Blog

08.02.2019

Pozwolenie na budową – co jest sprawdzane?

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budową – co jest sprawdzane?

Podstawowym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jest projekt budowlany (program na komputer). Przed wydaniem decyzji urzędnicy sprawdzają czy jest on kompletny oraz czy zawiera wszystkie niezbędne opinie, pozwolenia, uzgodnienia i pozwolenia (program na telefon). W projekcie musi też znaleźć się informacja związana z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, a także zaświadczenie, które potwierdza przynależność projektanta do izby samorządu zawodowego – jest to wymóg, który dotyczy każdego projektanta podpisującego się pod projektem. Ponadto projekt budowlany mus być zgodny z tym, co zostało ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w innych aktach prawa miejscowego (program na egzamin ustny).

 

Błędy lub braki w dokumentach

Pozwolenie na budowę - wymagania

Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie istnieje, to projekt musi odpowiadać założeniom decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Urzędnicy sprawdzają również, czy projekt zagospodarowania działki odpowiada przepisów, w tym m.in. przepisom techniczno-budowlanym (promocja 3 w 1). Co ważne, do obowiązków urzędnika nie zalicza się sprawdzania zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami – jest to wyłącznie zadanie projektanta. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone błędy lub braki w dokumentach bądź dokumentacji projektowej, na inwestora w drodze postanowienia nakładany jest obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w ściśle określonym terminie (segregator).
W przypadku, gdy wszystkie wymagania zostaną spełnione, urząd nie ma prawa do odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja powinna być wydana maksymalnie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku (opinie). W szczególnie trudnych sytuacjach, gdy niezbędne są dodatkowe dokumenty i pozwolenia, czas ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy. Jeśli urząd nie wydał pozwolenia do 65 dnia od złożenia wniosku, to naliczana jest kara za zwłokę, wynosząca 500 zł za dzień. Urzędnik po otrzymaniu wniosku o pozwolenie na budowę, musi ustalić strony postępowania administracyjnego. Każda ze stron ma prawo do udziału w postępowaniu administracyjnym.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami