Okres rozpalania baterii

Okres rozpalania baterii

Przez cały okres rozpalania baterii prowadzi się kontrolne pomiary, w których zakres wchodzą:
a) kontrola temperatur w bloku ceramicznym i kontrola jego rozszerzalności,
b) kontrola sił w konstrukcji okotwienia baterii,
oraz ostatnio zainicjowane przez RP „Koksoprojekt” w Gliwicach
c) pomiary temperatur w płycie dyszowej i pomiary jej wydłużeń,
d) pomiary przesunięć przyczółków baterii,
e) pomiary sił w słupach bloku ceramicznego w celu określenia stopnia współpracy statycznej bloku ceramicznego i podbudowy baterii (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyniki wymienionych badań pozwalają na sprawdzenie czy proces technologiczny rozgrzewania baterii koksowniczej i praca poszczególnych elementów jej konstrukcji przebiegają prawidłowo, są podstawą do stosowania odpowiedniej regulacji procesu rozgrzewania, jak też stanowią materiał doświadczalny dla ulepszenia konstrukcji nowo projektowanych baterii (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy projektowaniu baterii koksowniczych szczególnej uwagi wymaga sprawa fundamentowania. Baterie koksownicze wraz z bezpośrednio z nimi sąsiadującymi obiektami, a w szczególności jezdnią maszyny wsadowej, są konstrukcjami, w obrębie których nie mogą wystąpić nierównomierne osiadania (uprawnienia budowlane).

Wymaganie to znajduje uzasadnienie w procesie technologii obsługujących baterię maszyn i urządzeń piecowych. Jako nieprzekraczalną różnicę osiadań w obrębie baterii koksowniczej, pomiędzy jej narożami a środkiem, można przyjąć osiadanie do 5 cm. Osiadanie fundamentu utrzymuje się w przyjętych granicach, o ile płytkie posadowienie zostanie wykonane na poziomo uwarstwionych do głębokości ok. 20 m gruntach, o module ściśliwości warstw E ^ 350 kG/cm2, przy naprężeniach dopuszczalnych ^ 2,5 kG/cm2. W przypadku gruntów niejednolicie uwarstwionych i bardziej ściśliwych należy stosować posadowienie głębokie (program egzamin ustny).
Zagadnienie posadowienia baterii koksowniczej nabiera specjalnego znaczenia przy zlokalizowaniu jej na terenach górniczych.

Budowę baterii

Budowę baterii, zwłaszcza o większej niż 28 liczbie komór, na terenach podlegających bezpośrednio wpływom eksploatacji górniczej, o odkształceniach większych aniżeli graniczne wskaźniki kategorii II i III, należy zasadniczo wykluczyć (opinie o programie). Jakkolwiek bowiem zabezpieczenie samej baterii koksowniczej przed uszkodzeniami jej konstrukcji od wpływów odkształceń powierzchni terenu jest możliwe, to nie da się w zasadzie wykluczyć niedopuszczalnych tutaj przechyleń baterii oraz różnych osiadań baterii i jezdni maszyny wsadowej, które są posadowione niezależnie.

Zlokalizowanie baterii możliwe jest jedynie na terenach, na których wpływ eksploatacji górniczej ogranicza się do rozpełzań powierzchni i równomiernych osiadań, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń na te wpływy. Dotyczy to w szczególności przypadków lokalizacji baterii na terenach chronionych filarami górniczymi (segregator aktów prawnych).
W koniecznych przypadkach wznoszenia baterii koksowniczych na terenach górniczych, podlegających wpływom eksploatacji jak dla III i IV kategorii zagrożenia, wymagane jest stosowanie urządzeń rektyfikacyjnych baterii i torowiska maszyny wsadowej. Konstrukcję fundamentu baterii z urządzeniem rektyfikacyjnym.

Płyta fundamentowa nie spoczywa tutaj bezpośrednio na gruncie budowlanym, lecz znajduje się w żelbetowej wannie wypełnionej piaskiem. Ściany i dno wanny od wewnątrz są dokładnie uszczelnione. W płycie fundamentowej znajduje się szereg otworów, w których umieszczone są króćce tłoczne zamknięte od góry pokrywami stalowymi. W przypadku potrzeby przeprowadzenia rektyfikacji baterii, doprowadza się wodę do króćców, otwierając uprzednio kilka dalszych pokryw w celu odpowietrzenia ławy piaskowej (promocja 3 w 1).

W chwili kiedy woda zaczyna wypływać z króćców, zamyka się je od góry i podwyższa ciśnienie wody do wysokości koniecznej do pokonania nacisku pod płytą fundamentową. Płyta przybiera wówczas poziome położenie, które zostaje utrwalone zastrzykami z drobnego piasku.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !