Płyta dachowa

Płyta dachowa

Normy i ceny jednostkowe za wykonanie 1 sztuki nadproża w zależności od sposobu wykonania i od długości nadproża.
Płyta dachowa jest to element prefabrykowany, żelbetowy z betonu żwirowego wibrowanego, zbrojonego stalą okrągłą handlową. Wykaz zbrojenia stosowanego do płyt dachowych przedstawia tablica 29. Zbrojenie to zazwyczaj wykonuje się z okrągłej stali handlowej gładkiej, pospolitej jakości (znak 0, cecha x) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Pręty zbrojenia mogą być łączone za pomocą spawania punktowego bądź też drutem wiązałkowym.

Przy tym typie płyt dachowych rozróżnia się dwa ich rodzaje: fazowane i normalne. Płytami fazowanymi nazywamy takie\ których krawędzie mają skosy. Szerokość płyty zazwyczaj wynosi 0,5 m, a grubość od 0,05 do 0,1 m. Długość płyty uzależniona jest od konstrukcji dachu i waha się w granicach od 1,40 m do 2,00 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płytę dachową wykonuje się w formach stalowych odwracalnych lub ramowych rozkładanych.

Betonowanie płyt dachowych odbywa się na stołach wibracyjnych o wymiarze 1×2 m. Stanowisko robocze powinno być stałe, a miejsce składowania na okres wstępnego dojrzewania powinno znajdować się, z uwagi na znaczny ciężar płyt, w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska roboczego.
Przy produkcji płyt dachowych zatrudniona jest grupa w składzie 3 betoniarzy w kategorii: jeden piątej, jeden czwartej i jeden trzeciej (uprawnienia budowlane).

W zależności od typu formy zagęszczenie odbywa się bezpośrednio w formie, po czym element wysuwa się z formy na przygotowany obok podkład drewniany; w razie posiadania formy ramowej rozkładanej element wibruje się na podkładzie drewnianym ułożonym bezpośrednio na stole wibracyjnym; po rozformowaniu element z podkładem przenosi się na miejsce wstępnego dojrzewania.
W zależności od sposobu wibrowania i od posiadanej formy stanowisko robocze wygląda tu cokolwiek inaczej, a ze względu na dużą powierzchnię podkładu drewnianego powierzchnia jego jest o około 5 m2 większa od innych stanowsk.

Temperatura w dojrzewalni

Ponieważ płyta dachowa jest elementem żelbetowym, pierwszą czynnością zespołu produkującego jest doniesienie zbrojenia, które powinno być zmagazynowane w odległości nie większej niż 15 m. W przypadku zastosowania formy ramowej zbrojenie układa się na podkładzie drewnianym; natomiast w przypadku stosowania form płaskich zbrojenie układamy bezpośrednio w formach(program egzamin ustny).
Dla uzyskania właściwej otuliny betonu należy zwracać uwagę, aby zbrojenie miało założone krążki betonowe, które umożliwiają utworzenie właściwej otuliny. Forma powinna być wysmarowana i odpowiednio złożona, po czym dopiero następuje wypełnienie formy betonem. W miarę wibrowania i osiadania betonu dopełnia się formy mieszanką. Po zawibrowaniu świeży element należy zatrzeć packą metalową, a po rozformowaniu element wraz z podkładem odwieźć na miejsce wstępnego dojrzewania, które ze względów transportowych powinno znajdować się nie dalej niż w odległości 30 m. Elementy należy układać w stosach do wysokości 4 warstw. Po ułożeniu należy je sprawdzić i przyjęte oznakować, a braki odrzucić (opinie o programie).

Do wykonania jednej płyty dachowej potrzeba 0,28 godz., a należność za jej wykonanie wynosi 1,74 zł. Ten czas i cena są orientacyjne, gdyż w zależności od wielkości płyty mogą być odchylenia.
Kiedy uformowany, zawibrowany i odpowiednio wykończony element zostaje wyjęty z formy i odniesiony na miejsce wstępnego dojrzewania, przebywa on tam, w zależności od temperatury otoczenia, od 3 do 5 dni (segregator aktów prawnych).
Dojrzewalnia znajduje się zazwyczaj w pobliżu stanowiska roboczego (15-7-20 m), zimą w ogrzewanej hali produkcyjnej, zatem zaś może być na wolnym powietrzu.

Temperatura w dojrzewalni nie powinna być w zasadzie niższa od +15°C.
Element betonowy umieszczony w dojrzewalni powinien być chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatru czy też deszczu. Czynniki te bowiem działają szkodliwie na świeży beton (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami