Penetracja asfaltów

Penetracja asfaltów

Wynikiem takiego działania jest zburzenie układu micelarnego, połączone z koagulacją i wytrącaniem się naj trudniej rozpuszczalnych składników (asfaltenów i karbenów), oraz wydzielanie się w postaci zawieszonych kropli żywic lub składników oleistych, n; skutek czego układ traci swe najcenniejsze właściwości, jakimi są jednorodność, zdolności wiążące, odporność na starzenie, ciągliwość itd. Zjawiska takii obserwowane były często w smołach drogowych stabilizowanych, tj. w mieszankach zawierających 80% smoły preparowanej i 20% asfaltu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Amerykański Komitet Normalizacyjny (ASTM) zaproponował metodę umożliwiającą badanie wzajemnego wpływu różnych bitumów na siebie.

Metod? ta ma przede wszystkim służyć do badania wzajemnego wpływu mas impregnacyjnych i powłokowych przy produkcji papy, może jednak być wszędzie stosowana, gdzie istnieje możliwość wzajemnego działania na siebie bitumów różnego pochodzenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Badanie lepkości asfaltów. Ponieważ penetracja asfaltów jeśli właściwością konwencjonalną, wyrażaną w jednostkach umownych (1 pen = = 1/10 mm zagłębienia znormalizowanej igły), ostatnio dąży się do wprowadzenia pomiarów lepkości lub konsystencji asfaltów, których wyniki wyraża się w jednostkach CGS.
Lepkość - tarcie wewnętrzne - jest to opór, jaki stawia ośrodek ciekły podczas przesuwania jednych jego warstw względem drugich. Miarą lepkości (rj) jest współczynnik równy sile potrzebnej do utrzymania w ruchu z prędkością 1 cm/s warstwy cieczy o powierzchni 1 cm2, jeśli sąsiednia oddalona o 1 cm warstwa cieczy pozostaje nieruchoma.

Gdy ta siła równa się 1 dynie, to r\ wynosi 1 puaz (P) (cm-1*g.s-1) - jest to lepkość dynamiczna. Lepkość kinematyczną uzyskuje się dzieląc lepkość dynamiczną przez gęstość i wyraża w Stokesach (St). Lepkość cieczy maleje ze wzrostem temperatury, a szybkość tego spadku jest ważną cechą charakteryzującą jakość olejów i asfaltów (uprawnienia budowlane).

Znajomość lepkości asfaltów

Podaje wyniki w jednostkach umownych (w sekundach) czasu, w którym trwa wypływ określonej objętości cieczy przez ściśle wykalibrowany otwór. Istnieją współczynniki do przeliczania jednostek umownych na jednostki CGS. Przy podawaniu lepkości należy podawać zawsze temperaturę pomiaru.
Funkcja temperatura/lepkość jest funkcją logarytmiczną (program egzamin ustny).
Znajomość lepkości asfaltów, do której przywiązuje się obecnie duże znaczenie, umożliwia określenie optymalnych temperatur manipulowania asfaltami, jak pompowanie (1000-=- 1500 cSt, mieszanie z kruszywami i impregnacja papy 100-300 cSt, rozpryskiwanie i rozsmarowywanie stopionych asfaltów 40-T-50 cSt).

Ze spadkiem temperatur lepkość asfaltów wzrasta z szybkością zależną od jakości asfaltu. Im dany asfalt jest lepszy, tym wzrost lepkości asfaltów w miarę spadku temperatury - jest powolniejszy (opinie o programie).
Asfalty parafinowe tracą lepkość ze wzrostem temperatury szybciej niż asfalty bezparafinowe (segregator aktów prawnych). Określenie lepkości asfaltów w temperaturach powyżej temperatury mięknienia PiK nie napotyka trudności, gdyż w tych temperaturach asfalty przechodzą w stan cieczy newtonowskich, natomiast w temperaturach poniżej temperatur mięknienia - asfalty są w stanie cieczy Bing- hama i nie ma jeszcze aparatów pozwalających na dokładne pomiary ich lepkości w tych warunkach.
Przebieg lepkości w różnych temperaturach dla wybranych asfaltów bezparafinowych (firmy Shell) (promocja 3 w 1).

Wykres ten naniesiony został na siatkę logarytmiczną, na której zmiany lepkości przebiegają wzdłuż linii prostych (asfalty parafinowe na tym wykresie dają linie bardziej strome).
Podstawą klasyfikacji asfaltów typu drogowego jest penetracja przy temperaturze 25°C, a asfaltów przemysłowych - temperatura mięknienia metodą PiK lub KiS. Zależność pomiędzy tymi wielkościami można przedstawić za pomocą wykresu. Jednak ani liczba wyrażająca penetrację, ani też temperatura mięknienia w oderwaniu od innych właściwości asfaltu nie dają żadnych podstaw do oceny jakości asfaltu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami