Blog

26.04.2022

Osiowe założenie giełdy

Osiowe założenie giełdy

Nie docenił więc wagi i walorów przyrodzonych tego jedynego w swym rodzaju terenu, obojętnie zakorkował centralną perspektywę rzeki. Giełda Quarenghiego nie została zakończona. W roku 1809 dokonano jej rozbiórki, co można tłumaczyć widoczną już wówczas niefortunnością koncepcji (program uprawnienia budowlane na komputer).

W latach 1805-1816 Thomas de Thomon buduje Giełdę od nowa. Podchwytuje główną oś krajobrazową i jej podporządkowuje kompozycję swego założenia. Specyfikę sytuacji - cypla wyspy rozdzielającego wody wielkiej rzeki - wciela w architekturze gmachu nadając mu zwięzłą, wydłużoną formę i wysuwając z lekka w przód dwie symetryczne kolumny rostralne. Osiowe założenie Giełdy jak gdyby wrzyna się w taflę Newy pozostawiając z obu stron wolne przestrzenie dla nurtu dwu odnóg. Jednocześnie zespół Giełdy świetnie zamyka widokowo daleką perspektywę rzeki (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pamiętając o specyfice sytuacji gmachu otoczonego z trzech stron otwartymi przestrzeniami wodnymi Thomon nadaje całemu założeniu potężne, zwarte, ważkie formy (kolumnady Giełdy, kolumny rostralne, rzeźb)}.

Jedność trzech zespołów składających się na nadbrzeżne centrum Leningradu została więc osiągnięta przede wszystkim dzięki właściwemu wyzyskaniu walorów przyrody, i zwłaszcza wspólnemu podporządkowaniu ich naturalnej osi krajobrazowej- Poza tym Fhimon umiejętnie zestawił Giełdę z każdym z dwóch istniejących wcześniej założeń, zwłaszcza zaś z twierdzą Pietropawłowską (uprawnienia budowlane).

Zestawienie to nie opiera się na zasadzie dominowania lub podporządkowania jednego z elementów; jest ono przeprowadzone raczej na gruncie ich wzajemnego kontrastowego uzupełnienia. Architektura twierdzy gra przede wszystkim lekką sylwetą soboru i jego dzwonnicy, pozbawioną ciężaru, ważkości architektonicznej. Thomon nadaje za to swej budowli masywność i zwartość przestrzenną. Sylweta Giełdy jest wyczuwalna nie inaczej, jak tylko poprzez jej masywną bryłę. W kontrast ten wnosi elementy harmonii, zgodność obu założeń z panującym kierunkiem i skalą wielkiego zwierciadła wodnego (program egzamin ustny).

Kształtowanie zespołu placu

Rozmach i bogactwo przestrzenne zespołu nadrzecznych założeń Leningradu znajduje kontynuację w układach przyległych, zwłaszcza zaś w układzie przestrzeni placowych wokół Admiralicji. Układ ten wchodzi zresztą w panoramy Newy: rozwiera się szeroko ku rzece przestrzenią placu Dekabrystów, zaś w prześwicie między Admiralicją i Pałacem Zimowym otwiera od strony Newy widoki na wnętrze placu Pałacowego z górującą nad nim kolumną Aleksandrowską (opinie o programie).

Kształtowanie zespołu placu Pałacowego rozpoczęło się w r. 1755, gdy Rastrelli przystąpił do budowy Pałacu Zimowego. Na wolnym terenie przed elewacją południową budowli zaplanowany został na rozkaz cesarzowej Elżbiety wielki plac. Zgodnie z projektem Bartłomieja Rastrellego (1758) plac ten, o formie okrągłej, miały uformować wolno stojące koliste kolumnady; w centrum stanąć miał pomnik Piotra I dłuta Rastrellego - ojca. Plac, autonomiczny w stosunku do otaczających przestrzeni, połączony był jedynie z Prospektem Newskim, skąd też prowadziło do niego osiowe uroczyste wejście. Barokowy projekt Rastrellego nie doczekał się realizacji, jednakże następcy mistrza wyzyskali wiele zawartych w nim myśli (segregator aktów prawnych).

W r. 1779 Akademia Sztuk Pięknych rozpisała konkurs na ukształtowanie placu Pałacowego, którego rola urbanistyczna i charakter stylistyczny sprecyzowały się w wyniku dalszej zabudowy centrum, nowego planu generalnego z r. 1769 oraz zwrotu ku klasycyzmowi. Konkurs wygrał Felten, który też wzniósł na południowo-wschodniej stronie placu łukowy kompleks gmachu Sztabu Generalnego. Pozostałej części placu nie przebudował, gdyż domy usytuowane nad Mojką nie podlegały rozbiórce. Felten przejął z projektu Rastrellego dwa istotne momenty: myśl o zestawieniu elewacji Pałacu Zimowego z krzywą linią pozostałej zabudowy oraz tendencję ukształtowania uroczystego wejścia na plac w powiązaniu z Prospektem Newskim (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami