Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - uprawnienia budowlane


Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - uprawnienia budowlane

 

Co to jest stabilizacja mechaniczna oraz podbudowa stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie?


Stabilizacja mechaniczna jest to proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu, w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (wg krzywych granicznych). Podbudowa stabilizowana mechanicznie jest to warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni służące do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Stabilizacja mechaniczna może być stosowana zarówno w podbudowie zasadniczej (górna warstwa podbudowy) jak i w podbudowie pomocniczej dolna warstwa podbudowy). W przypadkach technicznie uzasadnionych podbudowa stabilizowana mechanicznie może stanowić nawierzchnię twardą nieulepszoną.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Jakie są warunki ochrony przed przenikaniem cząstek gruntu do podbudowy stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie?


Materiały używane do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinny spełniać wymagania dotyczące nie przenikania cząstek pomiędzy podbudową a podłożem: D15/d85<=5 , gdzie: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy podbudowy w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoża w milimetrach. Jeśli warunek ten nie może być spełniony, układa się na podłożu warstwę odcinającą lub geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych ziarn gruntu, wyznacza się z warunku: d50/Q90>=1,2 , gdzie: d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża w milimetrach, Q90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymującego się na geowłókninie w ilości 90 % [mm], wartość parametru Q90 podaje producent geowłókniny.


Co to jest wskaźnik nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie?


Wskaźnik nośności w_noś (określany dla podbudowy stabilizowanej mechanicznie) jest to procentowy stosunek obciążenia jednostkowego (ciśnienia), które jest potrzebne, aby trzpień o kształcie wydłużonego walca o przekroju 20 cm2 wcisnąć w próbkę gruntu do głębokości 2,5 mm lub 5 mm z prędkością jednostajną 1,25 mm/min do porównawczego obciążenia jednostkowego pp, które jest wartością stałą i odpowiada ciśnieniu, jakie było potrzebne, aby taki sam trzpień z taką samą prędkością oraz na taką samą głębokość wcisnąć w materiał wzorcowy, którym jest standardowo zagęszczony tłuczeń. Wskaźnik nośności wnoś w % wyznacza się z wzoru: w_noś=(p/p_p)100 , gdzie: p - ciśnienie potrzebne, aby trzpień o kształcie wydłużonego walca o przekroju 20 cm2 wcisnąć w próbkę gruntu do głębokości 2,5 mm lub 5 mm, p_p - ciśnienie porównawcze, które przy zagłębieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MN/m2 , a przy wgłębieniu na 5,0 mm 10 MN/m2.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami