Blog

30.05.2018

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - uprawnienia budowlane


Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - uprawnienia budowlane

 

Co to jest stabilizacja mechaniczna oraz podbudowa stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie?


Stabilizacja mechaniczna jest to proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu, w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (wg krzywych granicznych). Podbudowa stabilizowana mechanicznie jest to warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni służące do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Stabilizacja mechaniczna może być stosowana zarówno w podbudowie zasadniczej (górna warstwa podbudowy) jak i w podbudowie pomocniczej dolna warstwa podbudowy). W przypadkach technicznie uzasadnionych podbudowa stabilizowana mechanicznie może stanowić nawierzchnię twardą nieulepszoną.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Jakie są warunki ochrony przed przenikaniem cząstek gruntu do podbudowy stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie?


Materiały używane do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinny spełniać wymagania dotyczące nie przenikania cząstek pomiędzy podbudową a podłożem: D15/d85<=5 , gdzie: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy podbudowy w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoża w milimetrach. Jeśli warunek ten nie może być spełniony, układa się na podłożu warstwę odcinającą lub geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych ziarn gruntu, wyznacza się z warunku: d50/Q90>=1,2 , gdzie: d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża w milimetrach, Q90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymującego się na geowłókninie w ilości 90 % [mm], wartość parametru Q90 podaje producent geowłókniny.


Co to jest wskaźnik nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie?


Wskaźnik nośności w_noś (określany dla podbudowy stabilizowanej mechanicznie) jest to procentowy stosunek obciążenia jednostkowego (ciśnienia), które jest potrzebne, aby trzpień o kształcie wydłużonego walca o przekroju 20 cm2 wcisnąć w próbkę gruntu do głębokości 2,5 mm lub 5 mm z prędkością jednostajną 1,25 mm/min do porównawczego obciążenia jednostkowego pp, które jest wartością stałą i odpowiada ciśnieniu, jakie było potrzebne, aby taki sam trzpień z taką samą prędkością oraz na taką samą głębokość wcisnąć w materiał wzorcowy, którym jest standardowo zagęszczony tłuczeń. Wskaźnik nośności wnoś w % wyznacza się z wzoru: w_noś=(p/p_p)100 , gdzie: p - ciśnienie potrzebne, aby trzpień o kształcie wydłużonego walca o przekroju 20 cm2 wcisnąć w próbkę gruntu do głębokości 2,5 mm lub 5 mm, p_p - ciśnienie porównawcze, które przy zagłębieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MN/m2 , a przy wgłębieniu na 5,0 mm 10 MN/m2.

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami