Blog

27.12.2021

Plan zatrudnienia

Plan zatrudnienia
Plan zatrudnienia

Plan robót. W zasadzie plan ten, opracowany przez kierownika robót (w porozumieniu z majstrami, podwykonawcami i przedstawicielami załogi), powinien być sporządzony do dnia 21 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc planowany i zatwierdzony przez kierownictwo odcinka lub przedsiębiorstwa (jeśli budowa podlega bezpośrednio przedsiębiorstwu) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Plan ten należy rozpoczynać od obliczenia ogólnej pracochłonności (ilości robotnikogodzin) potrzebnej do wykonania robót przewidzianych planem na określony miesiąc z podziałem na poszczególne specjalności rzemieślnicze i robotnicze. Pracochłonność poszczególnych rodzajów robót otrzymuje się przez pomnożenie ilości robót przez przyjęte normy czasu pracy niezbędne dla ich wykonania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Następnie dokonuje się podziału ogólnej pracochłonności na poszczególne tygodnie stosownie do ilości robót przewidzianych planem robót i oblicza niezbędne ilości robotników przez podzielenie pracochłonności przez efektywne godziny zatrudnienia robotników w planowanym miesiącu i poszczególnych tygodniach miesiąca (uprawnienia budowlane).

Jeśli określone w ten sposób ilości robotników porówna się ze stanem na koniec okresu poprzedzającego, łatwo można ustalić dla zaplanowanego okresu brak lub nadmiar robotników. Plan funduszu płac. Równolegle z określaniem stanu zatrudnienia kierownik budowy sporządza na planowany miesiąc plan funduszu płac.

Uzupełniając tak otrzymaną wielkość narzutami na robociznę bezpośrednią (urlopy, delegacje, dopłaty dla brygadzistów, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych itp.) oraz płacami stałych pracowników budowy (dozór, straż przemysłowa itp.) oblicza się ogólną wysokość funduszu płac (program egzamin ustny).

Plan dostaw materiałów, prefabrykatów i konstrukcji budowlanych. Sporządzanie tego planu (tabl. 14-4) rozpoczyna się od obliczenia ich zużycia dla robót przewidzianych planem (iloczyn ilości robót i normy zużycia materiałów), po czym odejmuje się od tak obliczonej ilości zapas przewidziany na początek miesiąca, a dodaje zapas przyjęty na koniec planowanego miesiąca.

Zapotrzebowanie środków transportowych oblicza się na podstawie planu dostaw na planowany miesiąc materiałów prefabrykatów i konstrukcji budowlanych, potrzeb zakładów produkcji pomocniczej, przewozów mas ziemnych, maszyn budowlanych itp. wyrażonych w T z uwzględnieniem odległości przewozowych wyrażonych w km.

Zapotrzebowanie maszyn budowlanych

Zapotrzebowanie maszyn budowlanych i sprzętu opracowuje się zależnie od ilości i rodzaju robót zmechanizowanych oraz od czasu wykonania, w oparciu o projekt organizacji i wykonania budowy. Przyjmując osiągane wydajności dzienne maszyn oblicza się niezbędną ilość maszynodniówek każdej maszyny, a następnie ilości te dzieli się przez zaplanowany czas pracy otrzymując niezbędne ilości maszyn w określonym miesiącu (opinie o programie). Jeśli od obliczonej ilości maszyn odejmie się ilość maszyn znajdujących się na placu budowy na koniec miesiąca poprzedniego, otrzymuje się wielkość zapotrzebowania maszyn lub też ich nadmiar.

Podstawowym celem planowania tygodniowo-dobowego jest zapewnienie wykonania planów miesięcznych budowy w ustalonych terminach przy użyciu środków i metod określonych w projekcie organizacji i wykonania budowy.

Planowanie operatywne tygodniowo-dobowe powinno być stosowane w zasadzie tylko przy wznoszeniu budowli uprzemysłowionych lub gdy realizacja budowy oparta jest na metodzie pracy równomiernej (segregator aktów prawnych).

Głównymi elementami dokumentacji niezbędnymi przy sporządzaniu planów tygodniowo-dobowych są:

  • szczegółowy (roboczy) projekt organizacji i wykonania budowy (ew. karty technologiczne),
  • operatywny plan miesięczno-tygodniowy w układzie rzeczowym i finansowym,
  • środki produkcji (maszyny, materiały) znajdujące się do dyspozycji,
  • wskaźniki techniczno-ekonomiczne,
  • szczegółowe kosztorysy obejmujące dokładne ilości robót (promocja 3 w 1).

Planowanie operatywne tygodniowo-dobowe obejmuje:

  • plan zadań budowlano-montażowych,
  • pracę ciężkich maszyn budowlanych,
  • zapotrzebowanie materiałów, prefabrykatów i konstrukcji,
  • pracę transportu,
  • pracę wytwórni pomocniczych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami