Blog

Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 10
26.06.2018

Zmiana podwykonawcy w czasie realizacji robót budowlanych

W artykule znajdziesz:

Zmiana podwykonawcy w czasie realizacji robót budowlanych


W przypadku, gdy inwestor powierza podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych lub konkretnej usługi w momencie, gdy inwestycja jest już w trakcie realizacji, wykonawca może na żądanie osoby zamawiającej przedstawić oświadczenie w zakresie, który został wskazany przez zamawiającej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Może też przedstawić oświadczenia lub dokumenty, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w stosunku do tego podwykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający uzna, iż wobec danego podwykonawcy zachodzą okoliczności wykluczenia, wykonawca ma obowiązek zastąpienia podwykonawcy lub zrezygnowania z usług świadczonych przez danego podwykonawcę.
Co ważne, po wykonawca nie jest zwolniony z należytego wykonania zamówienia pomimo powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający, któremu podczas realizacji zamówienia zgłoszono podwykonawcę, może zażądać od wykonawcy oświadczeń i dokumentów, które podmiot ten musiałby złożyć w odniesieniu do podwykonawcy na danym etapie postępowanie, np. przed udzieleniem zamówienia. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zawierać informacje, które potwierdzają nieobecność podstaw wykluczenia w dniu, w którym są składane.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Po stwierdzeniu zaistnienia podstaw wykluczenia związanych z danym podwykonawcą, zamawiający ma prawo do zażądania od wykonawcy zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem. Inną możliwością jest zażądanie od wykonawcy osobistego wykonania części zamówienia, które uprzednio powierzone było podwykonawcy. W przypadku, gdy dojdzie do próby zastąpienia poprzedniego podwykonawcy nowym podmiotem, podmiot ten musi zostać poddany tej samej procedurze badające istnienie podstaw wykluczenia. Co ważne, zgodnie z nowelizacją, która zaczęła obowiązywać do 1 stycznia 2017 roku, obowiązuje obecnie zasada zamówienia in-house, które oznacza, że wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części robót.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 15 Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 16 Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 17
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 18
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 19 Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 20 Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 21
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 31 Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 32 Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 33
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 34
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 35 Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 36 Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 37
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powierzchnia okładziny zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami