Zmiana podwykonawcy w czasie realizacji robót budowlanych


W przypadku, gdy inwestor powierza podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych lub konkretnej usługi w momencie, gdy inwestycja jest już w trakcie realizacji, wykonawca może na żądanie osoby zamawiającej przedstawić oświadczenie w zakresie, który został wskazany przez zamawiającej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Może też przedstawić oświadczenia lub dokumenty, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w stosunku do tego podwykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający uzna, iż wobec danego podwykonawcy zachodzą okoliczności wykluczenia, wykonawca ma obowiązek zastąpienia podwykonawcy lub zrezygnowania z usług świadczonych przez danego podwykonawcę.
Co ważne, po wykonawca nie jest zwolniony z należytego wykonania zamówienia pomimo powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający, któremu podczas realizacji zamówienia zgłoszono podwykonawcę, może zażądać od wykonawcy oświadczeń i dokumentów, które podmiot ten musiałby złożyć w odniesieniu do podwykonawcy na danym etapie postępowanie, np. przed udzieleniem zamówienia. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zawierać informacje, które potwierdzają nieobecność podstaw wykluczenia w dniu, w którym są składane.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Po stwierdzeniu zaistnienia podstaw wykluczenia związanych z danym podwykonawcą, zamawiający ma prawo do zażądania od wykonawcy zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem. Inną możliwością jest zażądanie od wykonawcy osobistego wykonania części zamówienia, które uprzednio powierzone było podwykonawcy. W przypadku, gdy dojdzie do próby zastąpienia poprzedniego podwykonawcy nowym podmiotem, podmiot ten musi zostać poddany tej samej procedurze badające istnienie podstaw wykluczenia. Co ważne, zgodnie z nowelizacją, która zaczęła obowiązywać do 1 stycznia 2017 roku, obowiązuje obecnie zasada zamówienia in-house, które oznacza, że wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części robót.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !