Piec martenowski

Piec martenowski

Piec martenowski jest urządzeniem cieplnym służącym do wytopu stali według złożonego procesu fizyko-chemicznego, zwanego martenowskim. Stal otrzymuje się tu przez stapianie surówki wielkopiecowej ze złomem oraz wysokoprocentową rudą żelazną z dodatkiem odpowiednich topników, które wszystkie razem stanowią wsad piecowy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Współczesne pojemności pieców wahają się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset ton. W naszych warunkach krajowych budowane są obecnie najczęściej piece o pojemności od 100 do 260 ton.
Piec składa się z kilku połączonych ze sobą elementów mających określone przeznaczenie i pracujących w różnych warunkach cieplnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Techniczna strona działania pieca martenowskiego polega na tym, że do przestrzeni roboczej pieca, w której znajduje się wsad, doprowadzane jest przez głowice paliwo (gaz, smoła mazut1) oraz powietrze zawierające niezbędny do spalania tlen.
Powietrze i gaz przed doprowadzeniem do głowic pieca przechodzą uprzednio przez nagrzane spalinami regeneratory, w których podgrzewają się do temperatury około 1200°C (uprawnienia budowlane). Zabieg ten pozwala wykorzystać częściowo ciepło spalin, które przepływając przez ogniotrwałe kratownice regeneratorów oddają im znaczną część ciepła unoszonego do atmosfery. mocą rozrządu, który pozwala na chłodzenie regeneratorów tylko do określonej temperatury. Zasada działania pieca opalanego gazem.

Podobna jest zasada działania pieca opalanego, z tym że mazut jako paliwo wysokokaloryczne doprowadzany jest bezpośrednio (bez podgrzewania w regeneratorze) do głowicy pieca. Wówczas jedynie powietrze przepływa przez regeneratory uprzednio nagrzane spalinami (program egzamin ustny). Dzięki temu regeneratory i kanały spalinowe mają uproszczoną budowę i zajmują mniej miejsca w rzucie poziomym. Ważne to jest szczególnie w warunkach starych hut o wysokim współczynniku zabudowy.

Część dolna pieca

Piec martenowski podzielić można na 2 zasadnicze części:
a) część górna - nad pomostem roboczym obejmuje przestrzeń roboczą pieca wraz z głowicami; odbywa się w niej właściwy proces metalurgiczny; zbudowana jest ona na specjalnej konstrukcji stalowej stałej lub przechylnej, z której obciążenia przekazywane są na fundamenty za pomocą słupów lub szkieletu stalowego obudowy regeneratorów zwanego zbrojeniem regeneratorów (opinie o programie);
b) część dolna - pod pomostem roboczym, składa się z następujących elementów głównych:
a) komory żużlowe z częścią kanałów pionowych (żużelniki),
b) regeneratory,
c) kanały spalinowe,
d) rozrząd,
e) kanał kominowy.

Część dolna pieca z reguły budowana jest poniżej poziomu terenu. Komory żużlowe położone są najbliżej głowic pieca, na drodze przepływu spalin do regeneratorów. W komorach tych następuje osadzanie się żużla; żużel usuwany jest z komór w czasie bieżących remontów pieca co 5 do 6 miesięcy, a zatem komory te muszą mieć odpowiednią pojemność. Regeneratory i kanały spalinowe w zależności od pojemności pieca oraz różnych czynników lokalnych, takich jak np. poziom pomostu roboczego, poziom jezdni wsadzarki, poziom zwierciadła wody gruntowej itp., mogą być zagłębione poniżej terenu 4,0-10,0 m (segregator aktów prawnych).

Poszczególne elementy pieca mają własne fundamenty, które niejednokrotnie łączą się w jedną całość o skomplikowanym ukształtowaniu przestrzennym. Mają one za zadanie bezpieczne przeniesienie obciążeń na grunt pod warunkiem możliwie równomiernego osiadania. Ukształtowanie przestrzenne fundamentu uzależnione jest od rodzaju paliwa, sposobu spustu stali (piece stałe lub przechylne), sposobu usuwania żużla (komory stałe lub wysuwane), warunków terenowych, hydrogeologicznych itp.

Fundament pieca martenowskiego składa się zatem z następujących elementów: podpory trzonu pieca i ich fundamentów, obudowy żużelników, obudowy regeneratorów, obudowy rozrządu z kanałami spalinowymi, a niejednokrotnie także i fundamentów stojaków kadzi z płynną stalą i żużlem (promocja 3 w 1). W dalszym ciągu rozpatrzone są jedynie zagadnienia związane z samym fundamentem pieca.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami