Patron i opiekun praktyki – kto może pełnić tę funkcję?


Z punktu widzenia osoby, która stara się o uprawnienia budowlane, najważniejsze jest to, jakie kwalifikacje ma osoba kierująca praktyką zawodową lub sprawująca nadzór nad praktyką. Przede wszystkim należy poznać różnice między patronem praktyki zawodowej a kierownikiem. Patronat może sprawować osoba, która posiada przynajmniej 5 letnie doświadczenie projektowe w ramach swojej specjalności (program na komputer).

Patron i opiekun praktyki – kto może pełnić tę funkcję?

Patronować może wyłącznie praktyce projektowej. Pod nadzorem patrona można odbyć rok praktyki zawodowej przy projektowaniu, co jest równoznaczne z bezpośrednim uczestniczeniem w pracach projektowych (program na telefon). Z patronem nie trzeba mieć powiązań formalno-prawnych, co oznacza, że może to być ktoś znajomy lub osoba z rodziny, której pomaga się w sporządzaniu projektów (program egzamin ustny).

W przypadku kierownika praktyki kwestia jest bardziej formalna. Jest on przełożonym praktykanta i odpowiada za jego działania oraz wydaje mu polecenia. Dokonuje również bieżącej oceny pracy praktykanta (opinie o programie). Kierownikiem praktyki zawodowej najczęściej jest kierownik budowy, kierownik robót budowlanych lub projektant. Z kierownikiem praktyki projektant musi być związany formalną umową, bądź osoby te muszą pracować w jednej firmie.
Wymagania w zakresie patrona oraz kierownika praktyki są takie same (segregator aktów prawnych). Od takiej osoby wymaga się, aby:
• posiadała uprawnienia w specjalności i zakresie odpowiadającym specjalności i zakresowi uprawnień kandydata na uprawnienia budowlane,
• w czasie trwania praktyki zawodowej miała opłacone składki na ubezpieczenie OC oraz składki członkowskie wynikające z przynależności do izby krajowej i okręgowej. Wymóg ten dotyczy całego okresu trwania praktyki zawodowe. Wynika on z faktu, że do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne jest opłacenia wspomnianych składek (promocja 3  w 1).

Patronat


Informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Bardzo ważne jest to, że praktyka projektowa nie będzie uznana, jeśli patronat nad nią sprawowała osoba sprawdzająca projekt. Nadzoru nad praktyką nie może sprawować także inspektor nadzoru inwestorskiego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami