Blog

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu

W artykule znajdziesz:

Orientacyjne normy czasu

Orientacyjne normy czasu

Przy produkcji kostki betonowej na trylinczarce kolejność czynności jest następująca: nasypanie mieszanki do formy, utrzęsienie jej i ubicie mechaniczne, następnie wyrzucenie na transporter (przenośnik) i wreszcie odniesienie na odległość do 15 m do dojrzewalni i ułożenie w sześciowarstwowe stosy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zespół wyrabiający kostkę betonową trylinkę składa się z 4 osób zatrudnionych przy produkcji na stole wibracyjnym i z 8 osób przy produkcji na trylinczarce wg zaszeregowania.

Orientacyjne normy czasu i stawki jednostkowa za wykonanie 100 szt. Liczby w tej tablicy umieszczone nad kreską oznaczają czas w godzinach na wykonanie elementu, liczby zaś pod kreską oznaczają kwotę w zł należną za tę pracę.
Krawężniki drogowe i obrzeża betonowe są to elementy prefabrykowane ze żwirobetonu wibrowanego. Służą one do oddzielania jezdni od chodnika (krawężniki) i chodnika od trawników (obrzeża) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W zależności od wymiarów rozróżnia się trzy typy krawężników i obrzeży:
typ A krawężniki prostokątne ścięte; typ B krawężniki prostokątne; typ C obrzeża.

Natomiast w zależności od cech wytrzymałościowych i fizycznych rozróżnia się następujące klasy krawężników i obrzeży:
klasa I (tylko dla krawężników): do tej klasy należą krawężniki dwuwarstwowe mające warstwę licową grubości co najmniej 35 mm z betonu o zawartości grysów twardych oraz mające warstwę o grubym kruszywie ze żwiru lub tłucznia;
Wykonując krawężniki lub obrzeżą należy zwrócić uwagę na dokładność wykonania (uprawnienia budowlane). Powierzchnie licowe powinny być gładkie bez szczerb i raków, zaokrąglone, krawędzie zaś na stykach proste.
Jeśli natomiast chodzi o dane techniczne co do wymiarów, ciężaru i wskaźników materiałowych.

Grupa robocza

Grupa robocza składająca się z dwóch osób przystępując każdorazowo do pracy obowiązana jest:
- sprawdzić wymiary form i ich stan oraz stan narzędzi, urządzeń i maszyn potrzebnych do produkcji (program egzamin ustny). O stwierdzonych uszkodzeniach w formach lub sprzęcie członkowie grupy powinni bezzwłocznie zawiadomić kierownictwo zakładu w celu natychmiastowego usunięcia braków;
- w czasie produkcji trzymać w czystości i należytym porządku teren stanowiska roboczego, form, sprzętu i maszyn;
- po zakończonej pracy oczyścić i nasmarować środkami konserwującymi formy, sprzęt i maszyny i ułożyć na właściwym miejscu w magazynie lub na odpowiednio zabezpieczonym placu,
- zagęszczać beton w formie do chwili ukazania się mleczka cementowego na powierzchni wyrobu,
- cechować wyroby w sposób trwały farbą lub za pomocą specjalnego przyrządu.

Grupa robocza wykonująca krawężniki drogowe i obrzeża obowiązana jest czyste i uprzednio zakonserwowane smarami formy przymocować do stołu wibracyjnego, nasypać mieszanki do formy, zawibrować oraz metalową packą wygładzić powierzchnię wyrobu. Ułożyć gotowy element na uprzednio przygotowanym podkładzie, wyjąć go z formy oraz odnieść na miejsce wstępnego dojrzewania na odległość 15 m (opinie o programie).
Płyty betonowe chodnikowe są to płyty wykonane z jednej lub dwóch różnych warstw betonu. W zależności od kształtu należy rozróżniać cztery rodzaje płyt: a płyta normalna kwadratowa. Płyty chodnikowe mogą być wykonywane sposobem ręcznym i mechanicznym, z jednej lub z dwóch różnych warstw betonu, przy czym górna warstwa zazwyczaj wykonana z betonu o wyższej wytrzymałości na ścieranie powinna mieć grubość nie mniejszą niż 10 mm.

Połączenie obu warstw powinno być tak mocne i trwałe, ażeby warstwy te z czasem nie oddzieliły się od siebie (segregator aktów prawnych).
Płyty klasy I i II zaleca się wyrabiać wyłącznie sposobem mechanicznym.
Wszystkie płyty powinny być z reguły zaopatrzone po stronie nieutwardzonej w datę produkcji i cechę wytwórni.

Wyroby powinny odpowiadać obowiązującym przepisom technicznym, a mianowicie: powierzchnie ograniczające płytę muszą być równe i gładkie, krawędzie zaś ostre bez szczerb i zadr; na powierzchniach płyty nie mogą być widoczne wgłębienia, szczeliny czy też guzy, natomiast granica zetknięcia się warstwy górnej z dolną w płycie dwuwarstwowej powinna być wyraźnie widoczna (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami