Warunki wymagane przy budowie studni


Budowa domu wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczy sposobu doprowadzenia do domu wody. Są na to dwa sposoby. Pierwszy to doprowadzenie wody z zewnętrznej sieci wodociągowej, a drugi to zbudowanie własnego ujęcia wody czyli studni. Niektóre osoby korzystają z obu tych sposobów.
Warunki wymagane przy budowie studni.
Kwestie dotyczące usytuowania studni podlegają pewnym przepisom prawnym. I tak może być ona wykopana jeżeli będzie znajdować się:
* w odległości co najmniej 5 m od granicy działki (chyba, że jest to studnia wspólna na granicy dwóch działek);
* nie bliżej niż 7,5 m od osi rowu przydrożnego;
* 15 m od zbiornika gromadzącego nieczystości czyli szamba, a także budynków inwentarskich czy kompostu;
* 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, gdy odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie;
* nie mniej niż 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, od najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz od granicy pola filtracyjnego.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych. Segregator:Segregator

Ważne jest także utwardzenie co najmniej 1 m pasa terenu otaczającego ujęcie wody.
Jak widać usytuowanie studni wymaga działki o dość dużych rozmiarach.
Warunkiem koniecznych do jej budowy jest również uzyskanie pozwolenia lub tylko zgłoszenie budowy, gdy jej głębokość nie przekroczy 30 m, a pobór wody - 5 m3. Do zgłoszenia dołącza się rysunki określające usytuowanie studni i dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością. Po 30 dniach od zgłoszenia można przystąpić do budowy.
Jaka powinna być woda przeznaczona do spożycia przez ludzi?
Tylko woda w pełni bezpieczna dla zdrowia może być przeznaczona do spożycia. Sprawy te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zawiera ono wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obejmuje między innymi wymagania bakteriobójcze, fizykochemiczne oraz organoleptyczne. Przepisów tych nie stosuje się jednak do wody pochodzącej z indywidualnych ujęć zaopatrujących mniej niż 50 osób.