Blog

Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 10
30.12.2020

Połączenia kształtek

W artykule znajdziesz:

Połączenia kształtek

Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 11
Połączenia kształtek

Dla wzajemnego połączenia kształtek, z których wymurowany jest blok ceramiczny baterii, stosuje się plastyczne zaprawy szamotowe i krzemionkowe. W okresie budowy zaprawy te nie wiążą mocno materiału ogniotrwałego, dopiero po rozgrzaniu baterii spiekają się z materiałem ogniotrwałym, łącząc w jedną całość poszczególne kształtki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowym warunkiem stawianym konstrukcji bloku ceramicznego baterii koksowniczej w okresie eksploatacji jest szczelność. Szczelność bloku jest nieodzowna ze względów technologicznych, między innymi dla utrzymania odpowiedniego podciśnienia w komorach regeneratorów oraz nadciśnienia w komorach koksowniczych. Utrzymanie maksymalnej szczelności bloku warunkuje w dużej mierze jego trwałość (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy nieszczelności murów bloku ceramicznego, do szczelin między poszczególnymi kształtkami przenikają w nadmiernej ilości agresywne gazy, powodując niszczenie zapraw i materiałów ceramicznych. Pogarsza to warunki technologiczne pracy pieców koksowych, jak również zmniejsza ich wytrzymałość i trwałość.

Jednym z warunków szczelności bloku ceramicznego jest ścisłe wzajemne przyleganie wszystkich kształtek. Warunek ten będzie spełniony, gdy wynikające z pracy bloku ceramicznego naprężenia będą we wszystkich kierunkach ściskające w dopuszczalnych granicach, gdyż naprężenia rozciągające spowodowałyby rozwarcie szczelin w murze (uprawnienia budowlane). Naprężenie ściskające w kierunku pionowym wywoływane są działaniem ciężaru własnego bloku, a w kierunku poprzecznym i podłużnym - pracą stalowej konstrukcji okotwienia bloku baterii.
Schemat okotwienia poprzecznego i podłużnego bloku ceramicznego.

Okotwienie poprzeczne stanowią stojaki złożone z belek walcowanych 400 mm, ustawione W osiach komór grzewczych w odstępach co 1,10 m. Podstawy stojaków są zamocowane w podbudowie baterii, głowice natomiast są wzajemnie powiązane kotwami o średnicy 43 mm na poziomie stropu baterii. U podstaw stojaków na poziomie płyty dyszowej, na poziomie trzonu i stropu bloku ceramicznego zastosowano sprężyny oporowe (program egzamin ustny).

Grubość płyty fundamentowej

W ten sposób blok ceramiczny na całej wysokości ściskany jest za pomocą sprężyn siłą kontrolowanej wielkości. Przy rozgrzewaniu baterii blok ceramiczny ulega rozszerzeniu termicznemu oraz rozszerzeniu wynikającemu z przemian krystalograficznych. Zadaniem „sprężystego” okotwienia jest wywieranie na blok ceramiczny kontrolowanego nacisku poprzecznego, stanowiącego jeden z czynników utrzymania szczelności bloku w kierunku poprzecznym (opinie o programie).

Swobodnej wydłużalności bloku ceramicznego w kierunku podłużnym stawiają opór czołowe przyczółki podbudowy baterii. Przyczółki na poziomie swych głowic powiązane są na długości baterii ściągami o przekroju ok. 40 x 100 mm, rozstawionymi na szerokości bloku co ok. 2,20 m. Przekrój ściągów powinien być tak dobrany, aby zapewnione zostało w okresie rozgrzewania baterii równoległe przemieszczenie przyczółków czołowych (segregator aktów prawnych). Jedynie wówczas zapewnione jest równomierne na długości ściskanie bloku ceramicznego.

Blok ceramiczny baterii koksowniczej, którego konstrukcję dla przykładu opisano powyżej, spoczywa na podbudowie Wykonywanej najczęściej z żelbetu. Konstrukcja podbudowy zależy głównie od systemu ogrzewania baterii.
Podbudowę baterii koksowniczej z bocznym ogrzewaniem (promocja 3 w 1). Elementami podbudowy są: płyta fundamentowa, przyczółki czołowe i blok kanałów dymowych. Wszystkie te elementy podbudowy wykonane są z żelbetu. Wytrzymałość betonu stosowanego do budowy nie powinna być niższa niż 170-P200 kG/cm2.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 16 Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 17 Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 18
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 19
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 20 Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 21 Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 22
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 32 Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 33 Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 34
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 35
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 36 Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 37 Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 38
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jaki strop najlepszy do budowy obiektu? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami