uprawnienia budowlane

 

Kiedy należy stosować izolację cieplną pionów centralnego ogrzewania?


Piony instalacji c.o. należy izolować termicznie jeżeli są prowadzone po wierzchu ścian w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze wewnętrznej mniejszej od 12°C oraz większej lub równej 12°C w przypadku stosowania podzielników kosztów.
Podać sposób określania grubości warstwy właściwej izolacji cieplnej o oparciu o normę PN-B-02421:2000.


Jeżeli izolacja cieplna jest wykonywana z materiału charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła równym 0,035 W/mK, to grubość izolacji można określić bezpośrednio z tabel zawartych w normie. Jeżeli współczynnik przewodzenia stosowanej izolacji jest inny, to grubość warstwy należy skorygować stosując wzór zawarty w normie.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Jakie powinny być materiały stosowane do cieplnej izolacji właściwej?


Materiały te powinny być: - odporne na działanie przewidywanej maksymalnej temperatury eksploatacyjnej, - obojętne chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany, - odporne na działanie wody oraz otoczenia, - wytrzymałe na obciążenia statyczne i dynamiczne.


Wyjaśnić czy norma dotycząca izolacji cieplnej przewodów, armatury i urządzeń dotyczy sieci ciepłowniczych.


Powyższa norma dotyczy sieci ciepłowniczych kanałowych, napowietrznych oraz prowadzonych w tunelach i budynkach. Norma nie dotyczy sieci o temperaturze czynnika grzewczego powyżej 200°C oraz sieci prowadzonych bezkanałowo w gruncie.


Podać zasady lokalizacji i położenia komina dla kotłowni o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW.


Komin należy umieszczać jak najbliżej kotłów, w najwyższej części budynku przy ścianach wewnętrznych. Dopuszcza się kominy przybudowane do ścian zewnętrznych i wolnostojące. Zaleca się, aby odległość od najdalej położonego kotła do komina, przy ciągu grawitacyjnym, nie była większa niż 0,5 wysokości komina.


Podać sposób uwzględniania wysokości pomieszczenia przy obliczeniach strat ciepła.


Dla pomieszczeń o wysokości w świetle większej niż 4 m zwiększa się obliczeniową temperaturę powietrza o wielkość zależną od sposobu ogrzewania.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami