Blog

26.09.2022

Poszukiwania najlepszych rozwiązań

Poszukiwania najlepszych rozwiązań

W planowaniu systemu osiedleńczego na obszarach wiejskich należy równocześnie stosować metodę elastyczną, w zależności od stopnia uprzemysłowienia w różnych okolicach kraju, od gęstości zaludnienia (w przeliczeniu na 1 km- powierzchni) jak również od lokalnych warunków fizjograficznych i społeczno-gospodarczych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dla ustalenia wytycznych rozwojowych współczesnego systemu osadnictwa wiejskiego jak również w zakresie zagadnień budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego na wsi należy coraz bardziej rozszerzać studia i rozwijać prace naukowo-badawcze. Istnieje potrzeba koordynacji planów naukowych, prac badawczych i studiów w tej dziedzinie prowadzonych na uczelniach, w instytucjach resortowych i w biurach projektowych. Akcją koordynacyjną powinna Sekcja Architektury i Planowania Wsi w Komitecie i Budownictwa PAN przy ścisłej współpracy ze wszystkimi instytucjami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W dziedzinie poszukiwań nowych pomysłów konstrukcyjno-materiałowych oraz nowatorskich rozwiązań projektowych dla wsi na drodze rozpisywania powszechnych konkursów architektonicznych obserwuje się niedostateczny rozruch prac w tym zakresie oraz brak zamówień z poszczególnych resortów (uprawnienia budowlane). Środowisko architektoniczne widzi pilną konieczność jak najszybszego ogłoszenia kilku poważnych konkursów o charakterze studialno-problemowym, jak również szeregu konkursów realizacyjnych na konkretne większe zadania inwestycyjne w budownictwie wiejskim. Jest to najsłuszniejsza droga poszukiwania najlepszych rozwiązań projektowych dla inwestorów, a równocześnie czynnik twórczej mobilizacji środowisk architektonicznych w kraju dla zagadnień budownictwa wiejskiego (program egzamin ustny).

Popularyzacji zagadnienia budownictwa wiejskiego powinny służyć różnego rodzaju publikacje w prasie, radiu oraz czasopismach fachowych. Należy rozpocząć stałe publikacje w czasopiśmie „Architektura” projektów z dziedziny budownictwa wiejskiego oraz ciekawszych realizacji budowlanych (opinie o programie).

Obecny etap normalizacji

W budownictwie mieszkaniowym na wsi występują dwie główne formy budownictwa odpowiednio do dwóch systemów gospodarczych, a mianowicie:

  1. budownictwo jednorodzinne, związane z indywidualnym gospodarstwem rolnym,
  2. budownictwo wielorodzinne dla państwowych gospodarstw rolnych i spółdzielni produkcyjnych (segregator aktów prawnych).

Obecny etap normalizacji tego budownictwa na etapie projektowania i produkcji materiałów obejmuje ujednolicenie rozpiętości dla stropów oraz typizację stolarki budowlanej. Dalszym etapem prac w tej dziedzinie powinny być badania i studia nad racjonalizacją programu użytkowego pod kątem wymagań ekonomicznych i funkcjonalnych, z uwzględnieniem występujących odrębności w formach życia rodzinnego, pracy w gospodarstwie domowym, upodobań regionalnych oraz możliwości konstrukcyjno-materiałowych.

Stąd wypływa wniosek o konieczności decentralizacji opracowań projektów typowych na poszczególne regiony (województwa) oraz stosowania typizacji lokalnej w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych. W budownictwie wielorodzinnym państwowym i spółdzielczym na wsi, z uwagi na ekonomikę wykorzystania działek budowlanych oraz uzbrojenia terenu przy równoczesnym wprowadzaniu wyższego standardu wyposażenia mieszkań, istnieją odgórne zalecenia stosowania zabudowy szeregowej lub blokowej wielokondygnacjowej (promocja 3 w 1).

Z braku dostatecznej ilości studiów i badań socjologicznych oraz analiz ekonomicznych, uwzględniających: koszty uzbrojenia działek, program niezbędnych instalacji domowych i gospodarczych, warunki wykorzystania i użytkowania działek i mieszkań, zagadnienie wykorzystywania piwnic i poddaszy oraz koszty budynków pomocniczych (garaż, drewnik, kurnik) itp., nie można jeszcze dziś ostatecznie wypowiedzieć się za szerokim stosowaniem tej formy budownictwa na wsi. Zapoczątkowane opracowania projektowe oraz pierwsze realizacje tego typu budynków pozwolą na zebranie danych dla powzięcia ostatecznych decyzji. Równocześnie środowisko architektoniczne ocenia negatywnie szeroką ofensywę na wsi na stropodachy papę i dachy pulpitowe tak od strony użytkowej jak i plastycznej,

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami