Blog

09.12.2021

Pokrycia z materiałów rolowych

W artykule znajdziesz:

Pokrycia z materiałów rolowych

Pokrycia z materiałów rolowych

Pokrycia wykonane z materiałów rolowych przybijanych, sklejanych brzegami w sposób nie gwarantujący monolityczności przepony, wymagają spadków powyżej 10% (program uprawnienia budowlane na komputer).
Pokrycia wykonane z warstw materiałów rolowych sklejonych na całej powierzchni masami izolacyjnymi w jedną monolityczną całość są w zasadzie wodoszczelne bez względu na spadek dachu. W tym przypadku stosuje się spadki jedynie dla sprawniejszego odwodnienia dachu. Pomimo dużej wartości izolacyjnej przepon właściwych, należyte odprowadzenie wód atmosferycznych do rynien i rur spustowych ma jednak wielkie znaczenie, ponieważ zamarzanie wody zimą przyczynia się do niszczenia przekryć zwykłych i tarasowych.

W przypadkach, kiedy nie ma możliwości odprowadzenia wód do miejscowej kanalizacji, należy przestrzegać, ażeby wody spływające z dachów nie podtapiały podziemnych części budowli na skutek niewłaściwego ich odprowadzania poza obręb budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Należy przestrzegać, ażeby w miarę możliwości spadki uzyskiwać przez nachylenie płyt i wiązarów dachowych, ograniczając do minimum podnoszenie lub wyrównywanie poziomów przez nakładanie różnych dodatkowych materiałów wypełniających.

Rynny. Bezpośrednim zadaniem rynien jest odprowadzenie wód do rur spustowych. Rynny są niezbędnymi elementami dachów stromych. Wadą rynien jest zamarzanie w nich wody w okresie mrozów.
Szczególnie niebezpieczne jest zamarzanie wylotów zewnętrznych do rur spustowych. Efektem tego jest przelewanie się wody na zewnątrz, powstawanie obwisów, zwałów śniegu i sopli lodu. Zapobiega się temu przez odpowiednie ukształtowanie gzymsów, przeciwdziałające w pewnym stopniu zamarzaniu wody (uprawnienia budowlane).
Wyższość systemu odprowadzania wód rurami wewnętrznymi skłania do stosowania koryt zamiast rynien. Koryta tworzy się na przecięciu dwóch płaszczyzn dachu ze ścianą lub inną płaszczyzną o przeciwnym nachyleniu.

Rury spustowe

Koryta są niezbędnym elementem odprowadzania wody do wewnętrznych rur spustowych zarówno przy stromych jak i płaskich dachach. Koryta mogą być kształtowane tylko przez same przecinające się płaszczyzny lub mogą być dodatkowo zagłębione (program egzamin ustny). W miejscach założenia lejów do rur spustowych zagłębienie stanowi niezbędny element sprawnego odbierania wody przez kosze z wyjątkiem tarasów wymagających nawierzchni równych. Odprowadzenie wód z rynien odbywa się rurami spustowymi umieszczonymi na zewnątrz budynku lub pionami kanalizacji wewnętrznej. Rury zewnętrzne są wykonane najczęściej z blachy cynkowej lub ocynkowanej, jeżeli odprowadzają wodę do sieci kanalizacyjnej; u dołu przechodzą one w rury żeliwne.

Odprowadzenie wody z rynien rurami wewnętrznymi zapobiega zamarzaniu wylotów, co może mieć miejsce w rurach spustowych zewnętrznych (opinie o programie).
Pierwszym elementem rury spustowej jest jej wylot do rynny lub koryta zaopatrzony w tzw. lej. Podstawą właściwego odwodnienia wewnętrznego dachów jest dokładne ustawienie lejów, które muszą być trwale zespolone z warstwą izolacyjną dachu. Lej stanowi rodzaj głowicy w postaci kratek zapobiegających zanieczyszczeniu i zatykaniu rur spustowych. Sumaryczna powierzchnia otworów kratek powinna być nie mniejsza od powierzchni przekroju rury spustowej. Pożądana jest nawet trochę większa o ok. 25%, gdyż w czasie eksploatacji możliwe jest częściowe ich zanieczyszczanie (segregator aktów prawnych).

Kosz stosowany u nas w kraju, nadający się zarówno do dachów zwykłych jak i tarasów. Kosz składa się z:

1) dolnej części, tj. kielicha, który montuje się przed założeniem warstwy wyrównawczej z zaprawy i izolacji,

2) korony, którą wbija się na docisk po ułożeniu warstwy izolacyjnej,

3) kratki filtracyjnej,

4) przykrywki rewizyjnej, po zdjęciu której można wymontować kratkę filtracyjną i oczyścić kosz z nieczystości (promocja 3 w 1). Dla wymiany izolacyjnej warstwy zawsze jest konieczne wymontowanie korony z kielicha. Oprócz kosza symetrycznego, stosuje się różne rodzaje koszów dostosowane do konstrukcji i charakteru dachu.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami