Plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego

Plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego

Plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego jest projektem urbanistycznym wykonanym na podstawie obowiązujących przepisów planowania przestrzennego. Składa się z części opisowej, w której muszą być podane wszystkie wskaźniki techniczno-ekonomiczne, zasada kompozycji przestrzennej, bilans terenu, uzyskane opinie i uzgodnienia z odpowiednimi władzami, jak np. z Wydziałem Architektury Nadzoru Budowlanego i Geodezji, Państwowym Inspektorem Ochrony Wód i Powietrza, Komendą Straży Pożarnej odpowiedniego szczebla itp.

Projekty techniczne budynków (budowli) sporządza się w oparciu o zatwierdzone i omówione w założeniach techniczno-ekonomicznych projekty typowe (bądź indywidualne) w skali 1 : 50 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Projekt techniczny powinien zawierać:
a) część opisową, w której omówione są wszystkie przyjęte zasady układu funkcjonalnego i konstrukcyjnego; należy w niej również podać wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia oraz zasady rozwiązań instalacyjnych;
b) część rysunkową, zawierającą wszystkie rzuty poczynając od części podziemnych poprzez nadziemne, kończąc na rozwiązaniu połaci dachowych; przekroje należy wykonać w liczbie jednoznacznie uczytelniającej przyjęte rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, wszystkie elewacje wykonać w skali 1 : 50 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Integralną częścią projektu technicznego są: obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne, jak również projekty wszystkich instalacji, sporządzone na transparentach z projektu architektonicznego w skali 1 : 50 wraz z rozwinięciami instalacji, oraz kosztorysy tych robót.
Zarówno do projektów budowlanych, jak i branżowych powinny być dołączone wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane odpowiednimi przepisami.

Do projektów technicznych należy dołączyć rysunki robocze w liczbie umożliwiającej wykonawcy jednoznaczne realizowanie obiektu. Sporządza się je zależnie od potrzeb w skali 1 : 20, 1 : 10, 1:5 lub 1:1. Na przykład rysunki konstrukcyjne, rozwiązanie biegów klatki schodowej sporządza się w skali 1 : 20, rysunki robocze balustrad, klatek schodowych w skali 1 : 10, szczegóły konstrukcyjne, budowlane, jak obróbki blacharskie - w skali 1 : 5, a detale indywidualne rozwiązywanych okuć, zamków - skali 1:1 (uprawnienia budowlane).

Projekty budowlane

Projekty budowlane i inne prace projektowe wykonywane są w państwowych biurach projektów, pracowniach projektowych i terenowych zespołach usług projektowych. Jednostki te zatrudniają wyspecjalizowanych fachowców. Projekty mogą również sporządzać osoby prawne i fizyczne, o ile legitymują się odpowiednim pozwoleniem na tego typu działalność (program egzamin ustny).
W procesie powstawania budowli należy uwzględnić trzy zagadnienia, wzajemnie z sobą związane, a często sprzeczne, których zharmonizowanie stanowi o wartości budowli. Są to zagadnienia funkcji, konstrukcji i formy plastycznej obiektu.

Funkcja budynku określa program jego użytkowania. Na przykład w budynku przemysłowym, w którym odbywa się proces produkcyjny, należy tak rozmieścić maszyny i urządzenia, transport wewnętrzny, zaopatrzenie w energię, surowce itp., aby proces ten przebiegał jak najbardziej sprawnie (opinie o programie).
Konstrukcja budynku powinna zaspokoić potrzeby funkcjonalne obiektu, zabezpieczyć przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, uwzględnić materiały, możliwości techniczne, wymagania plastyczne itp.

Forma plastyczna ma na celu właściwe rozwiązanie przestrzenne odpowiadające funkcji, nadanie budowli odpowiedniej formy architektonicznej oraz takie zaprojektowanie budowli, aby stworzyć załodze jak najlepsze warunki pracy (segregator aktów prawnych).

W budowlach wodnych, jak zapory, jazy itp., dominują zagadnienia funkcjonalne i konstrukcyjne, a udział architekta w pracach projektowych tylko w niewielkim stopniu wpływa na formę budowli.
Zagadnienia architektoniczne ograniczają się przede wszystkim do prostych w układzie funkcjonalnym budynków, jak: pompownie, oczyszczalnie ścieków, budynki uzdatniania wody pitnej, nadzorcówki, sterownie śluz oraz pomieszczenia socjalno-usługowe i sanitarne dla załogi (promocja 3 w 1)..

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami