Podział maszyn budowlanych

Podział maszyn budowlanych
Podział maszyn budowlanych

Klasyfikacja może być również przeprowadzona np. z punktu widzenia rodzaju napędu maszyny, z punktu widzenia sposobu jej pracy, wielkości (mocy maszyn) itd.

Podział maszyn budowlanych pod względem napędu (program uprawnienia budowlane na komputer). Rodzaj napędu zależny od będącego do dyspozycji rodzaju energii często decyduje o możliwości użycia maszyny, a własności i cechy napędu mają istotne znaczenie dla określonych warunków pracy maszyn. W przeważającej większości maszyny budowlane napędzane są silnikami spalinowymi (maszyny samojezdne) lub elektrycznymi, których energia przekazywana jest maszynie roboczej bezpośrednio za pomocą przekładni typu mechanicznego (maszyny przesuwne lub przenośne) lub przez układ hydrauliczny.

W układach hydraulicznych energia silnika spalinowego przekazywana jest maszynie roboczej za pomocą pompy olejowej napędzanej przez silnik. Ciśnienie oleju wytwarzane w pompie działa na tłoki cylindrów hydraulicznych, a za pośrednictwem tłoczysk i układu dźwigni na organa robocze maszyny. Układy hydrauliczne rozpowszechniają się z każdym rokiem, opanowując coraz to nowe rodzaje maszyn, przy czym obecnie stanowią już one przeważający typ przeniesienia napędu maszyn do robót ziemnych (koparki o pojemności do 1,0 m3, spycharki, zgarniarki, równiarki itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podział maszyn budowlanych wg sposobu ich pracy. Maszyny budowlane wg sposobu pracy dzielą się na maszyny o pracy okresowej (cyklicznej) oraz o pracy ciągłej.

Istotą działania maszyn o pracy okresowej jest powtarzający się periodycznie cykl roboczy. W tych warunkach cykl roboczy składa się z dwóch grup czynności, a mianowicie grupy czynności roboczych i grupy ruchów jałowych. Typowym przykładem maszyny o pracy okresowej jest np. koparka jednonaczyniowa (uprawnienia budowlane). Cykl ten składa się z ustawienia łyżki w położeniu roboczym, odspojenia gruntu z równoczesnym naładowaniem go do łyżki, przeniesienia łyżki nad środek transportowy, wyładowania urobku oraz powrotu do pozycji wyjściowej kopania. Ruch powrotny będzie zatem stanowił ruch jałowy (czas stracony) w ogólnym cyklu roboczym.

Napęd maszyn budowlanych

Maszyny o pracy ciągłej nie mają wyodrębnionych ruchów jałowych, ponieważ ruchy jałowe odbywają się w tym samym czasie co i ruchy robocze. Przykładem maszyny o pracy ciągłej może być przenośnik taśmowy, w którym powrót taśmy do położenia roboczego odbywa się w czasie przenoszenia materiału (program egzamin ustny).

Podział maszyn budowlanych ze względu na moc ich silników. Rozróżniamy:

  • maszyny budowlane typu ciężkiego, do których zalicza się maszyny z silnikami napędowymi o mocy powyżej 20 KM,
  • maszyny budowlane typu średniego, do których zalicza się maszyny z silnikami napędowymi od 3 do 20 KM,
  • maszyny budowlane typu lekkiego, do których zalicza się maszyny z silnikami poniżej 3 KM.

Urządzeniami budowlanymi nazywa się środki trwałe typu mechanicznego, jednik bez napędu (opinie o programie).

Napędem nazywa się mechanizmy przenoszące ruch maszyny napędowej na organa robocze, natomiast maszyną napędową (silnikiem) nazywa się źródło energii dla mechanizmów roboczych maszyny. Napęd maszyn budowlanych odbywa się w zasadzie z zastosowaniem wszystkich znanych w mechanice silników. Silnikami stosowanymi w praktyce budowlanej są silniki elektryczne, spalinowe, pneumatyczne i bardzo rzadko - parowe (segregator aktów prawnych).

Najczęściej stosowane są silniki elektryczne i spalinowe, a z układów napędowych. zwłaszcza w maszynach do robót ziemnych oraz załadunkowo-wyładunkowych-układy hydrauliczne. Maszyny budowlane pracują w różnorodnych warunkach, dlatego też silnikom napędzającym stawiane są różnorodne wymagania (np. silniki zainstalowane na koparkach, pracujące pod zmiennym obciążeniem, odpowiadać muszą innym warunkom niż pompy pracujące pod stałym obciążeniem) (promocja 3 w 1).

Maszyny budowlane (w odróżnieniu od maszyn w przemyśle wytwórczym zainstalowanych zazwyczaj na stanowiskach roboczych stałych, np. obrabiarki) pracują bądź na stale zmieniających się stanowiskach (maszyny przesuwne itp.), bądź w ruchu (spycharki, równiarki itp.).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami