Połączenia kształtek

Połączenia kształtek

Dla wzajemnego połączenia kształtek, z których wymurowany jest blok ceramiczny baterii, stosuje się plastyczne zaprawy szamotowe i krzemionkowe. W okresie budowy zaprawy te nie wiążą mocno materiału ogniotrwałego, dopiero po rozgrzaniu baterii spiekają się z materiałem ogniotrwałym, łącząc w jedną całość poszczególne kształtki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowym warunkiem stawianym konstrukcji bloku ceramicznego baterii koksowniczej w okresie eksploatacji jest szczelność. Szczelność bloku jest nieodzowna ze względów technologicznych, między innymi dla utrzymania odpowiedniego podciśnienia w komorach regeneratorów oraz nadciśnienia w komorach koksowniczych. Utrzymanie maksymalnej szczelności bloku warunkuje w dużej mierze jego trwałość (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy nieszczelności murów bloku ceramicznego, do szczelin między poszczególnymi kształtkami przenikają w nadmiernej ilości agresywne gazy, powodując niszczenie zapraw i materiałów ceramicznych. Pogarsza to warunki technologiczne pracy pieców koksowych, jak również zmniejsza ich wytrzymałość i trwałość.

Jednym z warunków szczelności bloku ceramicznego jest ścisłe wzajemne przyleganie wszystkich kształtek. Warunek ten będzie spełniony, gdy wynikające z pracy bloku ceramicznego naprężenia będą we wszystkich kierunkach ściskające w dopuszczalnych granicach, gdyż naprężenia rozciągające spowodowałyby rozwarcie szczelin w murze (uprawnienia budowlane). Naprężenie ściskające w kierunku pionowym wywoływane są działaniem ciężaru własnego bloku, a w kierunku poprzecznym i podłużnym - pracą stalowej konstrukcji okotwienia bloku baterii.
Schemat okotwienia poprzecznego i podłużnego bloku ceramicznego.

Okotwienie poprzeczne stanowią stojaki złożone z belek walcowanych 400 mm, ustawione W osiach komór grzewczych w odstępach co 1,10 m. Podstawy stojaków są zamocowane w podbudowie baterii, głowice natomiast są wzajemnie powiązane kotwami o średnicy 43 mm na poziomie stropu baterii. U podstaw stojaków na poziomie płyty dyszowej, na poziomie trzonu i stropu bloku ceramicznego zastosowano sprężyny oporowe (program egzamin ustny).

Grubość płyty fundamentowej

W ten sposób blok ceramiczny na całej wysokości ściskany jest za pomocą sprężyn siłą kontrolowanej wielkości. Przy rozgrzewaniu baterii blok ceramiczny ulega rozszerzeniu termicznemu oraz rozszerzeniu wynikającemu z przemian krystalograficznych. Zadaniem „sprężystego” okotwienia jest wywieranie na blok ceramiczny kontrolowanego nacisku poprzecznego, stanowiącego jeden z czynników utrzymania szczelności bloku w kierunku poprzecznym (opinie o programie).

Swobodnej wydłużalności bloku ceramicznego w kierunku podłużnym stawiają opór czołowe przyczółki podbudowy baterii. Przyczółki na poziomie swych głowic powiązane są na długości baterii ściągami o przekroju ok. 40 x 100 mm, rozstawionymi na szerokości bloku co ok. 2,20 m. Przekrój ściągów powinien być tak dobrany, aby zapewnione zostało w okresie rozgrzewania baterii równoległe przemieszczenie przyczółków czołowych (segregator aktów prawnych). Jedynie wówczas zapewnione jest równomierne na długości ściskanie bloku ceramicznego.

Blok ceramiczny baterii koksowniczej, którego konstrukcję dla przykładu opisano powyżej, spoczywa na podbudowie Wykonywanej najczęściej z żelbetu. Konstrukcja podbudowy zależy głównie od systemu ogrzewania baterii.
Podbudowę baterii koksowniczej z bocznym ogrzewaniem (promocja 3 w 1). Elementami podbudowy są: płyta fundamentowa, przyczółki czołowe i blok kanałów dymowych. Wszystkie te elementy podbudowy wykonane są z żelbetu. Wytrzymałość betonu stosowanego do budowy nie powinna być niższa niż 170-P200 kG/cm2.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami