Orientacyjne normy czasu

Orientacyjne normy czasu

Przy produkcji kostki betonowej na trylinczarce kolejność czynności jest następująca: nasypanie mieszanki do formy, utrzęsienie jej i ubicie mechaniczne, następnie wyrzucenie na transporter (przenośnik) i wreszcie odniesienie na odległość do 15 m do dojrzewalni i ułożenie w sześciowarstwowe stosy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zespół wyrabiający kostkę betonową trylinkę składa się z 4 osób zatrudnionych przy produkcji na stole wibracyjnym i z 8 osób przy produkcji na trylinczarce wg zaszeregowania.

Orientacyjne normy czasu i stawki jednostkowa za wykonanie 100 szt. Liczby w tej tablicy umieszczone nad kreską oznaczają czas w godzinach na wykonanie elementu, liczby zaś pod kreską oznaczają kwotę w zł należną za tę pracę.
Krawężniki drogowe i obrzeża betonowe są to elementy prefabrykowane ze żwirobetonu wibrowanego. Służą one do oddzielania jezdni od chodnika (krawężniki) i chodnika od trawników (obrzeża) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W zależności od wymiarów rozróżnia się trzy typy krawężników i obrzeży:
typ A krawężniki prostokątne ścięte; typ B krawężniki prostokątne; typ C obrzeża.

Natomiast w zależności od cech wytrzymałościowych i fizycznych rozróżnia się następujące klasy krawężników i obrzeży:
klasa I (tylko dla krawężników): do tej klasy należą krawężniki dwuwarstwowe mające warstwę licową grubości co najmniej 35 mm z betonu o zawartości grysów twardych oraz mające warstwę o grubym kruszywie ze żwiru lub tłucznia;
Wykonując krawężniki lub obrzeżą należy zwrócić uwagę na dokładność wykonania (uprawnienia budowlane). Powierzchnie licowe powinny być gładkie bez szczerb i raków, zaokrąglone, krawędzie zaś na stykach proste.
Jeśli natomiast chodzi o dane techniczne co do wymiarów, ciężaru i wskaźników materiałowych.

Grupa robocza

Grupa robocza składająca się z dwóch osób przystępując każdorazowo do pracy obowiązana jest:
- sprawdzić wymiary form i ich stan oraz stan narzędzi, urządzeń i maszyn potrzebnych do produkcji (program egzamin ustny). O stwierdzonych uszkodzeniach w formach lub sprzęcie członkowie grupy powinni bezzwłocznie zawiadomić kierownictwo zakładu w celu natychmiastowego usunięcia braków;
- w czasie produkcji trzymać w czystości i należytym porządku teren stanowiska roboczego, form, sprzętu i maszyn;
- po zakończonej pracy oczyścić i nasmarować środkami konserwującymi formy, sprzęt i maszyny i ułożyć na właściwym miejscu w magazynie lub na odpowiednio zabezpieczonym placu,
- zagęszczać beton w formie do chwili ukazania się mleczka cementowego na powierzchni wyrobu,
- cechować wyroby w sposób trwały farbą lub za pomocą specjalnego przyrządu.

Grupa robocza wykonująca krawężniki drogowe i obrzeża obowiązana jest czyste i uprzednio zakonserwowane smarami formy przymocować do stołu wibracyjnego, nasypać mieszanki do formy, zawibrować oraz metalową packą wygładzić powierzchnię wyrobu. Ułożyć gotowy element na uprzednio przygotowanym podkładzie, wyjąć go z formy oraz odnieść na miejsce wstępnego dojrzewania na odległość 15 m (opinie o programie).
Płyty betonowe chodnikowe są to płyty wykonane z jednej lub dwóch różnych warstw betonu. W zależności od kształtu należy rozróżniać cztery rodzaje płyt: a płyta normalna kwadratowa. Płyty chodnikowe mogą być wykonywane sposobem ręcznym i mechanicznym, z jednej lub z dwóch różnych warstw betonu, przy czym górna warstwa zazwyczaj wykonana z betonu o wyższej wytrzymałości na ścieranie powinna mieć grubość nie mniejszą niż 10 mm.

Połączenie obu warstw powinno być tak mocne i trwałe, ażeby warstwy te z czasem nie oddzieliły się od siebie (segregator aktów prawnych).
Płyty klasy I i II zaleca się wyrabiać wyłącznie sposobem mechanicznym.
Wszystkie płyty powinny być z reguły zaopatrzone po stronie nieutwardzonej w datę produkcji i cechę wytwórni.

Wyroby powinny odpowiadać obowiązującym przepisom technicznym, a mianowicie: powierzchnie ograniczające płytę muszą być równe i gładkie, krawędzie zaś ostre bez szczerb i zadr; na powierzchniach płyty nie mogą być widoczne wgłębienia, szczeliny czy też guzy, natomiast granica zetknięcia się warstwy górnej z dolną w płycie dwuwarstwowej powinna być wyraźnie widoczna (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami