Blog

26.07.2018

Podwykonawcy na budowie

W artykule znajdziesz:

Podwykonawcy na budowie


Od 1 czerwca 2017 roku obowiązuje zmiana w Kodeksie cywilnym, której celem jest ułatwienie odzyskania wynagrodzenia przez wykonawców, którzy zostali zatrudnieni na budowie, w przypadku, gdy wykonawca nie realizuje płatności. Przepisy te nałożyły też solidarną odpowiedzialność na inwestora oraz wykonawcę za wypłacenie wynagrodzenia podwykonawcom za wykonanie określonych umową robót budowlanych. W umowie o roboty budowlane muszą znaleźć się odpowiednie elementy, bez których jest ona nieważna. Do elementów tych zalicza się:
• dokładne określenie stron umowy,
• zobowiązanie wykonawcy od oddania obiektu przewidzianego w umowie, przy czym obiekt ten musi być szczegółowo opisany wraz ze wskazaniem czy ma to być zespół obiektów czy obiekt ze wszystkim urządzeniami technicznymi i instalacjami. Niezbędną częścią umowy są specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa oraz wszelkie plany dodatkowe,
• zobowiązanie wykonawcy do wykonania obiektu w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej i projektem,
• zobowiązanie inwestora do dokonania czynności przygotowawczych, czyli przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu,
• zobowiązania inwestora do odbioru projektu,
• zobowiązanie inwestora do zapłaty określonego umową wynagrodzenia.
Umowa zobowiązuje wykonawcę do oddania gotowego obiektu, a nie do wykonania robót budowlanych.
W przypadku braku płatności przez wykonawcę na rzecz podwykonawców mogą oni dochodzić zapłaty zaległych płatności od inwestora, który jest dłużnikiem solidarnym z wykonawcą. Jest on wówczas zobowiązany do uregulowania płatności, ale tylko pod warunkiem, że po otrzymaniu zawiadomienia od wykonawcy, nie zgłosił on sprzeciwu co do określonych robót budowlanych lub wskazanych podwykonawców. Przepis ten zapewnia wierzycielowi pewną ochronę w przypadku, gdy wykonawca zatrudnił osoby, których nie zaaprobował inwestor. W kodeksie cywilnym zaznaczono też, ze na każde zgłoszone inwestorowi żądanie wykonawcy inwestor musi udzielić gwarancji zapłaty do kwoty ewentualnego roszczenia z tytułu określonego umową wynagrodzenia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami