Poziomy pośrednie

Poziomy pośrednie

Poziomy pośrednie ustala się zwykle w odniesieniu do dłuższego, zwykle 10-letniego i zwykle ostatniego okresu obserwacji. Należą tu kolejne poziomy morza: najwyższy (WW lub WWN), wysoki, czyli średni z najwyższych (SWW), średni (SW lub WSr), niski, czyli średni z najniższych (SNW) i najniższy (NW lub WMN) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Najważniejszy jest poziom średni, gdyż do niego nawiązuje się zwykle rzędne elementów budowli. Nie jest on identyczny z poziomem zerowym
(Pz), który odpowiada bądź tzw. zeru amsterdamskiemu, oznaczanemu literami NN, bądź zeru kronsztadzkiemu (Kr). To ostatnie leży o 8 cm wyżej niż zero amsterdamskie.

Zero amsterdamskie położone jest o 16,2 cm wyżej od poziomu średniego wyznaczonego ze 170-letnich obserwacji (1701-1871), W Polsce dokonano w 1955 r. ponownego nawiązania zer wodowskazowych do zera amsterdamskiego w oparciu o punkt stały w Toruniu. Ponieważ zachodzą pewne różnice w stosunku do dawniejszych nawiązań, oznacza się zero amsterdamskie w tym ostatnim nawiązaniu przez NN55 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W portach polskich zero wodowskazów leży na rzędnej -500 cm poniżej NN55, a -508 cm poniżej Kr (z wyjątkiem Kołobrzegu, gdzie rzędna zera wodowskazu jest -505 NN55).

Rozpatruje się też poziomy średnie miesięczne, tj. średnie wartości ze wszystkich zapisów danego wodowskazu, dokonanych na przykład w styczniu określonego roku (średnie miesięczne z roku) lub we wszystkich dniach wszystkich styczniów z 10 lat (albo 15, 20, 100 itp.), (średnia miesięczna z wielu lat). Pozwalają one określić sezonowość zmian poziomów wody w danym miejscu (uprawnienia budowlane).

Poziomy wody

Charakterystyczne poziomy wody dla najważniejszych portów polskich w latach 1951-1960. Jak z tabeli wynika, największa różnica poziomów na wodach polskich wynosiła w latach 1951-1960 niespełna 2,40 m, przy czym w stosunku do poziomu średniego (SW) poziomy wody wahały się od -105 cm do +132 cm (program egzamin ustny).
Poziomy zanotowane w portach polskich od czasu założenia wodowskazów wynoszą: bezwzględnie najwyższy WWB = +2,0 m, bezwzględnie najniższy WMB = -1,0 m, SWW = +0,8 m, SN W = -0,6 m, mierząc od zerowego poziomu wody, tj. od -500 cm na wodowskazach. Bezwzględnie największa różnica poziomów na wodach polskich dochodziła zatem do 3 m (opinie o programie).

Najwyższe poziomy notowano przeważnie w styczniu, tylko na Helu we wrześniu, w Tolkmicku w listopadzie, a w Karsiborze w grudniu. Najniższe poziomy występowały albo w lutym, albo w listopadzie, wyjątkowo w grudniu. W Tolkmicku zdarzyło się, że zarówno najwyższy, jak i najniższy poziom występowały pod tą samą datą (w listopadzie) w dwu następujących po sobie latach.
Uogólniając, można stwierdzić, że maksymalne i minimalne poziomy wód w polskich portach występują w okresie jesienno-zimowym (listopad, niekiedy wrzesień do marca). Jak stwierdza Szopowski, amplituda wahań charakterystycznych poziomów wód zwiększa się ze wschodu ku zachodowi, natomiast średni poziom wody obniża się nieznacznie w tym samym kierunku (segregator aktów prawnych).

Zaobserwowano również stosunkowo powolne podnoszenie się średniego poziomu wody w granicach 1-1.5 mm rocznie, przy czym jest ono mniejsze we wschodniej części Bałtyku.
Inaczej przedstawia się sprawa, gdy rozpatrujemy zmiany średniego poziomu wody występujące w poszczególnych miesiącach. Jak pisze Laska [41], z analizy wieloletnich, a nawet rocznych zestawień średnich miesięcznych poziomów wód Bałtyku, wynika wyraźna sezonowość wahań, charakteryzująca się tym, ze wyższe poziomy średnie występują w drugiej połowie roku (lipiec-październik), a niższe - w pierwszej (marzec-maj) (promocja 3 w 1).

Wykresy przebiegu średnich miesięcznych poziomów wody, jako średnich z lat 1955-1965, uporządkowane w oparciu o notowania stacji na polskim wybrzeżu otwartego morza. Jak widać z rysunku, przebiegi średnich wieloletnich poziomów wody i ich sezonowych wahań są łagodne, a amplitudy ich wahań nieznaczne (do 25 cm).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami