Plastyczność

Plastyczność

Jednym z najważniejszych pojęć, które umożliwia zrozumienie natury asfaltu i wyciągnięcie stąd praktycznych wniosków, jest pojęcie konsystencji asfaltu. Właściwość ciała, polegająca na stawianiu oporu przeciwko działaniu sił powodujących jego odkształcenie, nazywa się konsystencją (program uprawnienia budowlane na komputer). Takie właściwości jak plastyczność i elastyczność są bezpośrednio związane z konsystencją ciała.
Plastyczność jest to właściwość ciała polegająca na tendencji do zatrzymywania odkształcenia po usunięciu lub zmniejszeniu siły wywołującej to odkształcenie.

Elastyczność jest to właściwość ciała polegająca na tendencji do odzyskiwania pierwotnych wymiarów i kształtów, kiedy siła wywołująca odkształcenie zostanie usunięta.
Miarą konsystencji asfaltu jest nie tylko wartość penetracji (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Całkowity obraz konsystencji można uzyskać jedynie mając dane dotyczące kilku właściwości fizycznych asfaltów, takich jak temperatura mięknienia, kropienia, łamliwości, penetracja i ciągliwość. Właściwości te stoją w ścisłej zależności od siebie i ich wzajemny stosunek jest charakterystyczną cechą dla danego rodzaju asfaltu. Każdej temperaturze mięknienia odpowiada pewna penetracja, łamliwość i ciągliwość.

Temperatura kropienia według Ubbelchdea jest to temperatura, w której asfalt osiąga granicę płynności dla asfaltu. Temperatura mięknienia (wg P. i K. bądź też wg K. S.) jest to temperatura, w której ciało osiąga pewien określony stopień zmiękczenia (uprawnienia budowlane).
Natomiast temperatura łamliwości jest to temperatura, w której ciało osiąga określony stopień sztywności ciała stałego, wyrażony utratą właściwości plastycznych.
Należy wspomnieć również o tzw. temperaturze krzepnięcia (zestalenia) asfaltu (oznaczenie wprowadzone przez Motzgera). Jest to temperatura, w której ochłodzone ciało osiąga określony stopień twardości ciała stałego, równy 1 penetracji, który mierzy się penetracją walca o średnicy 0,5 mm pod ciśnieniem ciężaru 450 g w ciągu 60 sekund.
Poczynając cd temperatury kropienia, przez temperaturę mięknienia, aż do temperatury łamliwości (lub przyjmując temperaturę krzepnięcia wg Mótzgera), otrzymuje się obraz zmian badanego asfaltu od konsystencji płynnej do konsystencji ciała stałego (program egzamin ustny).

Ciągliwość asfaltu

Różnica między tymi temperaturami przedstawia zasięg temperatur, w obrębie których asfalt wykazuje pewne określone właściwości plastyczne.
Im różnica między tymi krańcowymi temperaturami jest większa, tym zmiany w stopniu konsystencji asfaltu (wraz ze zmianą temperatury) są mniejsze i tym wrażliwość asfaltu na działanie temperatury jest mniejsza (opinie o programie).

Ponieważ penetracja jest miarą konsystencji asfaltu w jakiejś temperaturze (np. 25 C), to nasuwa się wniosek logiczny, że wartość penetracji w temperaturze mięknienia, która przedstawia pewien określony stopień zmiękczenia asfaltu, powinna być jednakowa dla różnych rodzajów asfaltu.
Badania potwierdziły te przypuszczenia i penetracja różnych asfaltów oznaczona w ich temperaturach mięknienia według P. i K. wynosi ok. 800 (segregator aktów prawnych).

Ciągliwość asfaltu stanowi problem bardziej złożony. Właściwość ta zależy nie tylko w pewnym stopniu od konsystencji asfaltu, ale również od kohezji wewnętrznej cząstek i napięcia powierzchniowego. Istnieje optymalna temperatura, w której ciągliwość asfaltu osiąga swą maksymalną wartość. Temperatura ta zwykle jest o 28-32 C niższa od temperatury mięknienia asfaltu według P. i K. Wraz ze spadkiem albo wzrostem temperatury w stosunku do tej temperatury optymalnej ciągliwość asfaltu spada.

W celu uproszczenia metody określania wrażliwości asfaltu na działanie temperatury oraz dla umożliwienia przedstawienia wyników w określonych wartościach liczbowych zostało wprowadzone pojęcie tzw. współczynnika wrażliwości asfaltu na zmiany temperatury (promocja 3 w 1).. Z wielu proponowanych metod oznaczania tego ,.współczynnika” ani jedna jeszcze nie została ostatecznie przyjęta z powodu bądź to skomplikowanej procedury oznaczenia, bądź też wskutek niezadowalających wyników przy jej stosowaniu do praktycznej oceny asfaltu.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !