Postępowanie kwalifikacyjne dla osób spoza terenu Polski – co trzeba wiedzieć?

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest przez 3-osobowe zespoły kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Z zespołu prezes wyznacza przewodniczącego oraz sekretarza. Wszystkie wnioski dotyczące uznania kwalifikacji i składanej do Krajowej Rady trafiają właśnie do zespołu weryfikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne dla osób spoza terenu Polski

Przewodniczący zespołu ma prawo do powołania w charakterze biegłych członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnych (program na komputer). Zespół weryfikacyjny dokonuje merytorycznej oceny każdego złożonego wniosku. Z każdym wnioskodawcą przeprowadzana jest rozmowa wyjaśniająca, w trakcie której dokonuje się sprawdzenia znajomości języka polskiego zarówno w mowie, jak i w piśmie, zwłaszcza w zakresie związanym z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon).

Jeśli przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego ma wątpliwości, to ma prawo do wystąpienia do Krajowej Rady o wydanie opinii przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w sprawie równorzędności zagranicznych studiów wyższych kandydata ze studiami w Polsce (opinie o programie). Wszystkie rozstrzygnięcia zespołu weryfikacyjnego zawsze zapadają większością głosów, a jeśli tej większości nie ma, to decydujący jest głos przewodniczącego. Jeśli pojawią się uzasadnione wątpliwości w kwestii autentyczności świadectw, dyplomów czy innych dokumentów, które potwierdzają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (segregator aktów prawnych). Wówczas przewodniczący zespołu może złożyć wniosek do Krajowej Rady o wystąpienie do odpowiednich organów państwa członkowskiego o potwierdzenie zgodności z prawdą dostarczonych dokumentów.

Na zakończenie postępowania

Na zakończenie postępowania kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół, który przewodniczący zespołu weryfikacyjnego zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie radzie krajowej (promocja 3 w 1). W protokole tym zespół weryfikacyjny stwierdza, czy zostały spełnione warunki wymagane do uznania kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych kandydatów. W szczególnych przypadkach zespół może uzależnić swoją decyzję od przystąpienie przez wnioskodawcę do testu umiejętności lub odbycia przez niego stażu adaptacyjnego (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !