Blog

23.01.2020

Podgrzewanie przewodów

Podgrzewanie przewodów

Podgrzewanie przewodów

Podgrzewanie przewodów należy wykonywać bardzo ostrożnie i powoli, przy otwartych zaworach czerpalnych - w celu umożliwienia ujścia mogącej się utworzyć w przewodzie pary. Odgrzewanie przewodów kanalizacyjnych może być dokonywane również przez wlewanie do przewodów wody gorącej.

Zamarzniętych odwadniaczy przewodów gazowych nie należy podgrzewać, w przypadku zamarznięcia należy je odkręcić od przewodu i opróżnić z lodu bezpośrednio (mechanicznie). Odgrzewanie przewodów lampą benzynową jest niebezpieczne ze względu na możliwość wzniecenia pożaru, często nie daje ono pożądanych rezultatów, a często przy przewodach ukrytych w bruzdach jest wręcz niemożliwe.

Dlatego też ostatnio zaczęto u nas stosować coraz częściej odgrzewanie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych za pomocą prądu elektrycznego. Odcinek zamarzniętego przewodu podłącza się na dwóch przeciwległych krańcach w obwód prądu elektrycznego o niskim napięciu (program uprawnienia budowlane na komputer). Prąd przepływając przez zamarznięty przewód wydziela ciepło, pod wpływem którego przyległy do ścianek przewodu lód topnieje i następuje powolne odmrażanie przewodu.

Prąd do odmrażania przewodów czerpany może być z sieci oświetleniowej z zastosowaniem specjalnego transformatora obniżającego napięcie. Odmrażanie przewodów metodą elektryczną ma tę przewagę nad innymi metodami, że nie zagraża wznieceniem pożaru i że nie jest konieczne odkrywanie przewodów ukrytych w bruzdach. Elektryczne odmrażanie przewodów może być dokonywane tylko przez kwalifikowanych pracowników, dlatego też najlepiej jest powierzać te roboty odpowiednio wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Główną przyczyną nadmiernego zużywania się instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i gazowych jest:
a) wadliwe lub niestaranne wykonanie,
b) brak stałej i starannej konserwacji,
c) niewłaściwy i nieumiejętny sposób korzystania z urządzeń.

Administrator nieruchomości najczęściej nie ma bezpośredniego wpływu na wykonawstwo robót (uprawnienia budowlane).
Do obowiązków administratora należy jednak dopilnowanie, aby przy przejmowaniu budynku instalacje były starannie sprawdzone i aby zauważone usterki zostały przez wykonawcę usunięte jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania obiektu.
Konieczność stałej konserwacji oraz usuwanie wszelkich nieszczelności i uszkodzeń nie ulega wątpliwości.
Każde uszkodzenie w porę zauważone i natychmiast usunięte zapobiega nadmiernemu zużywaniu się instalacji.
Umiejętny i właściwy sposób korzystania z instalacji ma również duży wpływ na jej zużywanie się.

Odpowiednie instrukcje

W celu zapobieżenia niewłaściwemu użytkowaniu urządzeń instalacyjnych pożądane jest, aby administracja dostarczała mieszkańcom domu odpowiednie instrukcje dotyczące właściwego użytkowania piecyków kąpielowych gazowych, kuchennych, zlewozmywaków itp. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają, w jaki sposób należy wykonywać pracę, aby uniknąć niebezpieczeństwa zagrażającego życiu czy zdrowiu ludzkiemu (program egzamin ustny). Ograniczymy się do podania niezbędnych warunków, jakie należy zachować, aby przy użytkowaniu, konserwacji i remontach nie było narażone życie i zdrowie ludzkie. Nieumiejętne obchodzenie się z urządzeniami gazowymi, niewłaściwa konserwacja i remonty instalacji gazowych mogą spowodować przykre i zagrażające zdrowiu i życiu wypadki. Użytkowanie urządzeń gazowych, a tym bardziej konserwacja i remont tych instalacji wymagają zachowania następujących warunków: po wejściu do piwnicy lub pomieszczenia, w którym odczuwa się zapach ulatniającego się gazu, należy natychmiast, w celu przewietrzenia pomieszczenia, otworzyć okna i drzwi, następnie zamknąć znajdujący się najbliżej zawór w celu odcięcia dopływu gazu; nie należy wchodzić do piwnicy lub sutereny z otwartym ogniem w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że w suterenie może być zgromadzony ulatniający się gaz (opinie o programie).
W przypadku kiedy zamknięcie zaworu nie zapobiega ulatnianiu się gazu, należy natychmiast zawiadomić pogotowie dostawcy gazu.

Przed otwarciem zaworu czerpalnego wody gorącej przy termie lub kąpielowym piecyku gazowym należy sprawdzić, czy pali się płomyk. Jeżeli płomyk nie pali się, należy najpierw go zapalić, następnie otworzyć rączkę dopływu gazu i powoli otwierać zawór czerpalny wody gorącej. Jeżeli zawór czerpalny wody gorącej jest otwarty, a płomyk zgasł, należy pamiętać, że zbliżenie do piecyka gazowego palącej się zapałki grozi wybuchem nagromadzonego tam gazu. W tym przypadku należy zamknąć zawór wody gorącej, przeczekać (kilka minut) aż gaz z piecyka ulotni się, następnie powtórzyć czynność zapalania w sposób, jak podano wyżej.
Działanie automatycznego zapalania i gaszenia gazu w piecykach kąpielowych i termach powinno być stale sprawdzane przez użytkownika i konserwatora. Nieprawidłowa praca tych urządzeń może spowodować wybuch gazu bądź rozlutowanie się wężownicy piecyka i poparzenie znajdujących się w pobliżu osób. Naprawę nieprawidłowo działającego piecyka czy termy gazowej można powierzyć tylko fachowcowi.

Przy użytkowaniu, konserwacji i remontach instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych należy:
a) Pokrywy włazów studzienek rewizyjnych utrzymywać w należytym porządku, tak aby przykrywały dokładnie wejście do studzienek, nie miały dziur, złamań, pęknięć.
b) Przy odkuwaniu starych lub kuciu nowych bruzd w ścianie zaopatrzyć pracownika w okulary chroniące przed odpryskami oraz w rękawice dla ochrony ręki przytrzymującej przecinak, dłuto lub inne narzędzie.
c) Przy pracy na drabinach ustawiać je tak, aby pochylenie drabiny nie było większe niż 70°, a podstawa drabiny odpowiednio zabezpieczona przed osunięciem się (segregator aktów prawnych).
d) Przy rusztowaniach z desek konstrukcję podtrzymującą i pomosty wykonywać, zależnie od rozpiętości, z desek odpowiedniej grubości (najmniej 25 mm), przy użyciu desek starych należy zwracać uwagę, aby nie było w nich gwoździ.
e) Wykopy dla napraw sieci wodociągowo-kanalizacyjnej odpowiednio zabezpieczać przez dobre odeskowanie, miejsce wykonywania robót odgrodzić, oznaczyć miejsca, gdzie ustawione są drabiny dla wyjścia z wykopu.
f) Napotkane w wykopie kable elektryczne prowizorycznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i odgrodzić; zwrócić się do Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej o zabezpieczenie umożliwiające dalszą pracę.

Omówienie wszystkich możliwych sytuacji, grożących życiu lub zdrowiu ludzkiemu, ze względu na zakres niniejszej pracy jest niemożliwe (promocja 3 w 1). Administrator domu, przyjmując za podstawę wyżej podane okoliczności powinien w każdym przypadku dołożyć wszelkich starań, aby przez lekkomyślność czy niedbalstwo nie narazić życia ludzkiego czy zdrowia na niebezpieczeństwo.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami