Określenie przyczepności zaprawy

Określenie przyczepności zaprawy

W celu zbadania przyczepności zaprawy do muru, wykonuje się z badanej zaprawy próbną warstwę tynku grubości ok. 1,5 cm. Po stwardnieniu tynku, tj. po 28 dniach, przykleja się do niego płytkę metalową o wymiarach 20×20 cm i grubości ok. 4 mm z przyspawanymw środku płytki hakiem. Do przyklejenia płytki używa się kleju przygotowanego z kredy mielonej i szkła wodnego 38° Be. Płytkę smaruje się klejem i następnie przyciska się do powierzchni tynku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Następnego dnia wydziela się badaną powierzchnię tynku, wykuwając bruzdę dookoła płytki przez całą grubość zaprawy aż do podłoża, w odległości ok. 1 cm od krawędzi płytki. Następnie od haka płytki umocowuje się linkę przerzuconą przez blok umocowany w trójnogu i na końcu jej umieszcza się szalkę z obciążeniem. Za pomocą tej szalki waży się obciążenie, przy którym nastąpiło oderwanie się zaprawy od podłoża (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przyczepność zaprawy jako średnią z dwóch prób określa się w kG/cm2 dzieląc siłę odrywającą kG przez przekrój płytki równy 400 cm2.
W normie dla zaprawy cementowo-wapiennej określono jej przyczepność w wysokości 0,1 kG/cm2, a z obserwacji zaprawy cementowo-glinianej wynika, że wynosi ona 2 kG/cm2, czyli 20 razy więcej (uprawnienia budowlane).

Próbki zapraw przygotowuje się w formach walcowych o 0 8 cm. Sposób przygotowania i przechowywania próbek jest identyczny jak opisany w punkcie 7. 5. 3. Próbki przechowywane na powietrzu oczyszcza się przed badaniem, próbki przechowywane w wodzie wyjmuje się z niej na ok. 10 min przed badaniem
i wyciera do sucha. Próbkę poddaje się zgniataniu w kierunku osi walca na maszynie probierczej lub w prasie polowej, aż do całkowitego zgniecenia próbki. Ciśnienie wywierane na próbkę powinno wzrastać w ciągu 1 sekundy o 2-3 kG/cm2. Do badania sporządza się po 6 próbek walcowych 008 cm i bada się po 7 i 28 dniach (program egzamin ustny).

Zawór rozdzielczy

Wytrzymałość miarodajną zaprawy w kG/cm2 określa się jako przeciętną wyników zgniatania 5 jednorodnych próbek walcowych wykonanych z jednego zarobu. Dla otrzymania przeciętnej wytrzymałości należy po obliczeniu średniej arytmetycznej z wyników badań wszystkich próbek odrzucić wyniki niższe od 4/5 średniej. Dla oceny wytrzymałości miarodajna jest średnia arytmetyczna reszty wyników (opinie o programie).

Z badanej zaprawy wykonuje się walce o 0 29,6 cm i wysokości 10 cm i umieszcza po 28 dniach twardnienia w aparacie do prób na przesiąkliwość wody. Następnie badaną próbkę umieszcza się w okrągłym stalowym naczyniu, w którego dnie znajduje się okrągły otwór o średnicy ok. 12 cm, zaś górna część jest zamknięta przykrywą i przytwierdzona do naczynia za pomocą śrub. Na dnie naczynia kładzie się krążek grubego papieru uszczelniającego z wyciętym otworem o wielkości badanej dolnej powierzchni próbki. Badaną próbkę ustawia się na krążku. Po przytwierdzeniu pokrywy wlewa się wodę przez specjalny otwór w pokrywie, który następnie zamyka się. Jeżeli woda zostanie poddana ciśnieniu, to wywiera parcie na próbkę i przechodzi przez zaprawę ku dolnej powierzchni (segregator aktów prawnych).

Aby poddać wodę żądanemu ciśnieniu, podłącza się urządzenie, składające się z dwóch stalowych cylindrów. Oba cylindry mają głowice z zaworami. Jeden zbiornik jest wypełniony sprężonym powietrzem, drugi cylinder nie zawiera sprężonego powietrza i zaopatrzony jest w zawór rozdzielczy. Z jednej strony cylinder ten łączy się z pierwszym cylindrem, z drugiej zaś z naczyniem z próbką. Drugi cylinder stanowi zbiornik, w którym zmagazynowane jest powietrze potrzebne dla wytworzenia i utrzymania stałego ciśnienia w naczyniu. Pierwszy cylinder służy do każdorazowego zaopatrzenia drugiego cylindra w potrzebną ilość powietrza o określonym ciśnieniu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami