Blog

23.07.2019

Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej – jak wypełnić?

W artykule znajdziesz:

Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej – jak wypełnić?

Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych jest specjalne oświadczenie, o którym mowa w prawie budowlanymi (program na komputer). Bardzo ważne jest to, aby oświadczenie wypełnić kompletnie i zgodnie z opisem pól, zwracając szczególną uwagę na miejscowość oraz datę i odpis osoby składającej oświadczenie. W dokumencie trzeba wypełnić pole „specjalność i zakres uprawnień budowlanych” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (program na telefon).

Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej – jak wypełnić?

Oznacza to wpisanie jednej ze specjalności, np.:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej wyburzeniowej,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (program egzamin ustny).

W tej rubryce należy również wpisać rodzaj uprawnień, np. do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz zakres uprawnień, czyli bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym (opinie o programie).

Wpisanie specjalności

Konieczne jest wpisanie specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych osoby nadzorującej praktykę, zgodnie z posiadaną przez nią decyzją. W punkcie, który dotyczy nadzoru nad praktyką, należy zaznaczyć odpowiednie pola (segregator aktów prawnych). Praktyka pod patronatem może obejmować wyłącznie praktykę projektową, przy czy praktykant nie jest związany z patronem zależnością służbową, a patron ma odpowiednie uprawnienia budowlane i przynajmniej 5-letnie doświadczenie w ramach posiadanej specjalności. Praktyka pod patronatem nie może być dłuższa niż 52 tygodnie. Bardzo ważne jest dokonywanie skreśleń fragmentów tekstów, które są oznaczone gwiazdką. Należy pamiętać, że do oświadczenia musi być dołączone zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami