Płytki z ceramiki szlachetnej

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z powierzchnią wykładziny. Takie wypełnienie spoin zmniejsza również naprężenia ścinające na brzegach płytek, powstające na skutek różnicy rozszerzalności wykładziny i podłoża. Do  wypełnienia spoin nadaje się więc szczególnie zaprawa cementowa szczegóły na temat szerokości spoin materiałów do spoinowania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy wejściu z ulicy (np. w korytarzach, hallach) na powierzchnię wykładziny z płyt może dostawać się roztwór soli stosowanej do tajania śniegu i lodu. Roztwór taki, podobnie jak zawierające kwasy środki czyszczące lub chemikalia, powoduje uszkodzenie powierzchni zarówno większości wykładzin kamiennych, jak i szkliwionych płytek ceramicznych, jeśli nie są one kwasoodporne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płytki z ceramiki szlachetnej (zgodnie z normą DIN 18155) i cementowa zaprawa do spoin są odporne na działania chemiczne, które mogą wystąpić w budynku mieszkalnym. Szczególnie płytki klinkierowe, wykonane z surowca o zbyt dużej zawartości wody, mogą wykazywać znaczne odchylenia od żądanej przez normę DIN 18158 płaskości powierzchni (największe dopuszczalne odchylenie wynosi 5% długości krawędzi), co ujemnie wpływa na wartość użytkową wyłożonej nimi podłogi (uprawnienia budowlane).

Wykładzinę podłogi należy wybierać stosownie do przewidywanego sposobu użytkowania powierzchni. Ceramiczne płytki wykładzinowe powinny spełniać normowe wymagania co do jakości, szczególnie w odniesieniu do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, twardości, ścieralności powierzchni, odporności na kwasy i środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym, a także wymagania co do równości powierzchni. Do wykładania podłóg narażonych na silne działania mechaniczne (np. w hallach wejściowych, korytarzach) należy stosować nieszkliwione płytki kamionkowe (o małej chłonności wody, tj. o czerepie spieczonym) lub rowkowane płytki bramowe (program egzamin ustny).

Ugięcia stropu

Stosowane do wykładania podłóg płyty z kamienia naturalnego powinny wykazywać po próbie ścierania ubytek nie większy niż 25 cm3 na 50 cm2 (DIN 52108). Płyty układane na zaprawie nie powinny być w zasadzie cieńsze niż 15 mm. W pobliżu wejść do budynku nie należy stosować materiałów wrażliwych na działanie soli używanej do tajania śniegu i lodu (opinie o programie).

Do układania płytek ceramicznych (terakoty) należy używać zaprawy cementowej 1 : 4 do 1 : 6 z piaskiem o uziarnieniu 0-3 mm. Pod wykładziny z kamienia naturalnego wewnątrz budynków można używać zapraw wapienno- -cementowych grupy II. Jeżeli warstwa zaprawy pod płytkami miała zbył matę wytrzymałość lub jeśli na skutek błędów przy układaniu płytek nie zapewniono dostatecznej jej przyczepności do podłoża, to poszczególne płytki oddzielały się od podłoża i pękały przy uderzeniach.

Oddzielanie się wykładziny na większych obszarach występowało w przypadku ułożenia zaprawy pod płytki na piaszczącym lub zanieczyszczonym jastrychu albo gdy w chwili przyklejania płytek jastrych w podłożu był jeszcze wilgotny. Szczególnie duże były szkody wykładzin ułożonych nad ogrzewaniem podłogowym (segregator aktów prawnych).

W budownictwie mieszkaniowym podłogi (podkład z jastrychu i wykładzina) w celu zapewnienia izolacji akustycznej przeciw dźwiękom uderzeniowym (krokom), a niekiedy i izolacji cieplnej, zwykle układane są na warstwach izolacyjnych o małej sztywności. Konieczne jest zarówno zapewnienie dobrego powiązania (wzajemnej przyczepności) wszystkich warstw leżących ponad izolacją, jak i możliwie dużej swobody ruchów całego tego pakietu (promocja 3 w 1). Jeśli warunki te nie są spełnione, to ugięcia stropu, skurcz jastrychu i odkształcenia termiczne wykładziny, powodujące wystąpienie różnic odkształceń między wykładziną i jej podłożem, mogą stać się przyczyną oddzielania się i wybrzuszania wykładziny z płytek. Poza tym pustki pod płytkami lub zbyt podatne ich podłoże mogą przy pionowym obciążeniu użytkowym powodować wystąpienie tak dużych naprężeń przy zginaniu w płytkach, że ulegną one złamaniu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami