Posadzki z płytek estrichgipsowych

Posadzki z płytek estrichgipsowych

Płytki gipsowe są materiałem podłogowym produkowanym metodą prasowania z estrichgipsu wody, odpowiednich pigmentów i dodatków przyśpieszających twardnienie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Płytki estrichgipsowe produkowane są w formie kwadratów o wymiarach 300 x x 300 i 350 x350 mm i grubościach 25 i 30 mm.
Wykonanie podłogi z płyt estrichgipsowych polega na ich ułożeniu na warstwie zaprawy gipsowej 1:0.5 lub cementowej 1:3.
Układanie płyt powinno być wykonywane po ukończeniu robót malarskich i instalacyjnych oraz po oszkleniu okien. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić nic mniej niż +5 C.
Ściany powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem za pomocą wywiniętej do góry warstwy ochronnej papy lub specjalnie założonych pasków ochronnych. Wszystkie czyści metalowe przylegające do tworzywa estrichgipsowego lub gipsowego (zaprawy) powinny być zabezpieczone przed korozją przez pokrycie ich powłoką ochronną lub osłonięcie papą.
Płyty estrichgipsowe powinny być przed ułożeniem sprawdzone pod względem wymiarów. barwy, uszkodzeń up. oraz posegregowane.
Przy ścianach należy przewidzieć szczelinę dylatacyjną szerokości ok. 1.5 cm. Ponadto w pomieszczeniach o powierzchni ponad 30 m2 lub o długości ponad 7.0 m powinny być wykonywane szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm. wypełnione materiałem sprężystym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Układanie płyt należy w zasadzie przeprowadzać rzędami, rozpoczynając od ułożenia płyty w narożu i pierwszego rzędu płyt przy dłuższej ścianie pomieszczenia. Następnie powinien być ułożony drugi rząd przyścienny, prostopadły do rzędu pierwszego, po
czym należy wypełnić płytami pole pomiędzy obu rzędami i pozostałymi ścianami pomieszczenia. Warstwa zaprawy, na której są układane płyty powinna mieć grubość 5-2 cm.
Spoiny między płytami powinny być wypełnione zaprawą gipsową 1:0.5 lub zaczynem cementowym na głębokość co najmniej 1 cm. licząc od powierzchni posadzki. Wypełzanie spoin należy wykonywać po ok. 24 godzinach od ułożenia posadzki.

Skończenie podłogi z płyt estrichgipsowych

Skończenie podłogi z płyt estrichgipsowych polega na przymocowaniu listew pod- i zowych z drewna lub z PC W i nasyceniu pokostem lub pastą podłogową (program egzamin ustny).
Można je wykonywać na stropach, podłożach betonowych leżących na gruncie lub u podkładzie z piasku. Strop i podłoże betonowe powinny mieć równą powierzchnię, która w zależności od projektu może być pozioma lub pochyła, jeżeli przewidziane v| spadki podłogi. Posadzka wykonywana na podkładzie z piasku wymaga uprzedniego wyrównania i zagęszczenia gruntu. Sposoby wykonania posadzki z klinkieru i cegły (uprawnienia budowlane).
Posadzki asfaltowe mogą być wykonywane z asfaltu lanego (wg PN-74 B-10155). betonu asfaltowego(wgpN-74 S-96022). Skład mieszanek asfaltu z wypełniaczami powinien być każdorazowo ustalany laboratoryjnie, zależnie od wymagań wytrzymałościowych dla posadzek oraz rodzaju i uziarnienia wypełniaczy.
Posadzki (nawierzchnie) asfaltowe powinny mieć grubość 3-5 cm. Mogą być wykonywane jako jedno- lub dwuwarstwowe (opinie o programie). Warstwę wierzchnią w posadzkach dwuwarstwowych wykonuje się z masy zawierającej wypełniacze średnio- lub drobnoziarniste.
Posadzki asfaltowe wykonuje się bezpośrednio na podłożu leżącym na gruncie (np. w postaci bruku kamiennego), na podkładzie betonowym łub na podkładzie z zaprawy cementowej o grubości 2 - 5 cm.
Powierzchnia podłoża betonowego lub podkładu cementowego powinna być zatarte na szorstko, a przed wykonywaniem posadzki - zagruntowana roztworem asfaltowym do gruntowania lub emulsją asfaltową.
Wytrzymałość na ściskanie podłoża lub podkładu powinna być określona w projekcie na podstawie wymagań stawianych podłodze (segregator aktów prawnych). Pod posadzką asfaltową mogą by również przewidywane warstwy izolacji przeciwwilgociowej, wodoszczelnej lub chemii odpornej.
Posadzki chemoodporne wykonuje się z asfaltu kwaso- lub ługoodpornego, który przygotowuje się podobnie jak asfalt zwykły z użyciem wypełniaczy odpornych na działanie kwasów (np. grysów bazaltowych, diabazowych, barytowych,-piasku kwarcowego itp.) lub na działanie alkaliów (np. grysów i mączek dolomitowych i wapniowych (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !