Popiół lotny

Popiół lotny

Nie jest to domieszka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, gdyż stosowany bywa w ilościach bardzo dużych (do 50%). Jest on jednak radykalnym środkiem uodparniającym beton na agresję siarczanową oraz polepszającym jego odporność na działanie szeregu innych środowisk.
Rajasil BS -
 będący kombinacją fluorokrzemianów z przewagą MgSiF6; stosowany jako domieszka do betonów, ma wg F. W. Meier-Grolmana stanowić dobre zabezpieczenie, szczególnie przeciw agresji ługującej. Środek ten omówiony też został przez F. W. Lochera. Pozzolith - zawierający m.in. popiół lotny, poprawia odporność betonu na agresję siarczanową (program uprawnienia budowlane na komputer).

Thurament - stosowany jest w proporcji 1 : 2 do cementu portlandzkiego. Obszerne badania nad Thuramentem przeprowadził G. Mail [358] podając we wnioskach, że uzyskał on zwiększenie odporności tworzywa na agresję siarczanową i ługującą. Omówione tutaj domieszki dotyczą bądź to możliwości uzyskania specjalnych cech tworzywa cementowego (zabarwienie, duża twardość itd.), bądź też odnoszą się do specjalnych dziedzin stosowania spoiw cementowych (prace cementacyjne, plastobetony itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kolor betonu jest pochodną koloru cementu, który mimo ilościowej przewagi kruszywa jest głównym barwnikiem betonu. Efekt barwienia jest wtedy skuteczny, gdy uda się zakryć bądź stłumić szary kolor stwardniałego zaczynu cementowego. Przytłumienie to nie jest łatwe i udaje się zwykle tylko dla koloru czerwonego lub brązowego. Dlatego konieczny jest wybór cementu jak najbardziej jasnego (uprawnienia budowlane). Domieszki barwiące dzielą się - ze względu na ich pochodzenie - na następujące grupy:

a) nieorganiczne (naturalne i sztuczne),

b) organiczne (naturalne i sztuczne).

Barwniki mineralne naturalne występują w przyrodzie w stanie niemal gotowym, stąd potoczna nazwa „ziemne”.

Dla nadania im postaci handlowej stosuje się pewną przeróbkę, jak np. oczyszczenie, pławienie, suszenie, mielenie, przesiewanie czy prażenie. Do tej grupy barwników należą m.in. kreda, ton, umbra, ochra, czerwień żelazowa, grafit. Cechuje je duża odporność na działanie światła i na wpływy atmosferyczne. Barwniki mineralne sztuczne są produktami przemysłu chemicznego. Są to przeważnie tlenki lub inne związki metali (program egzamin ustny).

Barwniki organiczne sztuczne

Do grupy tej należy bardzo dużo barwników używanych do robót malarskich w budownictwie, np. biel cynkowa, żółcień chromowa, minia ołowiana, ultramaryna i in. Odznaczają się one zwykle czystością i intensywnością barwy oraz brakiem jakichkolwiek zanieczyszczeń. Pod względem odporności na działanie światła i na wpływy atmosferyczne mało ustępują naturalnym barwnikom mineralnym. Barwniki organiczne naturalne są pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (czerń kostna, sadza, grafit i in.). Barwniki organiczne sztuczne są produktami chemicznego przemysłu organicznego (opinie o programie).

Są to głównie barwniki anilinowe, z przeróbki węgla kamiennego. Barwniki te składają się przeważnie z organicznego związku barwiącego oraz wypełniacza (np. bieli barowej, białych glinek itp.). Barwniki organiczne należy stosować z dużą ostrożnością. Często są one zupełnie nietrwałe na działanie światła lub wpływaj ujemnie na cement. Asortyment ich jest jednak bardzo bogaty i w budownictwie wielu krajów są z powodzeniem stosowane (segregator aktów prawnych). Dużą ich zaletą jest nadzwyczajna intensywność barwienia, co pozwala na stosowanie ich w mniejszych dawkach. Przy wyborze odpowiedniego barwnika kierować się należy następującymi wymaganiami technicznymi:
a. Barwniki powinny być obojętne w stosunku do składników cementu.

To znaczy, że nie powinny one tracić koloru wskutek reakcji z wodorotlenkiem wapniowym, wydzielanym przez uwadniający się cement.
b. Nie powinny one same zawierać składników wpływających ujemnie na cechy technologiczne betonu. Nie powinny mieć ujemnego wpływu na wytrzymałość, warunki wiązania, stałość objętości oraz na zachowanie się mieszani, betonowej przy naparzaniu. Szczególnie niebezpieczne jest zanieczyszczeń siarczanami, np. gipsem, które w zetknięciu z cementem tworzą sól Cand+atz. i działają na skutek pęcznienia destrukcyjnie na wytrzymałość (promocja 3 w 1)..
c. Nie powinny w nich występować sole rozpuszczalne w wodzie, szczególnie siarczany, ze względu na niebezpieczeństwo powstawania wykwitów : Pilotów na barwionej powierzchni.
d. Powinny być trwałe, czyli odporne na działanie światła, słońca i czynników atmosferycznych. Ten warunek eliminuje szereg barwników organiczny.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami