Piece akumulatorowe i trzony kuchenne

Piece akumulatorowe i trzony kuchenne

Piece nowo wybudowane, jak również i nowo przestawione, nie mogą być w ciągu pierwszych kilku dni użytkowane, aby zaprawa mogła powoli wyschnąć. Dopiero po tym czasie można zacząć w piecu palić stosując przez 3-4 dni słaby ogień nie zamykając drzwiczek tak paleniskowych jak popielnikowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Po takim powolnym wysuszeniu można w piecu normalnie palić, z tym jeszcze zastrzeżeniem, żeby przez następne 3-4 dni nie były zamykane szczelnie drzwiczki popielnikowe, lecz tylko przymykane.

Tak samo należy postępować, gdy piec z jakichkolwiek przyczyn uległ znacznemu oziębieniu. Dlatego też przed jesiennym paleniem piece należy stopniowo przystosowywać do wysokiej temperatury.
W ramach konserwacji należy dokonywać czyszczenia komory zbiorczej i rury wylotowej w piecach ko morowych. W tym celu wyjmuje się korki, przeczyszcza się szczotką komorę oraz rurę wylotową i ponownie obsadza się korki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeżeli na drzwiczkach paleniskowych od strony wewnętrznej odpadła glina szamotowa, należy wówczas powierzchnię oczyścić z resztek gliny i oblepić nową zaprawą ogniotrwałą. Poza tym do czynności konserwacyjnych należy wylepienie paleniska, okredowanie spoin kafli oraz pografitowanie drzwiczek. Wskazane jest, aby czynności te wykonywane były raz do roku w okresie wczesnej jesieni.

Remont bieżący. Do remontu bieżącego zaliczamy naprawę paleniska zniszczonego wskutek przepalenia lub też obruszenia się cegieł. W tym celu, jeżeli drzwiczki są na wspólnej ramie, odkręca się 4 nakrętki i zdejmuje ramę z kotwi. Kotwie umocowane w podkładach i obmurowaniu pozostają nienaruszone. Odsłonięty otwór ułatwia dostęp do wnętrza paleniska. Cegły przepalone lub popękane należy usunąć, wyłożyć palenisko nowymi cegłami szamotowymi na zaprawie szamotowej. Po skończonej naprawie należy płytę drzwiczkową założyć z powrotem na kotwie, uszczelnić azbestem i zaprawą ogniotrwałą oraz przykręcić mocno nakrętkami. W przypadku gdy drzwiczki paleniskowe są umocowane oddzielnie, wówczas naprawa jest trudniejsza, gdyż odsłonięty otwór jest mniejszy i nie pozwala na tak dokładne wyłożenie cegłą paleniska (uprawnienia budowlane).

Najczęściej przy naprawie paleniska zachodzi potrzeba wymiany drzwiczek paleniskowych, które uległy przepaleniu lub spaczeniu. Należy wówczas obsadzić nowe drzwiczki, gdyż przedostające się przez nieszczelne drzwiczki powietrze powoduje szybsze oziębienie się pieca. Również należy wymienić popękane i zruszone kafle przylegające do drzwiczek paleniskowych.
Do remontu bieżącego zaliczamy również obsadzenie w przewodzie kominowym rury wylotowej rozluźnionej wskutek pionowych ruchów pieca. Rozluźnienie rury następuje tylko w piecu połączonym z przewodem kominowym górą. Należy wówczas zaprawę wokół rury zbić, miejsce to oczyścić, skropić wodą i ponownie oblepić rurę zaprawą zduńską (program egzamin ustny).

Dymienie z pieca

W przypadku gdy piec dymi lub nie ma należytego ciągu, należy zbadać przewód kominowy, czy nie został zatkany. W tym celu z dachu opuszcza się do przewodu kominowego kulę na lince. Przy sprawdzaniu przewodu musi być zatrudnionych 2 ludzi - pomocnik powoli opuszcza linę z kulą, natomiast zdun stoi przy piecu i nadsłuchuje, czy kula przechodzi w przewodzie na wysokości pieca. Jeżeli nie słychać przejścia kuli, to należy wywnioskować, że przewód zatkany jest na wyższych piętrach. Postępując w ten sposób na każdym piętrze odnajdzie się miejsce zatkania. W tym miejscu trzeba odbić cegły, usunąć przyczynę zatkania (najczęściej gruz), ponownie zamurować i otynkować.
Bardzo często przyczyną zakłócenia ciągu są warunki lokalne, jak sąsiedztwo wyższego budynku bądź wzniesienie terenu, powodujące wtłaczanie do komina gazów spalinowych. Wówczas dla poprawienia ciągu należy u wylotu komina umocować nasadę kominową. Nasady bywają z obrotowym kołpaczkiem blaszane, betonowe i inne.

Jeżeli na piecu widoczne są nieznaczne szczeliny między kaflami, należy je zaspoinować (opinie o programie). W przypadku znacznego powiększania się szczelin piec należy przestawić, co wchodzi już w zakres remontu kapitalnego. Konserwację trzonów kuchennych przeprowadza się w sposób podobny do konserwacji pieców, z tym że obudowa ich nie nagrzewa się tak znacznie, jak płaszcze pieców akumulacyjnych. Szczególnie starannie należy konserwować w trzonach kuchennych piecyki (piekarniki). Po każdym użyciu piecyka należy dokładnie oczyścić jego wnętrze, zwłaszcza dno, z resztek pozostałych potraw. Płyty przynajmniej raz na miesiąc należy oczyścić i pografitować.

Remont bieżący. W zakres remontu bieżącego wchodzi obsadzenie obruszonych cegieł w palenisku lub też wymurowanie nowego paleniska (segregator aktów prawnych). W tym celu zdejmuje się jedną lub dwie płyty nad paleniskiem, usuwa się starą cegłę oraz zaprawę i muruje się nowe palenisko na zaprawie ogniotrwałej. Do budowy paleniska, jak i kanału ogniowego, należy użyć wyłącznie cegły szamotowej.

Piecyki (piekarniki) oraz drzwiczki paleniskowe z czasem ulegają przepaleniu oraz korozji i dlatego co kilka lat należy je wymieniać w ramach remontu bieżącego.
Trzony kuchenne, szczególnie w okresie letnim, często dymią i uniemożliwiają gotowanie. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie zapchania lub zanieczyszczenia przewodu, postępuje się identycznie jak przy konserwacji pieców. Paleniska górnych pięter w budynkach o płaskich dachach bardzo często zawodzą. Przyczyną tego bywają zbyt krótkie przewody (promocja 3 w 1).

Poprawę ciągu można wówczas uzyskać przez podwyższenie komina, co wchodzi w zakres remontu kapitalnego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami