Optymalne efekty prefabrykacji

Optymalne efekty prefabrykacji

Bardzo poważnym utrudnieniem w osiągnięciu optymalnych efektów prefabrykacji jest brak lub też niedostateczna liczba linii technologicznych w m szych wytwórniach prefabrykatów. Każda technologia wymaga w zasadzie użycia innych specjalnie dostosowanych do niej maszyn i urządzeń mechanicznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Wyprodukowanie tego typu maszyn i urządzeń jest pilnym zadaniem naszego przemysłu maszynowego.

Podobnie niezbędną potrzebą jest uruchomienie produkcji szeregu nowych urządzeń mechanicznych do transportu i przewozu elementów prefabrykowanych. Również place budów muszą być wyposażone w sprzęt mechaniczny przj stosowany do montażu budynków prefabrykowanych oraz w urządzenia d zmechanizowanego wykonywania robót wykończeniowych. Zwykłe dźwigi i urządzenia mechaniczne stanowiące normalne wyposażenie budowy realizowanej metodami tradycyjnymi nie wystarczają lub nie nadają się do montaż konstrukcji z prefabrykowanych elementów średnio- i wielkowymiarowych ze względu na niewielki rzadko przekraczający 1 tonę udźwig (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do montaż takich elementów o ciężarze kilku i kilkunastu ton muszą być stosowane specjalne, ciężkie dźwigi (żurawie, suwnice itp.) o odpowiednim udźwig przy równocześnie znacznie zwiększonym wysięgu. Potrzeba zaopatrzenia placów budowy budowli prefabrykowanych w tego rodzaju maszyny i urządzenia wymaga intensyfikacji ich produkcji i opracowania nowych konstrukcji W świetle wymienionych potrzeb prefabrykacji wydaje się celowe stworzeni nowego kompleksowego przemysłu produkcji maszyn, agregatów i różnego rodzaju urządzeń specjalnych do produkcji, transportu i montażu prefabrykatów.

Rozwiązanie takie usunęłoby istniejące trudności w rozwoju prefabrykacji. Prawidłowe wykonawstwo złączy i połączeń między prefabrykatami, które to złącza spełniałyby w budowli wszystkie różnorodne warunki wytrzymałościowe, cieplno-wilgotnościowe i ekonomiczne, to następne do rozwiązania zagadnienie, związane z koniecznością przeprowadzania szerokich prób i badań dla uzyskania najbardziej efektywnych rozwiązań różnych połączeń dla poszczególnych typów i wielkości prefabrykatów. Dlatego też temu problemowi jak istotnemu i niezwykle ważnemu w zagadnieniach prefabrykacji (uprawnienia budowlane).

Odchyłki wymiarowe i tolerancje

Jednym z ważniejszych warunków decydujących o prawidłowości i jakości wykonawstwa budowli prefabrykowanych jest dokładność wymiarowa prefabrykatów (program egzamin ustny).
Odchyłki i różnice w wymiarach obiektu prefabrykowanego, spowodowane niedokładnością wymiarową montowanych elementów, nie mogą być wyrównywane grubością spoin, jak to ma miejsce w budynkach murowanych.

Nie dokładności o wielkości kilku czy kilkunastu cm w wymiarach budynków o konstrukcji tradycyjnej nie mają prawie żadnego istotnego wpływu (poza ewentualną różnicą kosztów wykonawstwa) na wykonanie budynku i na jego nośność. Inaczej przedstawia się sprawa w budynkach prefabrykowanych, gdzie zbyt duże odchyłki wymiarowe mogą wręcz uniemożliwić zmontowanie konstrukcji czy budynku, a w każdym innym przypadku powodują konieczność wykonania kosztownych robót dodatkowych, jak np. przycinanie lub nad betonowanie elementów, wykonywanie pojedynczych prefabrykatów na budowie itp. Wykonywanie prefabrykatów o tolerancjach milimetrowych jest bardzo trudne, gdyż oprócz zachowania odpowiedniego reżimu technologicznego produkcji wymaga stosowania sztywnych i kosztownych form metalowych, a więc materiału deficytowego (opinie o programie).

Ponadto dla uzyskania dużych dokładności muszą być często stosowane formy o skomplikowanej konstrukcji (nastawiane np. za pomocą urządzeń hydraulicznych), które bardziej przypominają maszyny niż zwykłe formy. Zmniejszenie sztywności przestrzennej budynku.W budynkach prefabrykowanych przy najczęściej stosowanych złączach przegubowych lub półsztywnych nie osiąga się takiej sztywności przestrzennej budynku, jaką uzyskuje się np. w budynkach szkieletowych żelbetowych, wykonywanych w deskowaniach (segregator aktów prawnych). W razie potrzeby można jednak osiągnąć sztywność przestrzenną równą sztywności budynków monolitycznych przez zastosowanie specjalnych sztywnych złączy dających monolityczne współdziałanie elementów konstrukcji prefabrykowanej.

Rozwiązanie tego rodzaju złączy nie jest specjalnie trudne, wpływa jednak na zwiększenie kosztów, zużycie materiałów oraz przedłużenie czasu montażu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami