Blog

01.06.2022

Osłony betonowe

Osłony betonowe

Osłony betonowe skuteczne są jako ochrona przed promieniowaniem gamma głównie dzięki efektowi rozpraszania Comptona (jedno ze zjawisk, dzięki którym fotony oddziałują wzajemnie z materią). Jest to zjawisko, w którym fotony przechodzą sprężyste zderzenia z elektronami atomów w taki sposób, że zachowana jest wartość energii i pędu. Absorpcja promieni gamma wymaga właśnie dlatego wysokiej gęstości pozornej osłony. Oprócz absorpcji promieni gamma osłony reaktora muszą osłabiać neutrony, które są ciężkimi cząstkami jądra atomowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Cząstki te, ponieważ nie mają ładunków elektrycznych, osłabione są tylko przez zderzenia z jądrami atomowymi. Neutrony podzielone są na powolne (cieplne energia poniżej 100 eV), pośrednie (do 100 keV) i prędkie (do 10 MeV).

Aby wytworzyć efektowną osłonę przed neutronami materiał tej osłony musi zawierać niektóre ciężkie pierwiastki (do spowolnienia prędkich neutronów) i pewną ilość wodoru (do spowolnienia pośrednich neutronów i do absorpcji powolnych neutronów). Ponieważ przy pochłanianiu powolnych neutronów wodór wysyła promieniowanie gamma, pożądana jest obecność boru, który jest bardziej efektywny (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wymagana jest jednak ostrożność, ponieważ związki boru rozpuszczalne w wodzie obniżają przyrost wytrzymałości betonu; z drugiej zaś strony dodatek związków boru nierozpuszczalnych w wodzie daje tę samą ochronę przed promieniowaniem bez szkodliwego oddziaływania na mechaniczne właściwości betonu (uprawnienia budowlane).

Odpowiednia zawartość wodoru

Wydaje się więc, że osłabienie neutronów i absorpcja promieni gamma wymagają występowania różnych pierwiastków w materiale osłonowym i beton spełnia obydwa te wymagania, ponieważ ma dużą gęstość pozorną i zawiera znaczną ilość atomów wodoru. Odpowiednia zawartość wodoru wynosi ok. 0,45% wagowo dla betonu zwykłego, zawartość wody wynosi wtedy ok. 4% masy betonu (program egzamin ustny). Część tej wody związana jest chemicznie w zhydratyzowanym zaczynie cementowym, natomiast część jej może stanowić wolną wodę (gruba osłona prawdopodobnie nigdy nie wysycha całkowicie), a część może występować w postaci wody krystalizacyjnej w kruszywie. W całkowicie wysuszonym betonie zawartość wodoru wynosi ok. 0,25% wagowo, tak więc prawie połowa potrzebnego wodoru musi występować poza wodą chemicznie związaną. Z tego powodu ważny jest wybór odpowiedniego kruszywa. Tlen pomaga również w osłabianiu neutronów; niektóre kruszywa, np. kwarc, zawierają dużą ilość tlenu i dlatego mogą być tu korzystne (opinie o programie).

Ze względów chemicznych nie stosuje się specjalnego cementu do konstrukcji osłonowych, lecz można wspomnieć, że zaletą białego cementu jest obniżanie aktywności wzbudzonych neutronów, ponieważ zawiera on małe ilości żelaza. Kruszywo powinno mieć dobre uziarnienie w celu uniknięcia segregacji; każda pusta przestrzeń w betonie, pozbawiona kruszywa, będzie miała niższą masę jednostkową, a przez to obniżoną absorpcję promieni gamma (segregator aktów prawnych).

Osłabienie promieniowania powoduje wzrost temperatury betonu osłonowego, ponieważ zaabsorbowana energia promieniowania zamieniana jest w ciepło. Zależność między maksymalnym wzrostem temperatury i strumieniem padającej energii. Ponieważ energia absorpcji, a więc i ciepło, zmieniają się zgodnie z odwrotnością funkcji wykładniczej odległości, największa ilość ciepła powstaje w tej części osłony, która jest najbliżej źródła promieniowania. Wobec tego wzrost temperatury nie jest jednakowy w całej osłonie, wskutek czego powstają naprężenia cieplne (problem ten komplikuje się jeszcze z powodu przymusowego chłodzenia powierzchni osłony). Dla uniknięcia awarii konstrukcji lub nawet miejscowych uszkodzeń konieczne jest powiązanie strumienia maksymalnej padającej energii z dopuszczalnym naprężeniem ściskającym lub rozciągającym w betonie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami